Vzdělávání pedagogických pracovníků Moravskoslezského kraje ve firmě ArcelorMittal

Vzdělávání učitelů na firemních pracovištích, často označované jako stáže, se stává běžnou záležitostí, a to nejen díky nejrůznějším projektům, ale i díky samostatným aktivitám firem a škol.  Na odborné stáže do firem chodí učitelé praktického vyučování, učitelé odborných předmětů, ale mohou mít význam i pro učitele všeobecně vzdělávacích předmětů, jako je např. matematika, kde je dobré, aby měl učitel přehled o praktických aplikacích. Stáže bývají zaměřeny na dovednostní činnosti učitelů, získání poznatků o aktuálních trendech v oboru či na tvorbu nových výukových materiálů.

Stáže učitelů ve firmách často probíhají bez akreditace MŠMT, výjimku tvoří projekty, které se snaží vzdělávání učitelů pojmout komplexněji a formalizovat jeho obsah. Příkladem jsou dříve realizované projekty IQ Auto a IQ Industry nebo projekt „Odborná praxe pedagogických pracovníků vybraných technických oborů v ArcelorMittal“ realizovaný firmou SEDUKON, o.p.s.  www.sedukon.cz Projekt byl financován prostřednictvím operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Foto942_mala.jpg

Projekt se zaměřil na podporu profesního rozvoje pedagogických pracovníků vyučujících vybrané technické obory v Moravskoslezském kraji. Úvodní aktivita byla zahájena oslovením ředitelů škol, které tyto obory vyučují. Následně byla vybrána cílová skupina 20 uchazečů ze čtyř středních odborných škol a jejich vzdělávání mohlo být zahájeno.

 Projekt odborné praxe pedagogů měl několik stěžejních částí:

Teoretické vzdělávání absolvovali pedagogičtí pracovníci formou čtyř prezenčních přednášek v rozsahu 8 hodin za školní rok. Byli též seznámeni s metodologií tvorby pracovních listů pro odbornou výuku technických předmětů na středních školách. V průběhu projektu každý pedagogický pracovník vypracoval 5 pracovních listů, které jsou v současnosti využívány v oborech, které vyučují, zaměřených na hutnictví a koksárenství. Současně povinností každého účastníka vzdělávání bylo na závěr projektu předložit závěrečnou odbornou práci v rozsahu alespoň 10 stran formátu A4.

Firma SEDUKON, o.p.s. pro účastníky vzdělávání též připravila e-learningový kurz s názvem Metody a formy výuky odborných předmětů na SŠ. Byl míněn jako navazující na vzdělávání prezenční a současně sloužil pro potřeby samostudia vzdělávaných, a tedy i pro rozšiřování jejich teoretických znalostí. E-learningový kurz obsahoval i test, který za pomoci statistického systému průběžně vyhodnocoval správné odpovědi a současně poskytoval komplexní pohled o využívání systému. Toto vzdělávání musel povinně absolvovat každý z účastníků.

Praktická část vzdělávání byla realizována především odbornou stáží formou stínování. Každý pedagogický pracovník musel v průběhu roku absolvovat  celkem 50 hodin v podniku ArcelorMittal. V rámci pobytů na pracovišti účastníci vzdělávání pozorovali zaměstnance, diskutovali s nimi, aktivně se mohli zapojovat do některých činností a podíleli se na rozhodování vedoucích pracovníků. V průběhu stáže v podniku ArcelorMittal též pořizovali videozáznamy, které byly po skončení vzdělávání zpracovány jako instruktážní videa. Praktická část vzdělávání byla ještě doplněna dvěma exkurzemi v délce 4 hodin na odborná pracoviště.

V prvním roce se všech zmíněných částí projektu zúčastnilo 10 pedagogických pracovníků. Poté bylo provedeno vyhodnocení a následně se uskutečnil druhý běh. Pedagogicky je velmi významné, že firma SEDUKON, o.p.s. následně vzdělávací program akreditovala na MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pod názvem Odborné stáže pedagogických pracovníků v hutních podnicích s časovou dotací 66 hodin.    

foto: z archivu firmy SEDUKON, o.p.s.