Výuka anglického jazyka na Akademii řemesel Praha – SŠ technické

Cílem výuky anglického jazyka na škole je podporovat kvalitní inovativní způsoby výuky v oblasti jazykového vzdělávání a zvýšit zájem žáků o studium. Jedním ze základních prvků doplnění výuky bylo rozšíření výuky anglického jazyka o hodiny s odbornou tématikou daného učebního oboru.

Za účelem doplnění hodin anglického jazyka o odbornou tematiku daného učebního oboru byly vytvořeny pracovní listy včetně slovníků odborné terminologie. Vytvořením nových pracovních pomůcek  tak byly na Akademii řemesel Praha - SŠt Zelený pruh předepsané učební texty doplněny o materiály se zaměřením na daný učební obor. Došlo tak k propojení všeobecně vzdělávacího předmětu s budoucí odborností žáka, která je mu daleko bližší.

V průběhu studia neustále narážíme na velký nedostatek znalostí a zájmu žáka o učení, s nímž přichází ze základní školy, na vysoký počet žáků s omezeným jazykovým kódem a se specifickými poruchami učení. To vše je nutné v práci pedagoga zohlednit a vhodně zvolit metody a způsob výuky včetně využití vhodných didaktických pomůcek. Je potřeba neustále udržovat pozornost těchto žáků, ale současně efektivně  rozšiřovat jejich znalost jak v oblasti základní gramatiky, tak v oblasti odborné slovní zásoby a jejího používání v praktickém životě. Pracovní listy jako didaktický prostředek mají několik výhod. Žáci s nimi rádi pracují, protože je zde velmi dobrá zpětná vazba pro ověřování správnosti úlohy a okamžitá možnost nápravy, srovnání i ohodnocení. Pomáhají ulehčit verbální projev některých žáků. Důležitou podmínkou používání pracovních listů je mezipředmětové  propojení teoretické a praktické výuky, anglického jazyka a daného odborného předmětu.

pracovn

Pro obor E – Stravovací a ubytovací služby byl anglický jazyk zaveden v rámci disponibilních hodin (z důvodu zaměření oboru a lepšího uplatnění absolventa na trhu práce). Pro tento obor byly také vypracovány  pracovní listy.

Následné zkušenosti žáků po návratu ze zahraničních pobytů  potvrdily, že znalost základní odborné terminologie svého učebního oboru, stejně jako schopnost  vyjádřit základní pracovní postupy je posouvá dopředu, pozvedne jejich sebevědomí  a otevírá jim  větší možnosti v budoucím uplatnění na trhu práce.  Po návratu svým aktivním přístupem v hodinách motivují spolužáky.

 V souvislosti s problémem schopnosti čitelného zapisování poznámek a úkolů některých žáků v současné době testujeme mezipředmětovou spolupráci výuky anglického jazyka a hodin ICT.

Úspěšně pokračujeme ve výuce metodou CLIL v hodinách matematiky a výuka odborného předmětu v angličtině byla  rozšířena také do hodin elektrooborů a strojírenství. Vyučují zde pedagogové, kteří prošli certifikací na výuku metodou CLIL v dané oblasti.

Každý rok probíhá profilová ústní část maturitní zkoušky z odborného anglického jazyka oboru MIEZ. Hodiny odborné angličtiny se zavádí i do nově otevřeného maturitního oboru autotronik.

Ing. Danuše Černá: statutární zástupkyně ředitele AŘP SŠT


INSPIRACE PRO ŠKOLNÍ AKČNÍ PLÁNY

Rozvoj výuky cizích jazyků:

-        Je-li například prioritou školy zvyšování jazykové úrovně žáků, pak můžeme formulovat obecný cíl jako zvýšení odborné jazykové úrovně žáků a konkrétním cílem, který ho pomůže naplnit, je zavedení/rozvíjení metody CLIL ve vybraných/všech odborných předmětech. Úkolem, který se zaváděním či rozvíjením této metody do výuky odborných předmětů souvisejí, je např. vytvoření pracovních listů vč. slovníčků odborné terminologie.

-        Pokud se ve škole s metodou CLIL už pracuje, měli bychom při vyhodnocování projektů zahraniční mobility věnovat pozornost i tomu, nakolik znalost cizojazyčné odborné terminologie žákům na zahraničních pracovištích pomáhá (poznatky ze zpětné vazby mohou být inspirací k případným úpravám či doplňování pracovních listů apod.)

Digitální kompetence:

-        Tvorba výukových materiálů může klást nároky na spolupráci pedagogů s koordinátorem ICT, na SW či HW vybavení školy, může vést k formulaci požadavku na zvyšování digitálních kompetencí pedagogů aj.

Rozvoj škol jako center CŽU, resp. DVPP:

-        Zavádění metody CLIL je impulzem k plánování a realizaci dalšího vzdělávání pedagogů odborných i všeobecně vzdělávacích předmětů (v cizím jazyce, znalosti a aplikaci CLIL ve výuce, v diti technologiích atd.)

Podpora inkluze:

 - Chceme-li zohledňovat ve výuce potřeby žáků se SPV, motivovat je, udržovat jejich pozornost a rozvíjet jejich jazykové kompetence, je třeba problémy žáků identifiovat  (např. SPU) a s ohledem na to identifikovat a využívat vhodné metody a způsoby výuky či didaktické pomůcky.

-        Školní akční plán lze využít i k propojování více kompetencí a rozšiřování mezipředmětových vztahů skrze rozvíjení cizojazyčné komunikace v různých předmětech a případné využívání školou vytvářených digitálních materiálů  – spolupráce vyučujících všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů teoretických i praktických (motivovat je vhodné nejen nejazykáře ke zvyšování cizojazyčných kompetencí, ale i učitele jazyků k ochotě proniknout do odborné terminologie vyučovaných oborů), rozvíjení digitálních kompetencí pedagogů při tvorbě a užívání výukových materiálů…

Foto: archiv AŘ Praha-SŠt