Příklad všestranného rozvoje výuky cizích jazyků na Gymnáziu L. Pika

V rámci projektu P-KAP doporučujeme školám strategicky plánovat rozvoj výuky cizích jazyků v několika oblastech (zvyšování jazykové úrovně, vícejazyčnost, mobilita, extrakurikulární aktivity atd.). Zvládnout toto všechno v běžném provozu školy se zdá být poměrně náročné, a přece jsou školy, jako Gymnázium Luďka Pika v Plzni, pro které je takovýto všestranný rozvoj cizích jazyků zcela běžnou denní realitou.

Gymnázium Luďka Pika v Plzni nabízí všeobecné vzdělání ve čtyř, šesti i osmileté formě. Tamní koncepce studia vychází z přesvědčení, že žáci si sestaví nejvhodnější kombinaci volitelných předmětů sami s ohledem na své budoucí studium. Široká paleta volitelných předmětů, které škola nabízí, umožňuje žákům vytvořit si zcela individuální zaměření studia. Na gymnáziu má dlouholetou tradici výuka španělského jazyka, která se těší značnému zájmu. Tento fakt stál u vzniku myšlenky nabídnout uchazečům dvojjazyčný studijní obor s výukou vybraných předmětů ve španělštině (matematiky, fyziky, chemie, dějepisu, zeměpisu a španělské literatury), čímž se Gymnázium L. Pika stalo šestým bilingvním česko-španělským gymnáziem v republice. Zde může mnoho čtenářů napadnout, že výuka cizích jazyků na bilingvní škole je trochu jiná liga než výuka na běžné střední škole, avšak pokud se chceme učit a inspirovat, proč bychom se tedy nemohli učit přímo od mistrů.

Karaoke.JPG

Podpora vícejazyčnosti aneb Všem stejnou měrou

Škola plně reflektuje požadavek na znalost minimálně dvou cizích jazyků a kromě výuky španělštiny nabízí i angličtinu, němčinu, ruštinu a francouzštinu a to nejen v podobě povinných předmětů, ale i volitelných seminářů (jazykové semináře pro začátečníky, konverzace, literární semináře). Pro ty náročnější je zde ještě možnost navštěvovat zájmový seminář latiny. Důležité je, že žádný cizí jazyk není nijak upozaděn a i žák, který se nerozhodne pro bilingvní studium, má možnost účastnit se celé řady projektů, mobilit a dalších aktivit. Jako příklad můžeme zmínit česko-německý projekt „A náhle jsme byli rozděleni“, který měl žákům přiblížit dějiny Česka a Německa po 2. světové válce, nebo oslavy Mezinárodního dne frankofonie (Den frankofonie na GLP), kde měli žáci možnost nejen ochutnávat, ale i zkusit připravit francouzské delikatesy.  Zajímavou aktivitou je jistě i Den románských jazyků, který vzniká ve spolupráci s Alliance française de Plzeň, románskou knihovnou SVKPK a Francouzským institutem v Praze a během něj měli žáci v minulém školním roce možnost naučit se základy francouzštiny s rodilými mluvčími z Francouzské aliance nebo se inspirovat četbou francouzské a španělské literatury se zástupci románské knihovny. V rámci výuky anglického jazyka škola pořádá dnes již tradiční jarní poznávací zájezd do Velké Británie a účastní se projektů Erasmus+. Své znalosti si pak žáci mohou ověřit nejen v každoročních jazykových soutěžích a olympiádách, ale škola zároveň zprostředkovává některé jazykové zkoušky (např. DELE – španělština) a také funguje jako přípravné centrum (Cambridge Exams).

Velkou motivací, proč rozšiřovat jazykový rejstřík, je jistě i možnost setkávat se se zajímavými lidmi. Někdy se jedná o osobnosti jako paní Altagracia Miguelina Modesto z dominikánského konzulátu, která se v rámci prezentací podělila s žáky o kulturu své rodné země. Jindy jde o setkání, např. se stážistkou z Regnsburgu v Rakousko-německé knihovně, která si pro žáky připravila několik aktivit, představila jim v českoněmecké prezentaci své rodné město (které je zároveň partnerským městem školy) a odpovídala na zvídavé otázky. I zde tedy platí ono známé „kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem“, a dodejme, že s tolika lidmi se také domluvíš.

Mobilita

V projektech Erasmus+ (dříve Comenius) pracuje Gymnázium L. Pika už desátým rokem. Jejich stabilním partnerem se stala škola IES Isabel de Villena ve Valencii. S tou také díky těmto projektům realizují dlouhodobé mobility žáků bilingvního studia.  Ty se dle slov ředitele školy, Mgr. Aleše Janouška, nedají uskutečnit bez lety prověřeného projektového partnera. Dalšími partnery projektů v průběhu deseti let byly kromě Valencie školy ze Švédska, Francie, Itálie a Belgie. Témata projektů se vždy vymýšlí již v průběhu trvání předcházejícího projektu, aby bylo možné bez přestávky pokračovat ve spolupráci. Hlavní snahou je najít vždy takové téma, které by oslovilo žáky i pedagogy zapojených partnerů. Téma, které nabídne škálu aktivit, ve kterých lze na dané problematice pracovat samostatně, i spolupracovat.  Mezi taková patřilo zcela určitě téma „Co mladí rádi konzumují“ (stravování, volný čas, četba), „Informace a desinformace ve zprávách“ a nesmíme zapomenout na projekt „Aprendiendo con emocion (ES)“, za který škola v roce 2017 obdržela Národní cenu v kategorii Nejlepší projekt Erasmus+/eTwinning.

erasmus.jpg

Užitečné tipy: Pro úspěšnou realizaci projektů je dobré zajistit pokud možno stabilní tým pedagogů, kteří se mobilitě věnují a dokáží mnohdy extrémně obsažnou agendu skloubit s výukou. Dále je potřeba nepředimenzovat počet aktuálních projektů, vždy je lepší věnovat se v rámci jednoho předmětového týmu pouze jednomu dlouhodobému projektu.

A neměli bychom ani zapomínat na podporu zvenčí, v případě Erasmu+ se jedná zejména o Dům zahraniční spolupráce, kde můžete svou projektovou žádost konzultovat s odborníky a získat tak spoustu cenných rad a doporučení. K účasti na projektu je samozřejmě také potřeba získat žáky a zde A. Janoušek zcela jednoznačně vidí hlavní motivaci ve zkušenosti s dobrým projektem. Žáci i pedagogové získají nové zkušenosti s mezinárodní spoluprací, poznají i kulturu a život v jiných zemích, zvýší se jejich jazyková úroveň. Řadě účastníků se to zalíbí a chtějí pokračovat. Žáci sdílejí své zážitky a tím škola získává další zájemce. A jak motivovat pedagogy? Například tím, že časovou náročnost přípravy projektu zohlední vedení školy při sestavování rozvrhů.

Rodilí mluvčí

Gymnázium L. Pika je v pořadí šesté gymnázium v ČR, kterému byl v roce 2007 akreditován bilingvní studijní obor na základě resortní mezinárodní smlouvy Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství, kultury a sportu Španělska o zřízení a činnosti česko-španělských tříd na gymnáziích v České republice. Velkou výhodou je také fakt, že v současné době s ohledem na rozvoj mezinárodní spolupráce v oblasti školství patří Španělské království mezi skupinu prioritních zemí ve schválené Strategii rozvoje mezinárodní spolupráce ve vzdělávání do roku 2020. Právě na základě Ujednání prostřednictvím Oddělení pro záležitosti vzdělávání při Velvyslanectví Španělska v Praze získává škola pro své žáky až na šest let plně kvalifikované odborně způsobilé španělské vyučující pro výuku šesti předmětů ve španělštině, kteří procházejí náročným výběrovým řízením organizovaným španělským ministerstvem školství.  V současnosti na škole působí na základě Ujednání tři vyučující. Mimo program pak dvě vyučující a jeden stážista, VŠ student v rámci programu E+. Rodilí mluvčí pocházejí nejen z Evropy, ale i z Latinské Ameriky, což umožňuje žákům setkat se i s různými regionálními variantami španělštiny.

I zde však platí, že škola musí rodilým mluvčím nabídnout takové zázemí a pracovní podmínky, aby si v konkurenci bilingvních škol vybrali působení právě na plzeňském gymnáziu. Škola rodilé mluvčí podporuje v mnoha směrech:

- o nového vyučujícího se stará celý tým lidí: předsedkyně předmětové komise španělského jazyka, dále předsedkyně příslušné předmětové komise, paní zástupkyně pro pedagogickou činnost a ředitel

- v dostatečném předstihu škola poskytuje přeložené tematické plány, seznamy učebnic, výňatky z ŠVP, předává kontakt na předchůdce, aby mohli sdílet své zkušenosti, aby se učitel mohl již od srpna řádně začít připravovat

- rodilý mluvčí absolvuje seznámení se školním a klasifikačním řádem, zejména se škola věnuje způsobu hodnocení žáků (které má ve španělsku v sumativní formě deset stupňů namísto pěti, pro každý stupeň je tedy vypracováno i slovní hodnocení, aby bylo vše srozumitelné) a zapisování do elektronické třídnice.

Dalo by se tedy ve zkratce říci, že kvalitní rodilé mluvčí nalákáte opět pouze na kvalitu a to jistě platí obecně pro všechny školy.

Extrakurikulární aktivity

olympiada sj duben 2019.jpg

Kucharska soutez.jpg

Pokud jste dočetli článek až sem, pravděpodobně je již jasné, že i extrakurikulárních aktivit pořádá škola mnoho. Dovolte mi tedy zmínit alespoň dvě. První z nich je každoroční účast na celostátním festivalu studentského divadla ve španělštině, kterého se účastní všech šest bilingvních škol se svými soubory. Scénář pro hru připravují učitelé gymnázia a následně se během castingů vybere osm žáků, kteří během školního roku hru nazkouší. Témata festivalu mají žákům přinést kromě kulturního obohacení i seznámení se se španělskou literaturou.

Druhou aktivitou, kterou vám chceme představit, je činnost, jež nejlépe dokresluje komplexnost přístupu k rozvoji výuky cizích jazyků na Gymnáziu L. Pika. Pokud má znalost cizích jazyků umožnit lepší poznání a pochopení cizích kultur a hodnot, je třeba si uvědomit, že k tomu opravdu nestačí jen umět a vědět, je třeba i cítit a někdy i soucítit. A proto každoročně školní pěvecký sbor ve spolupráci s diecésní charitou Plzeň pořádá vystoupení v rámci dobročinného koncertu. Výtěžek z akce pak putuje na podporu rozvojových projektů v Jižní Americe.  A právě toto je možná tím nejdůležitějším poselstvím, o které se s námi ředitel školy podělil: „Nejde nám pouze o to vychovat z žáků osobnosti vzdělané, ale především lidské.“

Foto: Archiv Gymnázia L. Pika Plzeň (Karaoke, Erasmus+, Olympiáda a Kuchařská soutěž)


INSPIRACE PRO ŠKOLNÍ AKČNÍ PLÁNY

Rozvoj výuky cizích jazyků:

Popsané aktivity umožňují plánovat rozvoj výuky cizích jazyků v několika oblastech: zvyšování jazykové úrovně, vícejazyčnost, mobilita, extrakurikulární aktivity atd.

Průniky s dalšími oblastmi intervencí:

Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě:

Zapojení žáků do aktivit v rámci projektů E+, na přípravě a realizaci různých mezinárodních dnů kultury, charitativních akcí školy…

Polytechnické vzdělávání:

Příprava a realizace mezinárodních dnů kultury (workshopy)

Kariérové poradenství:

Výběr typu studia a seminářů umožňuje žákům lépe zacílit na budoucí směr studia a zvyšuje motivaci ke studiu zvolených předmětů.