Využití ECVET v odborném vzdělávání: inspirace pro školy, kraje i zaměstnavatele z Odborného panelu P-KAP

V týdnu od 20. do 24. listopadu 2017 se konal již druhý ročník Evropského týdne odborných dovedností s podtitulem „Objev svůj talent!“. V jeho průběhu se uskutečnilo celkem 1585 národních, regionálních i místních aktivit. V České republice byl koordinací týdne pověřen Dům zahraniční spolupráce, jedna z přímo řízených organizací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Hlavními cíli Evropského týdne odborných dovedností bylo zvýšit atraktivitu a prestiž odborného vzdělávání, předvést jeho špičkovou úroveň a kvalitu a zvýšit tak povědomí o možnostech, které odborné vzdělávání poskytuje. Šlo také o to, zvýraznit klíčovou roli odborného vzdělávání při podpoře inovací, konkurenceschopnosti a ukázat, jak může přispět ke zlepšení zaměstnatelnosti. Odborné vzdělávání bylo představeno jako první volba v rámci přípravy na budoucí povolání, ale také jako inspirace pro lidi v jakémkoli věku, kteří v sobě prostřednictvím odborného vzdělávání mohou objevit své schopnosti a talent. Třemi podtématy letošního Týdne byly: Mobilita žáků a kvalita jejich přípravy; Podpora partnerství mezi podniky a poskytovateli odborného vzdělávání a Sektorové přístupy k řešení nesouladu mezi nabídkou a poptávkou po dovednostech - odpověď na rychle se měnící požadavky na dovednosti. 

V samém závěru Týdne se v tiskovém sále Úřady vlády uskutečnily Jednání Koordinačního centra pro ECVET, které je součástí Národního ústavu pro vzdělávání, a Odborný panel projektu Podpory krajského akčního plánování (P-KAP), zaměřený na jednu z profilových oblastí projektu – rozvoj odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů. Realizátorem tohoto projektu je rovněž NÚV.  Na jednání nazvaném „Prvky ECVET podporující modernizaci odborného vzdělávání v ČR“ se sešlo zhruba 40 účastníků, mezi nimiž byli zástupci Úřadu vlády, ministerstev, týmů KAP Karlovarského a Ústeckého kraje, středních a vyšších odborných škol, školských asociací, zaměstnavatelů, České školní inspekce, Generálního ředitelství Úřadu práce, sektorových rad, Domu zahraniční spolupráce a NÚV.

Co je ECVET?

Co se vlastně skrývá za akronymem ECVET a jaká je jeho role při posilování odborného vzdělávání?

Jeho doslovný, avšak nepříliš šťastný překlad, zní “Evropský systém přenosu kreditů v odborném vzdělávání“. Nešťastný v tom smyslu, že kredity v odborném vzdělávání nevyužívají zdaleka všechny země a je tedy spíš než o jejich přenosu vhodné mluvit o kreditu ve smyslu přidané hodnoty. Tento nástroj byl ve všech evropských zemích zaváděn od roku 2009 na základě Doporučení Evropského parlamentu a Rady a je tedy nástrojem dobrovolným. Přesto je jeho význam pro jednotlivce, školy i podniky nezanedbatelný.

Hlavním přínosem ECVET je, že staví na principu vzájemné důvěry a porozumění.  Zvyšuje transparentnost kvalifikací a napomáhá přenosu a uznání znalostí, dovedností a kompetencí (samostatnosti a odpovědnosti) bez ohledu na to, v jakém vzdělávacím kontextu byly získány (tj. např. v průběhu studijní či pracovní stáže doma nebo v zahraničí). Umožňuje přijímací a vysílající organizaci ve vzájemné shodě srozumitelně a jasně popsat, co se má účastník stáže (v rámci počátečního i dalšího vzdělávání) na pracovišti naučit a jak (nejlépe prostřednictvím praktických úkolů) mu budou získané znalosti a dovednosti na závěr jeho stáže ohodnoceny a po návratu do své domovské organizace uznány. A to bez nutnosti následného přezkušování a zbytečného prodlužování vzdělávací cesty jednotlivce, což patří mezi hlavní principy a vlastně i benefity tohoto evropského nástroje. 

Do povědomí škol se tento nástroj dostal především díky mobilitám jednotlivců v rámci klíčové akce 1 z programu Erasmus+, který byl spuštěn v roce 2014. V současné době je ECVET součástí 99 % realizovaných projektů mobilit v odborném vzdělávání a přípravě, čímž se výrazně zvýšila kvalita projektů i realizovaných stáží.

Byť byly výhody ECVET původně využívány především při zahraniční mobilitě, postupně se dostává ke slovu také v národním prostředí.

Témata příspěvků jednání byla volena s ohledem na vazbu k tzv. Listům ECVET, které vytvořilo Koordinační centrum pro ECVET. Jedná se soubor několika listů v rozsahu maximálně 2 stran, přičemž každý z listů se stručně a přehledně věnuje vybraným, s ECVET souvisejícím tématům, jako např. kvalitě, atraktivitě a flexibilitě vzdělávacích programů, modularizaci odborného vzdělávání, zahraniční i vnitrostátní mobilitě žáků, možnosti využívání jednotek výsledků učení jako objednávky vzdělávání či nabídky možnosti učení se předkládané zaměstnavateli atd. Všechny doposud vytvořené listy, ale i naznačené záměry jsou k dispozici na: http://www.nuv.cz/projekty/ecvet/ecvet-prakticky

Jeden ze vstupů se proto zaměřil na představení možnosti propojení současných aktivit, které probíhají v kurikulární oblasti v počátečním odborném vzdělávání (revize RVP, projekt MOV) s možností využít ECVET prostřednictvím tzv. Listů ECVET. 

Představeny byly rovněž možné dopady „čtvrté průmyslové revoluce“ do oblasti kvalifikací, vzdělávání a učení se.  Zástupkyně Úřadu vlády se ve svém příspěvku zaměřila na Akční plán pro Společnost 4.0, který shrnuje směřování vládní politiky a klíčová opatření vlády na podporu digitálního trhu ČR. 

ZAJÍMAVÉ PŘÍKLADY Z PRAXE ŠKOL, KRAJŮ I ZAMĚSTNAVATELŮ

Zástupkyně Střední odborné školy stavební a strojní v Teplicích přednesla příspěvek, který představil projekt Strategické partnerství pro udržitelný rozvoj odborného vzdělávání a odborné přípravy v oboru Malíř.  Výstupy mezinárodního projektu posloužily škole jako inspirace také pro další rozvoj oboru vzdělání Malířské a natěračské práce (obor kategorie vzdělání E).

V rámci projektu se škola podílela na tvorbě jednotek výsledků učení na mezinárodní úrovni. Bylo vytvořeno 13 jednotek výsledků učení, které vycházely ze standardních požadavků na znalosti, dovednosti a kompetence v oboru.

Do projektu byli zapojeni žáci oboru E, pro které to mělo nejen dopad na rozvoj v rámci dovedností a znalostí, ale i velký vliv na rozvoj osobnosti. Výjezd do studentského kempu a možnost komunikovat se žáky ze zahraničních škol, měla obrovský význam pro sebeuvědomění samotných žáků. Většině účastníků se zlepšil prospěch a tvrdí, že u malířského oboru zůstanou i do budoucna.

Samotné jednotky pak byly využity v učebních scénářích, kde byla konkrétní zakázka od zákazníka. Do budoucna bude možné jednotky využívat při zajištění odborného výcviku u zaměstnavatelů v rámci České republiky.

Zástupci projektu Krajské akční plánování z Ústeckého kraje přednesli příspěvek, který se chopil tématu „Změna jako příležitost pro kvalitu ve vzdělávání“ a zaměřil se na aplikaci prvků ECVET do procesu zlepšování kvality vzdělávání v Ústeckém kraji. Poukázal na seminář ECVET, který byl uspořádán 2. března 2017 na KÚ Ústeckého kraje a byl pozitivně hodnocen jak středními školami, tak zástupci zaměstnavatelů. Nechyběly ani příklady dobré praxe (nejen z Ústeckého kraje, ale i ze zahraničí), které reagují na nástup agendy „Průmysl 4.0“. I proto zaznělo jména Centra odborného vzdělávání společnosti UNICRE, které je v kraji primárně vybudováno pro přípravu studentů vysokých škol, ale poskytuje také prostor pro talentované žáky škol středních.

Protože zaměstnavatelé patří mezi významné cílové skupiny, pro které by ECVET mohl být zajímavým a důležitým nástrojem, byli na jednání přítomni a zástupce firmy Renspol z Karlových Varů dostal prostor pro svou prezentaci, na které bylo současně ukázáno, jak lze ECVET využít např. v oboru parketář, který není zařazen do soustavy oborů vzdělání. Představen byl mezinárodní workcamp, kde se také účastníci učí a zároveň vytvářejí trvale udržitelnou hodnotu. Ověřené dovednosti jsou tím, čeho si firmy u svých budoucích zaměstnanců cení, zejména když byly dovednosti získány u renomované firmy. ECVET umožňuje zároveň dobře přenášet nové trendy, které se nedostanou do ŠVP tak rychle, jak obvykle zaměstnavatelé očekávají.

Zástupkyně KAP Karlovarského kraje představila zkušenosti SŠ logistické z Dalovic s jednotkami výsledků učení vytvořenými v projektu Pospolu v rámci rozvoje dalšího vzdělávání pedagogů, respektive stáží učitelů odborných předmětů ve firmách. Pohovořila ale také o tom, že škola využívá ECVET pro zpřesnění a pro zaměstnavatele jasné a srozumitelné definovaní obsahu odborného výcviku a odborné praxe žáků (včetně způsobů ověření získaných výsledků učení) na pracovištích zaměstnavatelů v ČR, a to ve formě přílohy ke Smlouvě o obsahu a rozsahu praktického vyučování. Zaměstnavatelům tak odpadá například časově náročné pročítání celých školních vzdělávacích programů, ve kterých se často neorientují. Tento nástroj škola smysluplně využila rovněž např. v přípravných kurzech vedoucích k získání osvědčení o profesní kvalifikaci.

V průběhu i závěru jednání dostali všichni jeho účastníci dostatečný prostor pro vyjádření se k diskutovaným tématům a podařilo se tak demonstrovat konkrétní přínosy ECVET pro každodenní praxi škol. Jednání bylo účastníky pozitivně hodnoceno a přineslo řadu podnětů jak pro účastníky samotné, tak pro organizátory setkání. (Obě zmiňované SŠ jsou aktivně zapojeny do krajského akčního plánování.)

 Mgr. Martina Kaňáková

Odborná pracovnice Oddělení pro mezinárodní spolupráci

Členka Národního týmu expertů ECVET

Garantka oblasti Rozvoj odborného vzdělávání v projekt P-KAP