Společné vzdělávání napříč generacemi

Tvůrčí mezigenerační setkávání, v jehož rámci se stala lektorkou účastnice vzdělávání Univerzity třetího věku, probíhají ve Střední škole obchodní a služeb, SČMSD s.r.o., Žďár nad Sázavou.

K aktivitám mezigeneračního vzdělávání žďárské SŠOS patří:

DSC04263.JPG

projektová výuka žáků oboru Interiérová a aranžerská tvorba;

workshopy s účastníky Univerzity třetího věku (U3V) zaměřené na arteterapii, autorské čtení apod.;

výstavy prací žáků i studentů U3V v prostorách školy.

V návaznosti na projektové aktivity UNIV 1 a UNIV2, kdy byly školy aktivně podporovány k aktivnímu zapojování do celoživotního vzdělávání, začala naše škola v roce 2010 nabízet pravidelné vzdělávání i pro skupinu 55+. Nejdříve ve spolupráci s Univerzitou J. E. Purkyně Olomouc a nyní s Vysokou školou polytechnickou Jihlava (VŠPJ). Nabídky kurzů se průběžně mění od dějin umění až po zdravý životní styl, studium cizích jazyků a pravidelné kurzy trénování paměti.

Projektové dny vedené účastnicí U3V

Mezi účastníky kurzů U3V jsme navázali úzký kontakt s paní Bohumilou Málkovou, která oslavila již 80. narozeniny. Až ve zralém věku se začala věnovat literární a výtvarné tvorbě. Píše básně, krátké povídky a příběhy ze života. Sama si je ilustruje, vydává sborníky a pořádá výstavy svých obrázků v rámci regionu.  Naše vyučující odborného výcviku napadla možnost vyzkoušet s ní spolupráci s našimi náctiletými žáky. Před prvním setkáním jsme měli všichni obavy, jak celé dopoledne skončí. Výsledek předčil naše očekávání. Přímo z řad žáků vzešel požadavek, aby paní Málková přišla zase. Takže od roku 2017 pořádáme cca 4 projektové dny v každém školním roce. Workshop je zaměřen vždy na jednu výtvarnou techniku, je doplněn literární tvorbou a vyprávěním autorky. Zpočátku byli žáci více vedeni, postupně uplatňují sami svoje nápady, nápadité řešení ilustrací atd.

Informace o zajímavých workshopech se donesla také k účastníkům vzdělávání seniorů, kteří si vyžádali něco podobného. Začali jsme s autorským čtením, pokračujeme výtvarnými technikami při hudbě a čtení básní. Vše je součástí tréninku paměti a kognitivních funkcí ve zralém věku. Dobrou kávu k dokonalé pohodě odpoledne připravují žáci našeho učebního oboru.  

Všechny práce následně vystavujeme v prostorách školy. Je krásné pozorovat, jak mladí obdivují práce „babiček a dědečků“ a starší vysoce hodnotí dílka mladých. V teplých měsících chceme společné setkání přenést i do nově zvelebené školní zahrady.

DSC04254.JPG

dsc04280.jpg

Hodnocení: Jednoznačně pozitivní!

1) Mladí lidé přirozeně a vysoce respektují autoritu zralého člověka, který něco skutečně umí.

2) Pohodová a aktivní komunikace mezi lektorkou o 65 let starší a teenagery svědčí o tom, že mají společná témata. S největší pravděpodobností mladým lidem (hlavně u učebních oborů) právě tato komunikace doma chybí.

3) Velmi pozitivní efekt přináší aktivní účast lektora zvenčí – přirozený respekt, uznání, praktické zaměření, odraz reálného světa mimo školu.  Ze strany žáků je znatelné jiné nastavení ke spolupráci.

4) Mezi seniory je zásadní socializační efekt, opakovaná společná setkávání, vytváření skupin a společných zážitků.

5) Údiv zúčastněných:  „Já to dokážu! To jsem si nikdy nemyslel!“ – silný motivační prvek je patrný u žáků, a ještě silnější u seniorů.

6) Paní lektorka nám „mládne před očima“.

7) Pro účastníky z řad seniorů nezanedbatelný efekt: „Ona je jedna z nás!“

8) Sledujeme postupně se měnící a s každým novým nápadem přívětivější klima školy a vzájemnou komunikaci. Vzniká přirozené prostředí pro rozvoj kreativity a uplatňování nápadů všech zúčastněných a předpoklady pro rozvoj týmové práce.  A důležitý efekt: „I můj návrh může být zrealizován!“

9) Nezůstává u nahodilého setkání, soustavné aktivity vytvářejí předpoklad dlouhodobějšího, trvalejšího pozitivního působení na osobnost účastníků.

Ing. Jana Rudelová,
metodik celoživotního učení SŠOS Žďár nad Sázavou, s.r.o.


INSPIRACE PRO ŠKOLNÍ AKČNÍ PLÁNY

Rozvoj škol jako center celoživotního učení

 

Škola využívá a dále zúročuje zkušenosti získané v předchozích projektech zaměřených na celoživotní vzdělávání – aktivity v oblasti vzdělávání seniorů formou U3V zároveň rozvíjejí spolupráci SŠOS s vysokými školami.

Inspirativní je kreativní přístup školy k cílové skupině seniorů nejen jako k příjemcům nabízeného vzdělávání, ale jako k lidem, kteří mohou svými zkušenostmi, znalostmi a životními postoji obohatit i nejmladší, žákovskou generaci.

Od otevřenosti vůči mezigeneračnímu setkávání na půdě školy vede další přirozený krok k pravidelným aktivitám mezigeneračního vzdělávání – projektové dny pro žáky vedené jednou z účastnic U3V (forma výtvarných a literárních workshopů je výsledkem konkrétních podmínek, které mohou být podle situace škol nejrůznějšími způsoby modifikované).

Cenné je rovněž společné vystavování prací žáků i seniorů-studentů U3V v prostorách školy a možnosti dalšího setkávání ve školní zahradě.

Popsané aktivity neformálním způsobem přispívají k rozvoji školy jako centra celoživotního učení a komunitního setkávání.

Foto: Archiv SŠOS SČMSD s.r.o., Žďár nad Sázavou.