SOŠ a SOU v Jablunkově nabízí odborný výcvik ve firmě všem žákům

Motto SOŠ a SOU v Jablunkově zní: „Neučíme pro školu, ale pro firmu.“ A nejedná se o prázdnou frázi. Škola při naplňování této zásady nezůstala u modelu běžného v mnoha odborných školách, a sice že na odborný výcvik do  firem chodí jen část schopnějších žáků a zbytek absolvuje celou odbornou přípravu ve škole.

V roce 2010 přišel moment, kdy si vedení SOŠ a SOU podnikání a služeb v Jablunkově uvědomilo, že příležitost absolvovat odborný výcvik ve firmě by měl dostat každý žák. Pro tuto filosofii získala škola postupně i spolupracující zaměstnavatele, bez jejichž součinnosti by to pochopitelně nebylo možné „Měli jsme nejspíš štěstí, že toto naše rozhodnutí přišlo v době, kdy na trhu práce začínal být nedostatek kvalifikovaných lidí,“ říká skromně zástupce pro odborný výcvik Ing. Radomír Rojčík, který má organizaci odborného výcviku na starost a věnuje jí každoročně nemalé úsilí. Při přidělení žáka do konkrétního podniku zohledňuje mj. i bydliště žáka, neboť žáci dojíždějí i ze vzdálenějších oblastí.

Fotolia_16445038_Subscription_XXL.jpg

Po deseti letech vypadá organizace odborného výcviku obdobně ve všech oborech s výučním listem, které škola nabízí (Mechanik opravář motorových vozidel, Opravář zemědělských strojů a Kuchař-číšník). Během prvních dvou týdnů školního roku probíhá školení BOZP ve škole a zároveň je třeba vše řádně vykomunikovat a podchytit ve smlouvě s řádově 40 partnery. Žákům se střídá týden teoretického vyučování s týdnem odborné praxe a pravidlem je, že alespoň jedna polovina žáků je ve firmě. Schopnější žáci absolvují ve firmě větší podíl odborného výcviku, přičemž kontinuitu a dohled nad odbornými dovednostmi žáků zajišťuje školy jeden den v týdnu, který žáci povinně tráví ve školních dílnách. „Nejraději volíme pro tento účel pondělí,“ říká pragmaticky p. Rojčík, „protože je lepší, aby žák byl u zaměstnavatele čtyři dny v kuse, a kdybychom den ve škole zařadili na pátek, měli bychom větší potíže s docházkou.“

Pro podporu a sledování odborného růstu žáků během odborného výcviku používá škola dva nástroje. Deník odborného výcviku, kterým se škola inspirovala od jedné ze spolupracujících firem, kde si žák sám zaznamenává, co který den dělal, přičemž v pátek probíhá neformální zhodnocení s instruktorem či učitelem, jak se mu při práci dařilo a co nového se naučil. Druhým nástrojem je portfolio odborných kompetencí, kde jsou uvedeny všechny odborné kompetence z ŠVP a kde žák i učitel stvrzují svým podpisem, že žák danou kompetenci již zvládl. Součástí portfolia jsou také žákem vypracované pracovní listy. Po úspěšném složení závěrečné zkoušky si žák portfolio odnáší jako svou vizitku, kterou se může prezentovat u zaměstnavatele.

Odborný výcvik ve škole slouží nejen k pokrytí chybějících témat z ŠVP a přípravě na závěrečné zkoušky, ale zahrnuje též kurz pro získání řidičského oprávnění skupiny B a C a svářečský kurz. Ve svařování mají žáci jablunkovské školy nad rámec RVP možnost volby dvou ze čtyř svařovacích metod, aby škola pokryla vše, co žáci mohou uplatnit ve firmě, kam docházejí na odborný výcvik. Dobrých vztahů se spolupracujícími podniky využívá škola i pro žáky maturitního oboru Dopravní prostředky, kteří zde absolvují odbornou praxi zaměřenou na metody štíhlých procesů uplatňované v daném provozu (štíhlý layout, 5S, TPM, SMED, LCIA, Jidoka, Poka-Yoke, Kanban, Kaizen, atd.) – viz podrobněji případová studie zpracovaná v projektu POSPOLU.

Za zmínku stojí, že škola má ve smlouvě se zaměstnavateli nastaven jednotný model odměny za produktivní práci, a to v závislosti na prospěchu. Trojkaři dostávají 25 Kč na hodinu, dvojkaři 30 Kč a jedničkáři 45 Kč. Jedná se o minimum, které je přijatelné i pro drobné živnostníky, ale některé firmy platí více a žáci nezřídka dostávají i jednorázové odměny či prémie stejně jako kmenoví zaměstnanci. Páteří spolupráce v technických oborech je 4-5 větších zavedených firem, které berou žáky stabilně a mají silnou firemní kulturu. V menších podnicích a u živnostníků je naproti tomu výhodou větší pestrost a variabilita činností, ke kterým se žák dostane. V gastrooborech plní roli páteřních partnerů větší hotely, kde se žáci zpravidla zaměří na jednu z profesí kuchař-číšník, přičemž druhou si doplní ve škole. „V reálném pracovním prostředí často zažijí úspěch a ocenění manuálně zruční žáci, kterým se ve škole nikdy nedařilo,“ potvrzuje p. Rojčík to, co slýcháme i v jiných školách. Výjimečné na jablunkovské škole je ovšem to, že šanci zažít úspěch dostanou všichni žáci.


INSPIRACE PRO ŠKOLNÍ AKČNÍ PLÁNY

Inspirace pro oblast odborného vzdělávání a spolupráce škol se zaměstnavateli, kde se v ŠAP mohou objevit například následující cíle:

  • Zajistit odborný výcvik u zaměstnavatele většímu počtu žáků/všem žákům.
  • Průběžně sledovat nárůst odborných kompetencí žáka, např. pomocí portfolia odborných kompetencí.
  • Zajistit žákům pravidelnou reflexi toho, co se již naučili a v čem se chtějí a potřebují zlepšit.
  • Zajistit žákům přiměřenou odměnu za produktivní práci u všech spolupracujících podniků.
  • Změnit organizaci praktického vyučování tak, aby žák získal široký odborný základ a zároveň mohl trávit dostatek času na firemním pracovišti.

Provazba na další tematické oblasti:

Rozvoj kariérového poradenství:

  • V oblasti osobního rozvoje žáků mohou aktivity podporovat odpovědný přístup k profesi a motivovat k rozvoji potřebných kompetencí. Významný výchovný a vzdělávací přínos má i systematické vytváření portfolia odborných kompetencí.
  • V oblasti profesní orientace je přínosné především poznání reálného prostředí firem a možnost navázání bližších vazeb, které mohou vést k zaměstnaneckému poměru.

Panuje shoda, že pro žáky oborů H a L0 je zkušenost s reálným pracovním prostředím v rámci odborného výcviku klíčová. Ne vždy se ale školám daří zajistit tuto složku odborného vzdělání všem žákům a v požadované kvalitě. Tam, kde se to daří, jde většinou o kombinaci vhodné organizace odborného výcviku a dlouhodobé spolupráce s klíčovými zaměstnavateli.

Další články na téma: Jak nalézt vhodný mix odborného výcviku ve škole a u zaměstnavatele

Foto: Fotobanka NÚV