Ústecký

Fotolia_42654803_Subscription_XL.jpg Podle pořadí důležitosti, jaké jednotlivým oblastem krajského akčního plánování přisuzují odborníci v Ústeckém kraji i samotné školy (dle dotazníkového šetření NÚV z přelomu let 2015/2016) pracuje návrhová část KAP se třemi obecnými prioritami: Gramotnosti, Soulad výuky s požadavky trhu práce a Společné vzdělávání. Do první patří matematická, čtenářská gramotnost a ICT kompetence (oblast rozvoje výuky jazyků KAP neřeší, protože nepatří ke krajským prioritám). Druhá priorita obsahuje podporu odborného vzdělávání, podnikavosti, tvořivosti a iniciativy, polytechnického vzdělávání, rozvoj škol jako center celoživotního učení a kariérového poradenství. Posledně jmenovanou oblast kraj cíleně podpořil v minulém období, proto se v KAP 1 chce přednostně věnovat dalším tématům. Třetí prioritou je podpora inkluze, přestože školy ji jako dominantní prioritu nevidí. Její řešení však považují tvůrci KAP za důležité zejména vzhledem k sociálnímu složení a postavení regionu v rámci ČR.  

Zvládnutí gramotností (čtenářské, matematické, finanční, digitální a dalších) je nezbytné pro úspěšné naplňování ostatních oblastí intervencí. Tak vysvětluje KAP prioritizaci vzdělávacích potřeb v Ústeckém kraji. Prvním cílem rozvoje gramotnosti žáků je zvýšení odborné znalosti pedagogů v oblasti didaktiky rozvoje gramotností – podpora směřuje k VŠ připravujícím učitele i k zařízením pro DVPP. Do vzdělávání by se mělo zapojit minimálně 270 pedagogických pracovníků. Alespoň 20 % SŠ využije ke zvyšování úrovně gramotností interdisciplinární výuku. Kraj chce obnovit pozice krajských předmětových metodiků a jejich pravidelná setkání s pedagogy se zaměřením na výuku gramotností a vytvořit modelové případy pro prezentaci vhodného způsobu začlenění výuky gramotností do  více předmětů.


Ve vazbě na Průmysl 4.0 plánuje KAP posílit polytechnické a digitální kompetence i podnikavost žáků. Popularizovat přírodní vědy a technické obory, zatraktivnit výuky, zvýšit její úrovně (díky pedagogům, kteří znají nové formy a metoda výuky a využívají je v praxi) i zlepšit technické vybavení škol – to jsou dílčí cíle, které mají přispět ke zvýšení motivace žáků o studium polytechnických oborů. Do těchto aktivit by se mělo zapojit alespoň 320 pedagogů. Díky kvalitnějšímu vybavení má zvýšit kvalitu výuku 30 % SŠ, opatření zasáhne 10 tisíc žáků. Dalším cílem je posílit a zefektivnit spolupráci škol a zaměstnavatelů. KAP počítá se zajištěním administrativní i odborné podpory škol při spolupráci, chce zvýšit uplatnitelnost absolventů díky vytvoření jednotky učení jako výstupu praktického vzdělávání v návaznosti na trh práce (zapojí se min. 10 % SŠ a 45 pedagogických pracovníků) a o 5 % zvýšit povědomí o možnostech dalších vzdělávání díky cílené propagaci a informování zaměstnavatelů i veřejnost. KAP rovněž plánuje zapojit 25 % SŠ, 15 % ZŠ a minimálně 30 pedagogů do společné výuky.


V oblasti společného vzdělávání je cílem KAP vytvořit příznivější podmínky pro úspěšné vzdělávání dětí, žáků a studentů v hlavním vzdělávacím proudu. Všechna školská poradenská zařízení Ústeckého kraje mají personálně posílit. Větší počet odborníků umožní více individuální přístup k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména v sociálně vyloučených lokalitách. KAP plánuje podpořit vzdělávání speciálních pedagogů a dalších učitelů v oblasti speciálního vzdělávání. Systematický přístup ke společnému vzdělávání uplatní minimálně 20 % SŠ, do konce roku 2018 vznikne školská inkluzivní koncepce kraje.


Odborný garant v Ústeckém kraji

Ing. Lukáš Vaníček


KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

 a další novinky ze vzdělávací oblasti v Ústeckém kraji 


ŠKOLY V KRAJI