SPŠ Tachov a výuka na pracovištích firem sdružení TEO

Při Střední průmyslové škole Tachov vzniklo v roce 2004 ojedinělé sdružení nejvýznamnějších zaměstnavatelů regionu TEO. Významné benefity přináší škole mj. spolupráce s TEO v oblasti odborného výcviku na pracovištích.

Spolupráci školy se sdružením firem TEO (Sdružení pro rozvoj technického odborného vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů v regionu Tachov) v oblasti odborného výcviku a odborných praxí žáků SPŠ Tachov, Světce 1 na pracovištích zaměstnavatelů představuje ředitelka školy Mgr. Jana Hrčková:

Fotolia_4808006_Subscription_XL.jpg

Se zaměstnavateli máme pro odborný výcvik dva druhy smluv. Tzv. přeřazovací plán využíváme už ve 2. ročníku – jedná se o krátkodobější výuku specializovaného tématu, kterou může firma zajistit. Postupně se na pracovišti vystřídají všichni žáci daného oboru. Dlouhodobě osvědčené jsou smlouvy pro žáky 3. ročníků, kteří jsou ve firmě většinu školního roku.

Firma plní školní vzdělávací program, průběžně žáka hodnotí. Instruktor spolupracuje s učitelem odborného výcviku, který si žáky v pravidelných intervalech kontroluje. Před závěrečnými zkouškami se konají výstupní přezkoušení, abychom měli jistotu, že je žák ke zkouškám připraven. V komisi u závěrečných zkoušek je odborník z praxe.

Umíme zorganizovat také dlouhodobou zahraniční stáž, při které žák absolvuje část výuky v rakouském sídle našeho partnera. Sladili jsme pomocí systému ECVET obsah výuky tak, že započteme výsledky vzdělávání při stáži a žák bez problému úspěšně vykoná závěrečnou zkoušku.

Další formou spolupráce jsou smlouvy o zajištění odborné praxe pro žáky 2. a 3. ročníků maturitních oborů. Pokud se firmy dohodnou s žákem na brigádě, tedy na práci mimo výuku, uzavírají s nimi pracovní smlouvy.

Kontrola kvality praktického vyučování

Kvalitu poskytovaného vzdělávání garantuje smlouva a také metodický dohled vedoucího učitele odborného výcviku. Významnou roli hraje vzájemný respekt a zodpovědnost zúčastněných partnerů za výsledky vzdělávání. Všichni se známe, a pokud je nějaká nejasnost, řešíme ji okamžitě.

Jediný problém, který se občas objeví, je horší docházka žáků do firmy. Ale velmi rychle si předáme informace a situaci řešíme.

Spolupráce při zajišťování odborného výcviku se hodnotí každé pololetí školního roku. Již v květnu firmy žádají o možnost uzavřít od nového školního roku další smlouvy. Úroveň vzájemné spolupráce a její další rozvoj jsou hlavním bodem společných shromáždění členů TEO.

V poskytování praktického vyučování se objevují nové náměty, na jejichž využití pracujeme. Jde  například o vytvoření standardu kvalitního pracoviště nebo zapojení se do registru praxí.

Pokud bych měla zmínit nedořešené věci, tak je to zajištění pedagogické průpravy pro instruktory a zajišťování lékařských prohlídek při krátkodobých odborných praxích.

Další možnosti praktického vyučování

Naši žáci však mohou absolvovat praktické vyučování i u jiných zaměstnavatelů, kteří nejsou členy TEO. Rozhodující je splnění zákonných podmínek pro poskytování praktického vyučování a většinou bydliště žáka a jeho zájem ve firmě pracovat.

Pokud jde o náklady na dojíždění, chce-li firma žákovi přispět na dopravu, udělá to v rámci svých zaměstnaneckých bonusů.

Firmy sdružené v TEO poskytují praktické vyučování kromě nás i dalším odborným školám. Je to jejich výsadní rozhodnutí. Jen po nás někdy chtějí, abychom koordinovali nastavení výuky tak, aby se mohli žáci vystřídat v docházce. To, že se na pracovištích firem objeví žáci z různých škol, je výhodou pro firmy a výzva pro školu.


 INSPIRACE PRO ŠKOLNÍ AKČNÍ PLÁNY

 „Když máte dlouhodobé a osvědčené partnery, tak se samozřejmě lépe plánují a pak plní záměry k rozšíření a zkvalitnění odborného vzdělávání ve škole, spolupráci mezi školou a zaměstnavateli a kariérové poradenství. Tito partneři vám vyjdou vstříc nejen v dobách prosperity, ale i v období, kdy se jim tolik nedaří,“ konstatuje ředitelka SPŠ Tachov Mgr. Jana Hrčková

Odborné vzdělávání a spolupráce školy se zaměstnavateli

Partnerství školy se sdružením regionálních zaměstnavatelů je příklad, jehož přenositelnost může být v konkrétních podmínkách obtížná (podobný model, společnou smlouvu o partnerství, má např. SPŠS Vsetín). Zaměřme se však na prvky spolupráce, které můžete v oblasti odborného vyučování na pracovištích sociálních partnerů uplatnit:

  • zařazení odborného výcviku na reálném pracovišti i v nižších ročnících – i krátkodobě a ke konkrétním tématům
  • spolupráce instruktorů odborného výcviku ve firmách s pedagogy (učitel odborného výcviku, zástupce pro tuto oblast apod.), vzdělávání instruktorů praktického vyučování a stanovení pravidel zpětné vazby – od formulace cílů odborného vyučování na pracovišti v souladu s ŠVP přes průběžný metodický dohled, řešení aktuálních problémů po hodnocení spolupráce a jeho společnou reflexi
  • u dlouhodobých zahraničních stáží je inspirativní sladění obsahu výuky pomocí systému ECVET a uznání výsledků učení získaných a ověřených v průběhu zahraniční stáže, a nemusí jít výlučně o projekty Erasmus+. Možnost získat praxi v mateřské firmě, jejíž dceřiná firma spolupracuje se školou, je administrativně méně náročné.  
 V současné době sdružuje 16 významných zaměstnavatelů Tachovska, Stříbrska a Borska:

BHS CORRUGATED Fertigungs, Montage, Service, s. r. o.; Formy Tachov, s. r. o.; ROTAREX PRAHA, spol. s  r. o.; GRAMMER CZ, s. r. o., záv. Tachov; INOTECH ČR, spol. s r. o.; Kermi s. r. o.; Technické pružiny SCHERDEL s. r. o.; KETNET s. r. o.; FLEA s. r. o.; Panasonic Industrial Devices Czech s. r. o.; RSF Elektronik spol. s r. o.; NOVASPORT spol. s r. o.; KDK Automotive Czech. s. r. o.; Polytec Compozites Bohemia s. r. o.; PRESSOL Tschechien s. r .o.; Grammer CZ Servicecenter s. r. o.

Foto: Fotobanka NÚV

Další články na téma spolupráce školy se zaměstnaneckými svazy, cechy, asociacemi a dalšími uskupeními sociálních partnerů