Úspěšné strategie při modernizaci školního vybavení

Z dotazníkového šetření realizovaného v rámci projektu P-KAP v roce 2015 a 2018 vyplývá, že školy se stále potýkají s nedostatečným materiálně technických vybavením a to vnímají jako překážku rozvoje oblasti a realizace některých vzdělávacích i doplňkových činností školy. V roce 2018 konkrétně 39 % škol označilo za překážku nevhodné či žádné vybavení laboratoří, odborných učeben, dílen apod. (40 % v roce 2015) a 36 % škol nedostatek materiálů pro výuku polytechnických předmětů (34 % v roce 2015). Zároveň však respondenti v dotazníkovém šetření uvedli, že na většině škol (74 % škol v roce 2018, 73 % škol v roce 2015) jsou součástí polytechnických předmětů činnosti jako laboratorní cvičení, pokusy apod. Taková výuka se ovšem, má-li se přiblížit skutečné praxi, bez moderního vybavení neobejde.

Součástí podpory polytechnického vzdělávání musí být zlepšování podmínek pro výuku polytechnických předmětů včetně modernizace materiálně technického vybavení. Školy samy úspěšně realizují projekty z různých operačních programů zaměřené na vybudování, rekonstrukce nebo modernizace laboratoří, odborných učeben a dílen pro polytechnické vzdělávání. Jsou budovány také venkovní odborné učebny pro celoroční výuku. Řešení tohoto problému nemusí být pouze na straně školy, ale může být řešeno centrálně z pozice zřizovatele (k tomuto tématu se vrátíme samostatným článek).  V obou případech musí být investice dobře naplánována a připravena a mít dlouhodobý dopad na fungování školy a poskytování kvalitního vzdělávání vlastním žákům, případně dalším partnerům v kraji.

PublicDomainPictures z Pixabay .jpg

Sledujte trendy, hledejte nadčasová řešení

Jak přistoupili k plánování velké investice do vybudování odborných učeben, vysvětluje ředitel jedné z oslovených středních odborných škol. Za důležité považuje, aby pracovníci celého širší vedení školy sledovali trendy v oborech, pro něž škola připravuje absolventy, aby pravidelně společně přemýšleli nad směrem rozvoje své školy. Při plánování této zatím poslední velké investice, které započalo už v roce 2011, tedy dříve než byly zveřejněny dokumenty jako Průmysl 4.0 či Vzdělávání 4.0, hledali inspiraci ve výrobních podnicích i v obdobných školách v ČR.  Výsledkem těchto návštěv však byly spíše poznatky, jakou cestou se určitě vydat nechtějí. Ke konečné vizi nakonec pomohla návštěva zahraniční pobočky partnerské firmy z ČR.

Už při prvních diskuzích padlo rozhodnutí, že finální řešení musí být nadčasové – resp. musí být v době příprav tím naprosto špičkovým řešením na trhu, protože proces od přípravy projektu po jeho realizaci potrvá minimálně 3 roky. A první žáci, kteří vybavení využijí, opustí školu za další 2 roky.

S předstihem plánujte změny ve výuce i vzdělávání pedagogů

Vybudování nových laboratoří a odborných učeben představuje prostor pro zkvalitnění a inovaci obsahu teoretických a praktických předmětů. Zástupci další z oslovených škol potvrzují, že po modernizaci těchto prostor se zvýšil jak zájem žáků školy o předměty, které jsou zde na moderních technologiích vyučovány, ale vzrost i počet potenciálních uchazečů o studium dané školy. Pedagogové však zároveň doplňují další důležitou zásadu, která vede k maximalizaci dopadu takové investice do modernizace vybavení školy:

Společně s investičním projektem samotným je nezbytné plánovat i jeho dopad na vzdělávací proces – změny, které je nezbytné provést ve stávajících učebních materiálech, resp. které je třeba nově vytvořit, úpravy školního vzdělávacího programu, hledání možností vzdělávání pedagogů, využívání exkurzí či mobilit pro vzdělávání pedagogů.

Zkušenosti v kostce

Zkušenosti ukazují, že při modernizaci vybavení, které podporuje polytechnické vzdělávání, je nutné počítat s tím, že rychlost změn a setrvačnost ve školství je jiná než rychlost technologických změn v jednotlivých oborech a měnící se požadavky zaměstnavatelů, potažmo trhu práce. A že nejmodernější technika a špičkové technologie vzdělávací proces zkvalitní jen tehdy, jsou-li v maximální míře plánovaně a systematicky využívány ve výuce.

Následující odkazy představují konkrétní zkušenosti škol, které právě těmito procesy prošly.

http://www.nuv.cz/p-kap/iste-brno-moderni-odborne-zazemi-ma-smysl 
http://www.nuv.cz/p-kap/digitalni-novinky-a-inovace-do-vyuky 
http://www.nuv.cz/p-kap/multifunkcni-odborna-ucebna

 Foto: Pixabay, fotobanka zdarma (PublicDomainPictures z Pixabay)