Stáže učitelů

Jednou z vhodných příležitostí ke sblížení školního prostředí a reálného provozu jsou i stáže pedagogů ve firmách. Inspirativní zkušenosti mohou nabídnout Střední průmyslová škola dopravní a Dopravní podnik hl. m. Prahy.

Pravidelných každoročních stáží v Dopravním podniku se účastní učitelé odborných předmětů a odborného výcviku na základě svého zájmu. Stáže se konají zpravidla na jaře a jsou pevně stanoveny na pět pracovních dnů, které lze rozdělit do delšího časového období.

Výhoda stáží spočívá v přenosu poznatků z reálného provozu do školního prostředí. Dochází k prohlubování kontaktů mezi Střední průmyslovou školou dopravní a Dopravním podnikem, který je zároveň jejím zřizovatelem, současně také ke zvyšování kompetencí pedagogů, kteří své praktické poznatky a zkušenosti využívají ve výuce.

Fotolia_3481553_Subscription_XL.jpg

Stáž nemá akreditaci a není tedy v pravém slova smyslu dalším vzděláváním pedagogických pracovníků. Jde o součást specifických vzdělávacích aktivit mezi zřizovatelem a školou a je poskytována zdarma. Každému účastníkovi může být stáž ušita na míru podle jeho potřeb. Učitelé si mohou sami zvolit, v čem se chtějí rozvíjet. Mohou případně i rotovat po různých pracovištích. Mají možnost odnést si do výuky materiály, fotografie nebo schémata, které pak podle svého uvážení začleňují do výuky konkrétního předmětu.

Na konci stáže zpracuje každý pedagog závěrečnou zprávu a odevzdá hodnotící dotazník. Hodnotící dotazník vyplňují také pracovníci Dopravního podniku, kteří se pedagogům na jednotlivých pracovištích věnovali. Z pohledu firmy je obvykle velmi těžké najít časové možnosti a sladit pracovní harmonogramy. Z pohledu školy pak nepřítomnost učitelů s sebou nese nutnost zajistit suplování a jiné organizační záležitosti spojené s organizací školního roku.

Učitel odborných předmětů, Ing. Lukáš Sobotka, si stáž pochvaluje. „Od absolvování pětidenní odborné stáže v Dopravní podniku hlavního města Prahy jsem očekával hlavně možnost propojení následné výuky s praxí. Vzhledem k tomu, že jsem doposud neznal dopodrobna veškeré procesy a pracovní náplně vybraných útvarů, snažil jsem se získávat informace, které budu moci využít při teoretické výuce v rámci přiblížení teorie na konkrétních případech procesů v Dopravním podniku. Zabývám se výukou praxí dopravních oborů, která je vedena především formou projektového vyučování, sbíral jsem rovněž materiály a především organizační postupy vybraných činností ve zvolených útvarech, které je možné simulovat při výuce praxí.

Jako jeden z hlavních přínosů absolvované odborné stáže vidím další možnou spolupráci se zaměstnanci Dopravního podniku, kteří projevili zájem se nárazově zapojit do výuky. Jako výstup plánuji zakomponování nárazových vstupů v podobě webinářů do ŠVP s tím, že je povedou odborníci z Dopravního podniku. Vzhledem k jejich časovému vytížení vnímám tento způsob jako přijatelný pro obě strany a věřím, že se nám bude dařit získávat stále více odborníků, kteří svými online vstupy doplní teoretickou výuku o poznatky z reálné praxe.“

Foto: fotobanka NÚV