Východiska a právní rámec

Aktuálně je možné hledat inspiraci pro pojetí podpory inkluze v nepřeberné řadě dokumentů. Proto je dobré jmenovat především ty, které hrají na národní úrovni zcela klíčovou roli, protože upravují právní rámec inkluzivního vzdělávání v ČR a určují jeho strategii.

Dokumenty upravující právní rámec inkluzivního vzdělávání v ČR: novela Školského zákona č. 82/2015 Sb., respektive tento zákon upravující Vyhláška č. 27/20016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Strategické dokumenty reprezentující státní politiku v inkluzivním vzdělávání: Akční plán inkluzivního vzdělávání na období 2016–2018 a Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020.

Na mezinárodní úrovni je dobré zmínit dokumenty European agency for Special Needs and Inclusive Education (https://www.european-agency.org/).


V poslední době jsou často diskutovány změny, které nastaly v souvislosti se Školským zákonem č. 82/20015 Sb., respektive Vyhláškou č. 27/20016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, od 1. 9. 2016.

Těmito právními normami je zaváděn systém 5 stupňů podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Příslušná vyhláška popisuje Podpůrná opatření prvního stupně, jako opatření, která představují minimální úpravu metod, organizace a hodnocení vzdělávání a jsou poskytována žákovi, u kterého se projevuje potřeba úprav ve vzdělávání nebo školských službách a zapojení v kolektivu. Podpůrná opatření prvního stupně nemají normovanou finanční náročnost a jsou financována v režii školy. Podpůrná opatření druhého až pátého stupně se poskytují na základě doporučení školského poradenského zařízení a s informovaným souhlasem zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka. Financování těchto stupňů nárokuje škola ze státního rozpočtu.