Strategické dokumenty k soudobému pojetí jazykového vzdělávání

Současné pojetí jazykového vzdělávání je ukotveno v řadě evropských i národních strategických dokumentů, které vycházejí mimo jiné ze závěrů zasedání Evropské rady – Barcelona 2002. Patří mezi ně například:

ET 2020

Strategie vzdělávací politiky 2020

Národní plán výuky cizích jazyků

či přímo dokumenty rámcových vzdělávacích programů pro různé typy vzdělávání.

Ze závěrů strategických dokumentů i dat ČŠI jasně vyplývají zvyšující se požadavky na úroveň jazykových dovedností absolventů škol ze strany zaměstnavatelů i vzdělávacích institucí poskytujících další stupně vzdělání. Zvyšují se požadavky na lepší úroveň všech jazykových složek (mluvený projev, čtení, psaní, poslech), a zároveň na znalost odborného jazyka a schopnost jeho využití v praxi.