Žáci, senioři a moderní technologie

Senioři tvoří významnou a stále rostoucí skupinu zájemců o další vzdělávání. Tradičně atraktivní oblastí je práce s počítači a chytrými telefony – tedy oblast, v níž je generace jejich vnuků jako doma. Využít znalostí žáků v rámci projektů dalšího vzdělávání seniorů se ukazuje jako nosný nápad hned z několika důvodů.

Průmyslovka třetího věku a Hodinový ajťák

Smíchovská střední průmyslová škola Praha má více než stoletou tradici, je však školou veskrze moderní. K jejím profilovým předmětům patří např. kybernetická bezpečnost, vizualizace a modelování virtuální reality. S moderními technologiemi seznamuje v rámci Smíchovské průmyslovky třetího věku i seniory.

Fotolia_12121143_Subscription_L.jpg

Nové vědecké poznatky z oblasti fyziky, matematiky a informačních technologií se promítají do našeho každodenního života tempem, jež mnozí senioři jen s obtížemi sledují. Cílem Smíchovské průmyslovky třetího věku je pomoci jim zorientovat se v těchto oblastech. Přednášky jsou vedené pedagogem školy s asistencí nejméně dvou studentů. To ale není jediný krok k posílení mezigeneračního sdílení.

„Zavedli jsme pro seniory službu, které říkáme hodinový ajťák,“ vysvětluje ředitel Ing. Radko Sáblík.

Žáci, kteří mají právě službu, jsou na telefonu a senior, pokud narazí při práci s počítačem na problém, může zavolat. V dohodnutém termínu pak žák přijede, na místě mu poradí nebo opraví, co je potřeba. Díky osobním kontaktům se daří překonávat vžité generační stereotypy jako „dnešní mladí chtějí jen zábavu, dělat je nebaví“ nebo „se starýma se nedá bavit, ničemu už nerozumějí.“

„Dost často se stává, že senioři ani tolik nepotřebují opravit zařízení, jako si potřebují popovídat. Někdy se žáci cítí až trapně, protože tam na ně čekají buchty nebo něco jiného k jídlu,“ říká ředitel. I díky těmto setkáním si podle ředitele Sáblíka mladí lidé uvědomí, že i starší lidé mohou nabídnout moudrost, z níž se dá v dnešním moderním světě poučit a že vyslechnout si jejich příběh je mnohdy velmi zajímavé. „A uvědomí si, jak je důležité vtáhnout lidi zpátky do života,“ dodává Radko Sáblík.

Žáci jako asistenti  i lektoři

SŠ informatiky a finančních služeb Plzeň si ve svém školním akčním plánu vytkla umožnit žákům nejen získávat a rozvíjet odborné kompetence důležité pro pracovní uplatnění, ale i postoje a hodnoty nutné pro kvalitní osobní život a aktivní zapojení do společnosti. Podporuje podnikavost, a díky netradičním aktivitám i vzájemnou pomoc a mezigenerační porozumění.

Škola nabízí různé typy kurzů pro veřejnost, jež obsahově vycházející ze školního vzdělávacího programu.  „Významnou rostoucí demografickou skupinu se zájmem o vzdělávání jsou senioři,“ potvrzuje ředitelka SŠ informatiky a financí Plzeň RNDr. Lenka Holubová. Zejména se zajímají o kurzy týkající se počítačů: od základů práce na PC od začátečnické po středně pokročilou úroveň až po upravování digitálních fotografií. Když se zdálo, že poptávka místních seniorů po kurzech začíná být větší než kapacita lektorů, přišli ve škole na nápad zapojit do kurzů dalšího vzdělávání i žáky.

„Ukázalo se, že jen lektor leckdy nestačí – někteří účastníci kurzu občas potřebují individuální pomoc nebo radu asistenta. A právě tuhle roli mohou dobře zastávat žáci,“ vysvětluje ředitelka Holubová.

Zpočátku to byl jakýsi úkol navíc pro žáky s nízkou aktivitou v hodině. „Pomáhání seniorům je začalo opravdu bavit. O pozici asistenta měli zájem i další, někteří dokonce chtěli vést hodiny sami.“

Asistenti se na vedení kurzů připravovali pod vedením lektora, stínovali, postupně zkoušeli pod supervizí pracovat sami. „V současné době máme v každém z našich sedmi kurzů zhruba čtyři asistenty, z jejichž strany jde o dobrovolnickou činnost, čtyři žáci jsou lektory. S nimi jsme uzavřeli dohodu o provedení práce,“ vysvětluje ředitelka.

V rámci ročníkové práce vytvořili žáci-lektoři z vlastní iniciativy příručky pro práci s počítačem, podle které se frekventanti kurzů mohou učit i doma. Spolupráci s nejmladší generací si pochvalují i senioři a ředitelka Holubová konstatuje, že mezigenerační setkávání je dobrým impulzem pro rozvoj sociálních kompetencí žáků. „Zažívají pocit, že mohou někomu předat to, co umějí, a cítí se užiteční, obohacuje je to,“ dodává.


INSPIRACE PRO ŠKOLNÍ AKČNÍ PLÁNY

Rozvoj škol jako center celoživotního učení

ICT je zájmová oblast, v níž jsou žáci a studenti SŠ a VOŠ motivovaní k sebevzdělávání, mívají znalosti a dovednosti přesahující rámec výuky. Dát jim prostor k jejich předávání formou asistence při vzdělávacích kurzech pro seniory nebo v zájmových kroužcích pro žáky ZŠ se opakovaně ukazuje jako úspěšná strategie.

  • Žákovské asistence mohou pomoci doplnit nedostatečnou personální kapacitu lektorů (pedagogů školy).
  • Možnost předávat vlastní znalosti zvyšuje a zároveň kultivuje sebevědomí žáků, kteří vystupují v roli asistenta lektora s předem danými povinnostmi a pravidly vystupování vůči účastníkům kurzů či kroužků.  
  • Tyto aktivity přispívají k rozvoji sociálních kompetencí žáků jak v rámci mezigeneračního setkávání a učení (vč. poznání, že od seniorů se mohou sami něčemu naučit), tak v oblasti učení vrstevnického.

Kariérové poradenství vč. prevence předčasných odchodů ze vzdělávání

Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě, kreativitě

Být v roli asistenta (případně lektora) poskytuje žákům a studentům zajímavé zkušenosti, které lze zužitkovat v rámci kariérového poradenství i podpory kompetencí k podnikavosti (příprava aktivit pro jednotlivé lekce, vnímání své role – schopnost vysvětlit téma, řešit problém, respekt vůči klientovi, spolupráce s lektorem, zájem o dobrovolnictví).

Podobně je možné využít žákovské asistence i v určitých typech kurzů ve zdravotnických oborech, v zájmových kroužcích žáků ZŠ na podporu polytechnické výchovy atd.

Dak (2018), Foto: fotobanka NÚV