Zahraniční stáže žáků gastrooborů Střední školy služeb, obchodu a gastronomie v Hradci Králové

V rámci Student internship in Hungary and Spain škola vyslala ve školním roce 2018/19 na 3týdenní stáž do Budapešti 10 žáků oboru pekař cukrář, do Španělska, vycestovalo 10 žáků oboru kuchař a číšník. Získali praktické zkušenosti v restauracích a pekárnách – a to i díky komunikaci v angličtině.

Součástí programu studentské mobility Erasmus+ je přípravné fáze včetně jazykové přípravy. Uskutečňuje se prostřednictvím online kurzu, ten je společný všem státům, které žádají o grant. Žáci školy nejdříve podstoupí test, který určí jejich jazykovou úroveň, a přidělí jim cvičení (poslechy, čtení, gramatika) tak, aby se rozvíjeli na úrovni, na které jsou, a nebyl pro ně kurz příliš náročný.

hotel.JPG

Dále probíhá kulturní příprava, kdy se žáci seznámí s kulturou dané země, s tím, co je typické pro danou zemi a naopak rozdílné ve srovnání s Českou republikou. Žáci jsou seznámeni s místem, kde budou bydlet, s pravidly během stáže, s výlety, které je možné absolvovat.

Asi 21 dní před samotnou mobilitou projektový partner společně s koordinátorem zahraničních aktivit domluví job interview, kdy si obě strany promluví o představách konkrétní stáže – žáci sami komunikují v anglickém jazyce a domlouvají si své požadavky na stáž (např. zda preferují práci v hotelu či restauraci, co vědí o místě, kam se chystají). Po tomto kroku projektový partner zašle konkrétní nabídky pracovních pozic pro jednotlivé žáky, uvede pracovní dobu, dress code a pozici detailně specifikuje.

Průběh mobilit

Podívejme se podrobněji na jednotlivé mobility, které byly uskutečněny na podzim 2018 a na jaře 2019.

Maďarsko: Pekaři pracovali v maďarské pekárně Pékpont, ve které se učili vyrábět tradiční maďarské pečivo a seznámili se s moderní technologií. Cukráři v michelinské restauraci Costes se zaměřili na výrobu dezertů, tvarování, modelování a výrobu různých druhů krémů a odpalovaných kuliček. Společnost Costes svou první restauraci otevřela v roce 2008, a zhruba po 2 letech se ji podařilo díky hvězdnému kuchaři Miguel Rocha Vieira získat první maďarskou Michelinskou hvězdu, kterou získávají od té doby každoročně. Pro žáky to byla velká příležitost seznámit se s mezinárodním prostředním a špičkovou restaurací, která se považuje na nejlepší maďarskou restauraci, dokonce v roce 2014 byla označena jako 25. nejlepší restaurace na světě.

snidane.JPG

Zbývající studentky působily v nejstarší budapešťské cukrárně Gundel. Je to restaurace, která je považována za vedoucí v Maďarsku, svým hostům nabízí jedinečné prostředí a vynikající gastronomii. Restaurace se nachází v srdci Budapešti již od roku 1894.

Španělsko: Žáci byli rozmístěni na pracoviště podle svých jazykových a odborných dovedností. Převážná většina byla umístěna v hotelech, zbývající část v menších restauracích (Hotel Los Seises by Fontecruz, Casual Hotel). Žáci se seznámili s tradiční španělskou kuchyní a někteří zvládli po týdnu praxe pracovat zcela samostatně – připravovali například snídaňový bufet a obsluhovali během snídaní bez asistence španělského personálu.

Naším cílem bylo, aby si naši žáci kromě rozšíření teoretických poznatků, vlastního osobního rozvoje vč. komunikace v angličtině, rozšířili znalosti kuchyňské technologie, která vzhledem k finanční nedostupnosti není na naší škole k dispozici. Zároveň ale považujeme za nezbytné, aby s ní byli v kontaktu. Důležitým cílem bylo, aby se žáci seznámili s gastrokulturou v Maďarsku a ve Španělsku a získali praktické zkušenosti v tradičních restauracích a pekárnách a přišli do kontaktu s praxí na reálných pracovištích.

Jak maďarský tak španělský zprostředkovatel stáže má zkušenosti se zaměstnáváním domácích i zahraničních studentů, proto jim nezpůsobovala problémy administrativní část programu, vypracování pracovního programu podle ECVET systému, ani odborné vedení a mentorování žáků.

Hodnocení a sebehodnocení jako základ vlastního rozvoje

Pravidelně se žáci hodnotili, aby věděli, na čem dále pracovat, Pravidelnou evaluaci vidíme jako velmi důležitou součást celé stáže. Doprovodná osoba provádí monitoring a vzhledem k tomu, že na stáž vyjíždí převážně nezletilí žáci, poskytuje jim především psychickou podporu. Mezi hlavní cíle patřil i rozvoj sociálních kompetencí – ten se prostřednictvím mezinárodních projektů daří naplnit v plné míře.

Přínosné bylo zároveň poznávání krás Andalusie, o víkendu žáci navštívili památky v Seville a Malaze. Nesmírně zajímavý, ale zároveň i náročný byl výlet na Gibraltar, kde se žáci fotili s opicemi, které jsou zvyklé na turisty a zároveň to je jedna z atrakcí Gibraltaru. Poslední výlet si žáci udělali do portugalského Fara, kde se v březnu koupali v oceánu a byli nadšení nejen krásou přírody, ale i památkami. O průběhu své stáže zpracovali prezentaci v angličtině doplněnou fotografie z pracovního prostředí i poznávacích výletů.

Informace o škole

Střední škola služeb, obchodu a gastronomie v Hradci Králové vznikla spojením dvou škol v roce 2018 – Střední školy služeb, obchodu a gastronomie a Střední školy potravinářské. Obě školy mají více jak stoletou tradici.

Škola zajišťuje výuku ve formě středního vzdělání s výučním listem (délka studia tři roky, obory Prodavač, Kadeřnice, Pekař, Cukrář, Kuchař-číšník, Aranžér, Zahradník), středního vzdělání s maturitou (délka studia čtyři roky, obory Obchodní a Sportovní management, Fotograf, Hotelnictví) a nástavbového studia (délka studia dva až tři roky, obor Podnikání). Škola je členem Asociace kuchařů a cukrářů ČR a je spolupořadatelem již 23. ročníku mezinárodní výstavy GASTRO Hradec Králové. Každoročně se žáci umísťují na předních místech v odborných soutěžích a to ve všech oborech, které jsou ve škole vyučovány.

Škola zajišťuje hospodářskou činnost, rauty pro cca 50–250 osob, bankety, rodinné oslavy, pečení drobného cukroví, zákusků apod., mimo jiné i rekvalifikační a kvalifikační zkoušky pro podnikatele v pohostinství a potravinářství a dílčí kvalifikační zkoušky ve vyučovaných oborech. V současné době má škola 42 učitelů odborného výcviku, 53 učitelů teorie a celkový počet studentů je 900. V předešlých programech Leonardo jsme spolupracovali se zahraničními partnery z Itálie, Holandska, Dánska a Velké Británie.

Za SŠOSG Mgr. et Mgr. Jitka Pultarová


 INSPIRACE PRO ŠKOLNÍ AKČNÍ PLÁNY

Tento typ zahraniční mobility má základní ukotvení ve dvou oblastech – výuka cizích jazyků a odborné vzdělávání. Najdeme ale i přesahy do kariérového poradenství, případně podnikavosti (podle toho, kolik iniciativy v průběhu přípravy, stáže a zpracování jejích výstupů žákům svěříme). V každé z oblastí akcentujeme poněkud jiný pohled na tutéž mobilitu – plánujeme si tedy cíle a úkoly specifické pro každou oblast.

  • Rozvoj výuky cizích jazyků: mobilita formou stáží u zahraničních zaměstnavatelů

-          přispívá ke zlepšení jazykové výbavy žáků obecně a specificky v oblasti odborného jazyka; kromě vlastního rozšíření odborné terminilogie se rozvíjejí i odborné jazykové  dovednosti (žáci dokáží získávat informace, řešit problémy apod.)  – z  hlediska plánování může být pravidelná zahraniční mobilita např. také impulzem pro zavádění metody CLIL, užší spolupráce učitelů odborných předmětů a cizího jazyka, vzdělávání „jazykářů“ v odborné terminologii a pedagogů odborných předmětů v cizím jazyce…)

-          napomáhá rozvoji interaktivních a především mediačních jazykových dovedností, neboť se jedná o dorozumění mezi lidmi z nichž není nikdo rodilým mluvčím, a proto může být přenos myšlenek a informací o to složitější a vyžaduje právě dovednost mediace,  v neposlední řadě přispívá k mezinárodní kulturní výměně (vč. lepší orientace v kulturních zvyklostech, sociálních interakcích v reálném pracovním prostředí a v případných odlišnostech od ČR)

  • Odborné vzdělávání:

Při plánování žákovské zahraniční mobility je důležité formulovat odborné cíle mobility jak z hlediska vhodného obsahu, tak z hlediska ověření osvojených kompetencí. Je žádoucí, aby se přípravy obsahu stáže účastnili také učitelé odborných předmětů a odborného výcviku/praktického vyučování. Právě tito učitelé mohou s nezletilými žáky vyjíždět jako doprovodné osoby a po návratu navrhnout např. změny v tematických plánech některých předmětů či úpravy ŠVP.

Podle principů ECVET by žáci po  návratu neměli být znovu přezkušováni a stáž by jim měla být uznána ať už jako odborná praxe/učební praxe nebo jako odpovídající část odborného výcviku či známkou ve zvoleném odborném předmětu. Absolvovanou a zahraničním partnerem potvrzenou mobilitu (formou hodnoticího záznamu a Europass Mobility či jiných firemních certifikátů) je vhodné zařadit do portfolia žáka – což představuje zároveň i přesah do oblasti kariérového poradenství.

  • Kariérového poradenství:

Kromě tvorby žákovského portfolia může orientace na kariérové poradenství přispět k posílení cílené práce se zpětnou vazbou z každé zahraniční mobility – reflexe skutečně osvojených kompetencí (jako podpora osobního rozvoje žáků), reflexe firemní kultury, pracovních a finančních podmínek atd. (jako součást orientace na trhu práce).

Zmíněné job interview, při němž si žáci formulují své požadavky na stáž, lze zúročit z hlediska kariérovém poradenství jako jeden z praktických příkladů při trénování schopnosti adekvátní sebeprezentace.  

Foto: archiv SŠOS Hradec Králové (ukázka z žákovských prezentací)