Strategické a legislativní dokumenty

Strategické dokumenty, které rozšiřují rámec působení škol směrem k celoživotnímu učení:

Strategie rozvoje vzdělávací politiky ČR 2020;

Dlouhodobé záměry krajů vycházejí z celostátní a krajské školské politiky, všechny kraje ve svých dlouhodobých záměrech podporují poskytování DV škol, jejichž jsou zřizovateli.

Legislativní dokumenty, které opravňují školy realizovat další vzdělávání:

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), část 9, 10, 11 – umožňuje školám realizovat vzdělávání dospělých nejen v prezenčním studiu, ale i v podobě rekvalifikací a v poskytování dalších kurzů.

Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků DV - umožňuje právnickým i fyzickým osobám poskytovat kurzy a zkoušky podle Národní soustavy kvalifikací (NSK).

Vyhláška č. 208/2007 Sb., o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání – je předpisem pro poskytování kurzů a zkoušek podle Národní soustavy kvalifikací (NSK).

Vyhláška č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení.

Základními dokumenty, jež rozšíření rámce působení škol směrem k CŽU zakotvují, jsou Strategie rozvoje vzdělávací politiky ČR 2020 a Strategie celoživotního učení.