Ukázka výuky elektrických systémů v hodině anglického jazyka

Akademie řemesel Praha – SŠT Zelený pruh se již delší dobu zaměřuje na výuku odborných témat v rámci výuky anglického jazyka. Připravili jsme pro vás ukázku výuky elektrických systémů v hodině anglického jazyka u maturitního oboru autotronik a učebního oboru autoelektrikář.

Při výuce ve škole používáme učebnice Job matters a vlastní pracovní listy s odbornými tématy v anglickém jazyce. Znalost odborné slovní zásoby získávají žáci rovněž v dílnách úseku praktické výuky, kde jsou jednotlivá nářadí a zařízení označena cedulkou s výrazem v anglickém, německém a ruském jazyce. V současné době pracujeme na modelu, kdy by se část výuky anglického jazyka, která se bude týkat odborných témat, konala přímo v reálném prostředí dílen pod vedením mistra odborného výcviku a učitele anglického jazyka. Tato ukázka byla realizována v učebně úseku teoretické výuky v rámci výuky anglického jazyka třídy A1CA.

akumulator ang-.jpg

 Téma ukázky:  Konstrukce olověného akumulátoru – sestavení modelu akumulátoru

Toto téma bylo zvoleno pro výuku v anglickém jazyce, jelikož akumulátor je, z hlediska autotronika, tím nejzákladnějším produktem v automobilu, bez kterého by žádný elektronický systém nefungoval.

Předpoklady realizace ukázkové hodiny

Obecným předpokladem pro výuku odborných témat v angličtině je spolupráce mezi učiteli odborných předmětů, učiteli anglického jazyka a učiteli odborného výcviku.

Učitel anglického jazyka by měl mít určitý přehled v oboru – v tématu, který je zařazen do výuky. Samostudiem by se měl vždy ujistit, zda jsou jeho znalosti dostatečné a případné nejasnosti konzultovat s odborným učitelem. Cíle, metody, formy a rozsah výuky tématu by měly být konzultovány nejen s odborným učitelem, ale rovněž s učitelem odborného výcviku, který dovede posoudit z hlediska praxe, co je pro žáky více nebo méně důležité – v kontextu komunikace v cizím jazyce, resp. v budoucím uplatnění našich absolventů na evropském pracovním trhu.

Učitel anglického jazyka si musí připravit součástky pro model autobaterie, nůžky, štítky na popis součástek, fixy, 2 PET lahve. Učebnice, která byla použita, je Job Matters – Car mechanic. Žáci by měli být schopni komunikovat v anglickém jazyce, případně se dá realizace příkladu upravit komunikační úrovni žáků. Učitel musí tedy zvážit, kolik komunikace v hodině bude probíhat v angličtině. V tomto případě proběhlo 90% výuky v AJ. Žáci musí být schopni vyhledávat informace v obrázcích a poté je uplatnit při sestavování 3D modelu.

akumul

Realizace – rozbor učitele anglického jazyka:

3 min   Administrace hodiny

2 min  Napsal jsem na tabuli slovíčka z textu v učebnici Job Matter – Car mechanic (str. 23 cvičení 2).

2 min  Požádal jsem žáky, aby se podle nich pokusili uhodnout téma dnešní hodiny. Jelikož se jim to nedařilo, dopsal jsem na tabuli ještě – electrochemical reaction a sulfuric acid.

7 min  Když téma uhodli, napsali ke slovíčkům na tabuli jejich české ekvivalenty. Poté jsem se zeptal, k čemu se akumulátor v autě používá, jaké značky akumulátorů znají a zda se dá akumulátor používat také jinde než v autě.

3 min  Postavil jsem na stůl krabici od bot, v níž byly všechny součásti, a zeptal jsem se žáků, co to je, resp. od čeho ta krabice je. Řekl jsem jim, že z krabice vytvoříme model akumulátoru a vyzval jsem žáky, aby seskupili lavice, zapnuli projektor a stáhli plátno. Mezitím jsem připojil notebook k projektoru a otevřel soubor s obrazovou dokumentací baterie.

3 min  Instruoval jsem studenty, jak přibližně model sestavovat, co jednotlivé součásti představují, a že mají k dispozici můj notebook, aby mohli přepínat mezi pěti mnou připravenými řezy akumulátorem a sami tak zjišťovat informace potřebné k sestavení makety.

23 min  Prováděl jsem monitoring, jak sestavování makety, tak zjišťování informací a případně jsem návodnými otázkami nebo nápovědou pomáhal žákům s řešením problémových situací – tuto činnost postupně přebírali rychlejší žáci, kteří pomáhali pomalejším pochopit postup při sestavování jejich vlastního akumulátorového článku. Současně s tím, jak žáci postupovali, jsem jim vysvětloval, jak baterie a její součásti fungují.

2 min Nakonec žáci označili jednotlivé součásti modelu nalepovacími štítky.

Při realizaci příkladu jsem narazil na počáteční malou schopnost žáků představit si prostorové uspořádání součástí a převést toto uspořádání z obrazu na 3D maketu. Nejprve jsem nechal žáky formou pokusu a omylu tvořit. Na omyl jsem je upozornil a navedl jsem je správným směrem, například jen tím, že jsem jim ukázal na plátně, na jakou část obrázku se mají zaměřit, a co v ní mají hledat, aby zjistili danou informaci.

Aktivita trvala déle, než jsem očekával, a nebyl čas na shrnutí učiva. K aktivitě se vrátím v některé z dalších hodin – žáci slovy popíší maketu, probereme procesy, které v baterii probíhají, a poté ji budou rozebírat podle pokynů (opakování imperativu – vyndejte jednotlivé články z ………, apod.). Komunikace mezi žáky občas probíhala v češtině, především když hledali řešení problému.

Časová náročnost přípravy je odvislá od počáteční znalosti tématu. Pokud je dostatečná, vyhneme se zjišťování informací a zaměříme se pouze na přípravu součástí modelu akumulátoru. Poprvé trvá připravit součásti přibližně 20 minut, ale při dalším použití je již časová náročnost minimální, protože žáci upravují některé součásti na míru sami.

Výsledky

Pozorováním a dotazováním během hodiny jsem zjistil, že použitím tohoto příkladu bylo dosaženo cíle hodiny – tedy to, že žáci pochopí konstrukci akumulátoru a dovedou převést teoretické východisko (obrazová dokumentace) do praxe; naučí se anglickou odbornou terminologii. Hodina probíhala v příjemné atmosféře, žáky tento příklad zaujal, což si myslím, že nejvýrazněji přispělo k úspěšnému dosažení výše uvedeného cíle hodiny.  Tato aktivita přispěla k tomu, že žáci při učení používali jinou část mozku, než tu, kterou používají při teoretickém výkladu. Museli současně s teoretickým zjišťováním své poznatky prakticky uplatňovat, což jim pomohlo je lépe pochopit a snáze si je zapamatovat.

Jde o jednorázovou aktivitu v dané třídě, ale navazují na ni další aktivity – Nastartování auta s vybitým akumulátorem pomocí druhého auta (zde se dá uplatnit také běžná angličtina, protože se dá připravit scénka, kdy studenti cestují autem a konverzují na určité téma – někde zastaví, jdou se ubytovat do hotelu, a ráno už nemohou auto nastartovat); Dobíjení akumulátoru alternátorem (zaměřeno na elektrochemickou reakci – například studenti představují jednotlivé prvky reakce a v imaginárním elektrolytu se mezi elektrodami-dvěma studenty podle toho chovají).

Nutné pomůcky a prostředky

Učitel musí připravit materiál potřebný k vytvoření makety akumulátoru. Může vytvořit stavebnici, kterou žáci již nemusejí upravovat, nebo vytvoří základní komponenty a zbytek již žáci musejí stříhat, lepit a jinak upravovat sami, případně pokud aktivita probíhá v prostoru dílen, mohou žáci celou stavebnici vytvořit sami.

pruheb hodiny.jpg

pomucky.jpg

Materiál pro stavbu stavebnice: krabice, polystyren (do něj zasazujeme jednotlivé olověné destičky), kartonový papír (přepážky mezi články), tvrdší papír (olověné pláty), pruhy šedivého papíru (konektory mezi články), červený a modrý papír (póly akumulátoru, kladné a záporné části článků), žlutý papír (separátory), lepidlo.

Pomůcky pro učitele a žáky: notebook, projektor, projekční plátno, obrazová dokumentace v angličtině, nůžky.

Mgr. Jaroslav Sojka,  učitel anglického jazyka na Akademii řemesel Praha - SŠT

 


INSPIRACE PRO ŠKOLNÍ AKČNÍ PLÁNY    

Rozvoj výuky cizích jazyků:

Popsaná netradiční hodina výuky jazyka může být v ŠAP formulována např. jako jeden z konkrétních cílů při rozvíjení metody CLIL.

 Na uvedeném příkladu, který vyučující anglického jazyka podrobně zpracoval včetně minutáže, vidíme na první pohled řadu přesahů do dalších oblastí:

Podnikavost:

Podnikavost, iniciativa a tvořivost se v tomto příkladu uplatňuje na úrovni školy, která tyto projekty iniciuje a podporuje, na úrovni pedagogů (zejm. učitele anglického jazyka, který odborné téma nastudoval a připravil inovativní jazykově-odborný projekt). Vlastní iniciativu a tvořivost pak samozřejmě uplatní v rámci netradiční hodiny angličtiny i žáci.

Odborné  vzdělávání:

Identifikace součástí a sestavení akumulátoru k rozvíjení odborných znalostí a dovedností žáků.

Polytechnické vzdělávání:

Badatelský přístup, propojení teoretické i odborné složky vzdělávání s jazykovou výukou v rámci hodinového projektu přispělo k tomu, že žáci při učení používali jinou část mozku, než tu, kterou používají při teoretickém výkladu. Získané poznatky okamžitě prakticky uplatňovali, což  umožní

a)      lépe pochopit princip a fungování (v tomto případě akulátoru),

b)      lépe si naučené zapamatovat,

c)      zážitková forma, zapojení více smyslů dělá vzdělávací aktivitu zajímavější, zábavnější a zvyšuje zájem o téma.

 Matematická gramotnost:

Schopnosti představit si prostorové uspořádání součástí a převést toto uspořádání z obrazu na 3D do reálné situace úzce souvisí s matematickou gramotností – představuje zároveň dovednost důležitou pro profesní zdatnost autoelektrikáře (podobně k tématu: Čtenářská a matematická gramostnost v životě elektrikáře)

Foto: archiv AŘ Praha-SŠt