Zahraniční praxe s respektem ke speciálním vzdělávacím potřebám žáků

V nadsázce lze říci, že slovo „inkluze“ – budící dnes často nemístné asociace a zbytečnou nedůvěru – v naší škole v Kladně-Vrapicích není ani třeba používat. Učiliště od svého vzniku v r. 1990 vzdělávalo a připravovalo pro budoucí zaměstnání jak žáky nevyžadující žádné mimořádné přístupy či didaktické postupy, tak děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Vždy zde společně žili – a lze říci spokojeně –  žáci i pedagogové tak, že de facto kopírovali přirozený model společnosti se všemi radostmi i problémy.

Střední odborné učiliště  a praktická škola Kladno-Vrapice se stává jedním živým organismem, kde se všichni navzájem znají, respektují se a vycházejí si přirozeně vstříc. Nikdo tu neřeší, jaký má jeho spolužák handicap nebo jak je znevýhodněn; nezáleží na tom, jestli je někdo budoucí zedník nebo pečovatelka. Důležité je pro nás zdravé sociální prostředí – lze říci, že škola funguje jako velký „kmen“, jehož členové jsou schopni a ochotni si navzájem pomoci, účinně řešit vyvstalé problémy a dohromady tvořit dobře fungující společnost s místem pro každého.

Fotolia_74851918_Subscription_L.jpg

Společně s výukou k tomu přispívá i druhá neoddělitelná část naší práce – výchovný proces.  A stejně jako v dobré rodině je pro nás nejúčinnější metodou praxe. Školní i mimoškolní aktivity proto stavíme na běžných věcech, s nimiž se žáci i učitelé setkávají v běžném životě: jezdíme na výlety a exkurze, kde žáci nejen poznávají své okolí a naši zemi, ale i téměř mimoděk získávají úctu k práci a životu našich předků, seznamují se se zajímavými lidmi úspěšnými ve své práci, a tím si tvoří vzory pro budoucí život a podobně. Učí se zde také žít ve společnosti se vším, co k tomu patří, tedy i s přijímáním těch, kteří jsou jakýmkoliv způsobem znevýhodněni či naopak mají proti ostatním nějaký „dar“ navíc. Při sportovních aktivitách klademe více než na výkon důraz na vzájemnou kooperaci a součinnost a také na to, že důležitější než zvítězit je pomoci tomu, kdo v danou chvíli naši pomoc potřebuje, nebo se umět radovat z úspěchu druhého.

Všichni účastníci vzdělávacího procesu, včetně rodičů, kterým samozřejmě jde o úspěšnou práci jejich dětí nejvíce, si tak mohou být jisti, že je ve škole poskytnuta maximální podpora k dobrému startu žáků do profesního i soukromého života. Tomu odpovídá i zájem o školu mezi obyvateli Kladna a okolí a její dobré jméno především mezi těmi, jež jsou jakkoliv zainteresováni do problematiky inkluze, ať už jsou to pedagogové ze základních škol, rodiče dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, a především sami žáci s jakýmkoliv znevýhodněním. Právě ti na naší škole zažívají často svůj první velký úspěch a zjišťují, že i oni mají nějaký talent nebo nadání, jež se může do budoucna stát odrazovým můstkem ke šťastnému a naplněnému životu. Lze říci, že to je pak naším největším úspěchem: dokázat každému ze žáků, kteří k nám přicházejí, že právě on je v něčem dobrý a že každý z nich může prožít život plnohodnotně a bez zbytečných pocitů selhávání a omezení.    

Zahraniční zkušenosti – lepší šance k uplatnění na trhu práce

Velkým přínosem pro žáky je zapojení školy do programu Erasmus plus. Projekt „Vzdělávání bez hranic“ – praxe žáků a učitelů SOU a PrŠ Kladno-Vrapice v zahraničí zvýšila konkurenceschopnost žáků se speciálně vzdělávacími potřebami na trhu práce.

Cílem mobility bylo zdokonalení jak teoretických znalostí, tak především praktických odborných dovedností v partnerských organizacích Innovazione Apprendimento Lavoro Emilia Romagna S.r.L. Impresa Sociale  a  Solaris s.n.c. Žáci tak měli možnost získat nové zkušenosti související se studovaným odborným zaměřením v reálném prostředí u cizojazyčného podniku, a tím podpořit svou konkurenceschopnost na trhu práce. Nedílnou součástí mobility bylo také zlepšení jazykových kompetencí všech účastníků. Aktivity byly zaměřeny na praktické činnosti a dovednosti v reálném prostředí hotelového podniku a v domech pro seniory. Pro žáky byly zajištěny speciální podmínky. Pracovali v malých skupinách a díky této formě výuky byl zajištěn individuální přístup k žákům se SVP.  I tyto akce přirozeně zvyšují možnosti uplatnění našich žáků a jejich zapojení a úspěch na trhu práce. Výsledkem je pak skutečná inkluze dětí se speciálními potřebami do života, zvýšení jejich sebevědomí a úspěch v budoucím pracovním a osobním životě.

Inspirace: nový pohled na žáky s handicapem

Tento příklad přináší nový pohled na žáka s handicapem jako na jedince, který může disponovat skrytým potenciálem, resp. talentem, pro určitou sekvenci činnosti, jež vykonává. V konečném důsledku jeho zaměstnávání nemusí být blahosklonnou úlitbou společnosti, ale využití jeho jedinečnosti je plnohodnotnou participací na výsledku. 

Východiskem pro realizaci příkladu inspirativní praxe je proces inkluze, který je zakotven v legislativních dokumentech, a to Všeobecná deklarace lidských práv (1948), Úmluva o právech dítěte (1989), dále pak v novele školského zákona v 9/2016. Lazarová (2015)[1] hovoří o inkluzi jako o procesu změn, o ideologii založené na hodnotách práva a humanismu ve školách, vyžadující změny v myšlení školních aktérů, tak i ve školské praxi.

Mgr. Ivana Sedláková, ředitelka Střední odborného učiliště a Praktická škola Kladno–Vrapice


INSPIRACE PRO ŠKOLNÍ AKČNÍ PLÁNY

Podpora inkluze

Proinkluzivní prostředí v každodenním životě školy, všechny školní i mimoškolní aktivity jsou využívány i k tomu, aby si žáci uvědomili  a uměli přijímat rozmanitost reálného života a dokázali hledat pozitivní životní vzory.

Rozvoj kariérového poradenství vč. prevence předčasných odchodů ze vzdělávání

Využití zahraniční mobility vede ke zvýšení konkurenceschopnosti mezi osobami se znevýhodněním na trhu práce – zkušenost s reálným prostředím hotelového podniku a domů pro seniory v kombinaci s individuálním přístupem přispívá k prožití pocitů úspěchu v práci a ke zvýšení sebevědomí jedince.

Podpora odborného vzdělávání a spolupráce škol se zaměstnavateli

Schopnost hledat vhodné sociální partnery školy doma i v zahraničí; Praxe v partnerských zahraničních organizacích přispívá k prohloubení odborných teoretických i praktických znalostí a dovedností, pracovní podmínky odpovídající SPV žáků podporují pracovní motivaci a sebedůvěru s ohledem na budoucí pracovní uplatnění.

Foto: Fotobanka NÚV


[1] Lazarová, B. a kol., Řízení v inkluzivní škole, MUNI, 2015 (https://is.muni.cz/el/1431/jaro2017/XSSZZ/um/69411772/Rizeni_inkluze_ve_skole_-_kniha.pdf)