Vystupte z předmětových škatulek

Zejména v gymnáziích je zažitá tradice předávání znalostí a dovedností v rámci oddělených vyučovacích předmětů – fyziky, chemie, biologie, zeměpisu, matematiky…   Podle Jitky Kmentové, ředitelky Gymnázia Na Zatlance, je tak výuka přetížená dílčími fakty.

Při uzavření informací do „předmětových přihrádek“ chybí podle ředitelky Kmentové čas na propojování poznatků a ukazování souvislostí. „Jako by se vytrácela reálná propojenost jednotlivých přírodních jevů a zůstávala izolovaná fakta, vzorečky, výpočty, informace. To mnohé žáky odrazuje zejména od dalšího studia přírodovědných a technických oborů,“ říká. 

Proto se ve škole rozhodli jednotlivé předměty propojovat – nejprve v rámci skupinových projektů. Například informatiku a informační a komunikační technologie a biologii s environmentální výchovou. „Žáci vytvářejí projekty spojující školní výuku s životem za zdí školy,“ vysvětluje ředitelka. Dospívající jsou k řadě věcí velmi kritičtí, proč tedy nevyužít tento přirozený postoj mládí k aktivnímu podílu na pozitivních změnách? 

15128846_7_o.jpg

Projekt napříč předměty

Školní projekty se orientují zejména na zlepšení životního prostředí na území Prahy 5, kde škola sídlí. Například na vhodnější umístění přechodu pro chodce na rušné ulici před Smíchovským nádražím, dalším je návrh revitalizace staré vápenky v Řeporyjích. „Žáci vytipovali zanedbanou oblast staré vápenky, zjistili, komu patří a jaké s ní má záměry, vyhledali informace o minulosti vápenky a navrhli zřízení LIME parku pro celou rodinu. K celému projektu vytvořili webové stránky, kde popsali všechny kroky a seznámili veřejnost se svými nápady na zřízení odpočinkového parku pro celou rodinu,“ vysvětluje ředitelka Kmentová.

Podobné projektové aktivity se mohou v rámci tvorby školního akčního plánu velmi dobře uplatnit například v oblasti podpory kompetencí k iniciativě, kreativitě a podnikavosti či v oblasti polytechnického vzdělávání.

Závěrečná práce – průprava na další profesní život

Dalším zajímavým projektem Gymnázia Na Zatlance jsou závěrečné práce žáků čtvrtých ročníků. Každý si zvolí téma podle svého zájmu, vybere si vedoucího práce a celý rok se tématu věnuje.

„Žáci nejednou navazují i kontakty s vysokoškolskými nebo jinými odbornými pracovišti. K zajímavým nápadům patří například výroba elektrické kytary, do níž se někteří dali. Kromě toho, že tu kytaru udělali, museli precizně popsat postup a vysvětlit, proč postupovali právě takto. Jiní žáci si díky závěrečné práci třeba najdou cestu, jak se zapojit do dobrovolnické práce,“ říká Kmentová.

Závěrečná práce propojuje studium s praxí.  Z hlediska tematických oblastí, které se promítají do plánů rozvoje vzdělávání, se – třeba právě v případě výroby kytary – uplatňuje podpora polytechnického vzdělávání. Rozvíjí se též odborné vzdělávání, včetně spolupráce s řadou zaměstnavatelů (jimiž jsou, konec konců, i vysoké školy). Významné benefity směřují i do oblasti kariérového poradenství, protože žáci zjistí, jaké, leckdy nečekané, aktivity je mohou potkat, když se rozhodnout zájmové oblasti věnovat profesně.

Napoprvé nevyjde? Nevadí!

Rozvoj „podnikavých kompetencí“ podporují i projekty reálných žákovských firem ve spolupráci s neziskovou společnosti Junior Achievement Czech. Žáci se učí, jak založit a vést firmu, zformulovat podnikatelský záměr a snaží se ho realizovat. „Jeden úspěšný žákovský podnikatelský projekt byl zaměřený na výrobu zajímavých nových modelů ze starých oděvů. V této žákovské firmě byli kromě návrhářky i ´zaměstnanci´, kteří podle návrhů oděvy šili, a měli na starost marketing a prodej, včetně založení e-shopu,“ říká Jitka Kmentová. Tak jako mnozí podnikatelé, i mladí pracovníci tohoto „modelového krejčovství“ se díky své firmě naučili, že dobrý nápad, vlastní invence a šikovnost k úspěšnému prosazení se na trhu nestačí a že promyšlenou marketingovou podporu není radno podcenit.

„Moje zkušenost je můj nejlepší učitel,“ napsal Steve Jobs a dodal, že k chybám je třeba přistupovat jako ke stupínkům, které vedou k úspěchu: „Jestliže se totiž poučíme a přizpůsobíme tomu své další kroky, pak se chyby stanou zdrojem vědomosti a našeho pokroku.“

O další cennou zkušenost jsou bohatší i další členové žákovské firmy, kteří se vymysleli lahev, která se jednoduše složí do tašky, pak se stejně jednoduše rozloží a dá se do ní nápoj. Ukázalo se však, že to, co si představovali, nejde vyrobit. „Jako největší přínos oceňuji to, že se nedali odradit, našli v sobě energii vymyslet a realizovat jiný záměr. S těmito výrobky se už prezentovali na veletrhu JA firem a dokázali je i prodat,“ konstatuje ředitelka Kmentová. 

Učení v souvislostech

Management i učitelé gymnázia došli ve svých úvahách o obsahovém provázání předmětů až k tvorbě druhého, alternativního školního vzdělávacího programu ALT využívajícího výuku v integrovaných tematických blocích.  Skupinka zájemců z řad učitelů věnovala projektu v průběhu jednoho školního roku svůj čas a energii: hledali inspirace, scházeli se, diskutovali a sepisovali nový vzdělávací program. „Vycházeli samozřejmě z RVP pro gymnázia, program ALT obsahuje všechny povinné výstupy, závazné učivo, základem však bylo promyslet, jak výuku didaktiky uchopit a učivo vzájemně provazovat,“ doplňuje Jitka Kmentová. V tomto školním roce se podle něj začali učit první žáci.

Základem ŠVP ALT jsou tři tematické bloky. Blok nazvaný přírodní vědy zahrnuje fyziku, chemii, biologii, fyzickou geografii, environmentální výchovu, informační a výpočetní techniku (velmi úzce tedy souvisí s pojetím polytechnického vzdělávání). Společenskovědní blok integruje dějepis, základy společenských věd, literární historii, literaturu a výpočetní techniku jako nástroj poznávání a blok Tvorba propojuje „výchovy“.   Výuka v blocích je nesena projektovými tématy umožňujícími komplexní přístup a zkoumání nejrůznějších souvislostí daného tématu. Při hodnocení žáků je kladen důraz na prvky formativního hodnocení. „Pro učitele je to náročnější způsob, zatím nemáme příliš mnoho zkušeností, ale kolegy to velmi baví, zajímá, obohacuje,“ konstatuje ředitelka školy.  

Studentské projektové fórum: sdílejte a inspirujte se!

Dalším z „tykadel“, které škola vystrkuje směrem k vnějšímu světu, je Studentské projektové fórum. Oslovuje nejen gymnázia, ale i střední odborné školy a už devátých rokem nabízí jejich talentovaným žákům nesoutěžní přehlídku zajímavých prací ve společenskovědní, přírodovědné a technické oblasti. „V nezávislé porotě fóra jsou odborníci z praxe – podnikatelé, lidé, kteří se angažují v hospodářské komoře, akademičtí pracovníci z univerzit, odborníci z Ústavu pro studium totalitních režimů a podobně. Jejich zpětná vazba je pro studenty velmi inspirativní a cenná, protože si odnášejí řadu podnětů k přemýšlení, co všechno by mohli zlepšit,“ doplňuje Jitka Kmentová. V rámci fóra zazní prezentace zhruba třicítky prací, a tak benefitem pro účastníky je i možnost seznámit se s ostatními tématy a jejich zpracováním a získat náhled na úroveň své práce.

dak, foto: archiv a Facebook Gymnázia Na Zatlance