Středočeský

Fotolia_44841959_Subscription_XXL.jpg Základní prioritou Krajského akčního plánu Středočeského kraje je odborné vzdělávání včetně spolupráce škol se zaměstnavateli, následuje podpora kompetencí k podnikavosti. KAP počítá i s vytvořením krajského Metodického centra, sloužícího k podpořed klíčových oblastí. Bude zároveň shromaždovat  a šířit inspirativní příklady z praxe škol.

Podporu odborného vzdělávání a spolupráci se zaměstnavateli označilo v dotazníkovém šetření NÚV (2015/2016) 34 % z více než 150 škol za nejvýznamnější. Zejména SOU a SOŠ uvedly, že tuto oblast rozvíjejí systematicky na pokročilé úrovni. 

Jakou druhou nejdůležitější tematickou oblast akčního plánování označily školy podporu kompetencí k podnikavosti, tvořivosti a kreativitě – tady viděly prakticky všechny školy bez ohledu na zaměření velký prostor k růstu, neboť své stávající činnosti hodnotily spíše jako informativní, naplňující jen základní úroveň danou RVP.


Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů je rovněž nejvyšší prioritou Krajského akčního plánu Středočeského kraje. 

V první řadě je podle KAP třeba zvýšit zájem o odborné vzdělávání propagací oborů a škol a motivovat žáky ke studiu technických a řemeslných oborů. Toho chce kraj dosáhnout např. pořádáním veletrhů škol, vytvářením webových platforem podporujících odborné vzdělávání, ale i vyplácení stipendií žákům vybraných oborů.

KAP počítá též s profesním rozvojem pedagogů – alespoň 40 % z nich by se mělo zapojit do vzdělávání. 90 % středočeských SOŠ a SOU by mělo realizovat některou z doporučených forem spolupráce se zaměstnavateli, 35 % rozvíjet systematickou spolupráci.

Druhou prioritou středočeského KAP je podpora kompetencí k podnikavosti, tvořivosti a kreativitě.  V jejím rámci kraj plánuje motivovat školy k aktivní podpoře podnikavost, například zapojením do CEFIF, pořádáním projektových dnů, zapojením žáků do vedení vyučování aj. Ve 30 % škol by měl být ustanoven koordinátor jednotlivých aktivit směřujících k podpoře podnikavosti.

Třetí nejdůležitější oblastí akčního plánování ve Středočeském kraji je podpora polytechnického vzdělávání. KAP počítá jak s podporou aktivit SŠ vůči žákům základních škol (40 % SŠ se bude podílet na sdílení učeben či pomůcek se žáky ZŠ, na přípravě a vedení volnočasových aktivit dětí v prostorách střední školy), tak se spoluprací středních škol s VOŠ a VŠ (40 % SŠ by mělo zvát VŠ pedagogy na odborné přednášky, pořádat exkurze na vysokoškolská pracoviště aj.).


K podpoře klíčových oblastí počítá KAP s vytvořením Metodického centra, které bude shromažďovat a šířit inspirativní příklady. Podpora má být zaměřena na oblast inkluze, podnikavosti, odborného a polytechnické vzdělávání, kariérového poradenství a doplňkově na další oblasti (celoživotní vzdělávání, gramotnosti, všeobecně vzdělávací předměty, sport a volný čas, projektová kancelář, která má pomáhat školám při přípravě žádostí a řízení projektů).


Součástí KAP Středočeského kraje je i kapitola věnovaná problémům obecné, systémové a legislativní povahy, které byly identifikovány při sestavování KAP a v průběhu jednání se školami a sociálními partnery. Zmiňované probléy však nejsou řešitelné v rámci místní nebo krajské úrovně.


Odborný garant ve Středočeském kraji

Mgr. Jiří Havlík


KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 

Návrh řešení - KAP 1.pdf

a další novinky ze vzdělávací oblasti ve Středočeském kraji 


ŠKOLY V KRAJI