Smluvní partneři SPŠS Vsetín

Připravit žáky na praxi nelze bez kvalitní odborné průpravy a spolupráce s firmami. SPŠ strojnické ve Vsetíně se dlouhodobě osvědčuje společná smlouva o partnerství se zaměstnavateli v regionu i model vzájemného setkání sociálních partnerů u kulatého stolu.

Z rozsáhlého dotazníkového šetření SŠ a VOŠ, které proběhlo koncem roku 2018 v rámci projektu P-KAP se ukázalo, že v rámci středního odborného školství mají strategii spolupráce se zaměstnavateli a dalšími partnery zpracovány zhruba 3 školy z deseti. Přesněji jde o 30 % SOU a o 29 % SOŠ. Plány spolupráce se zaměstnavateli a dalšími sociálními partnera má 31 % SOU a 33 % SOŠ. Přičemž na 90 % škol, které tyto dokumenty zpracovávají, zároveň deklaruje, že je považuje za důležité.

Fotolia_5378475_Subscription_L.jpg

Jak mohou strategie a plány spolupráce se zaměstnavateli škole pomoci, ilustruje příklad Střední průmyslové školy strojnické ve Vsetíně.   

Spolupráci školy s regionálními firmami formou společné smlouvy o partnerství iniciovala již v roce 2008 tehdejší ředitelka Ing. Jarmila Minaříková. Od roku 2017 stojí v čele školy Ing. Miroslav Václavík, pod jehož vedením škola dále rozvíjí komplexní spolupráci se zaměstnavateli. Prostřednictvím kulatých stolů, kde se partneři pravidelně scházejí, se podařilo zástupce zaměstnavatelů získat i pro tvorbu a revizi školního vzdělávacího programu. Díky tomu jsou obsah učiva i učební materiály zejména v technické oblasti stále aktuální.

Podmínky zaměstnavatelům na míru

Z počátku bylo partnerství o spolupráci mezi školou a firmami uzavřeno prostřednictvím Společné smlouvy o partnerství, která umožňovala každému z partnerů nabídnout v daném roce to, co odpovídá jeho možnostem. Smlouvu o partnerství uzavřelo 14 firem, později se otevřela možnost i pro další zájemce. S výrazným nárůstem počtu spolupracujících subjektů, kterých je v současné době již 29, není tato spolupráce z důvodu větší flexibility podmíněna původním smluvním vztahem. Partneři si nadále mohou zvolit oblasti, v nichž jsou aktuálně schopni se angažovat. Jedná se o: praxe pro žáky SPŠS Vsetín, exkurze, setkání sociálních partnerů, stáž pedagogických pracovníků, spolupráci na vzdělávání (projekty, přednášky aj.), prezentace firmy ve škole, finanční a materiální podpora školy, realizace výběrového řízení nanečisto. Se 3 partnery (Austin Detonator, s. r. o., Galvamet, spol. s r. o., Slovácké strojírny, a. s.) škola spolupracuje ve všech oblastech, dalších 8 partnerů nabízí spolupráci v šesti či sedmi z nich.

Škola i její partneři považují za důležité připravit žákům ve škole i na pracovištích prostředí respektu a umožnit jim „ochutnat“ nejmodernější techniku. K minimalizaci problémů a posílení pozitivní motivace všech zúčastněných – zaměstnavatele, školy i žáků – přispívá, zejména v počátcích spolupráce vyjasnění vzájemných očekávání a stanovení pravidel.

Zadání z reálného života

Řada partnerů přináší podněty k hlubšímu zájmu žáků o obor, k rozvoji jejich nadání, iniciativy a tvořivosti. Partnerské firmy například přinášejí do školy i praktické problémy, jimiž se zabývají, a žáci v rámci středoškolské odborné činnosti chodí do provozů, ptají se a zkoušejí nabídnout řešení. Mnohé z nápadů se nedají v praxi realizovat, nicméně nový, neobvyklý pohled na problém firmy vítají.

Přední světový výrobce roznětných systémů Austin Detonator uspořádal několik Talent Campů, kde žáci strávili dva dny ve společnosti firemních mentorů, kteří je seznamovali s chodem firmy, firemními hodnotami, komunikací a zadali jim ke zpracování i konkrétní projekty, které později prezentovali. Individuální podporu mohou žáci získat i prezentací svých projektů, které jdou nad rámec běžné výuky, firemním partnerům na kulatých stolech (takto byli podpořeni například žáci se zájmem o stavbu 3D tiskárny či robotické ruky).

Výběrové řízení nanečisto

Pravidelnou součástí partnerské spolupráce škol a jejích spolupracujících firem je i pomoc žákům, kteří po ukončení studia přecházejí do zaměstnání. V rámci kariérového poradenství si zkoušejí výběrové řízení nanečisto. Firmy vypisují klasické typové pozice a budoucí konstruktéři, technologové, programátoři CNC strojů, manažeři kvality, ekonomové atd. si z nich vybírají a vyplňují skutečné formuláře, píší motivační dopisy a CV v českém i cizím jazyce.   [Pozn.]

Výběrového řízení nanečisto se ze strany zaměstnavatelů účastní i výrobní či personální ředitelé či šéfové firem. Žáci obdrží vyrozumění, kdo by postoupil do druhé kola, ti méně úspěšní dostávají podrobnou zpětnou vazbu, aby věděli, jakou část své sebeprezentace by měli zlepšit. Aktuálně se k této formě spolupráce hlásí deset firemních partnerů.

Škola oceňovaná zaměstnavateli

Na podzim roku 2019 proběhlo ve Zlínském kraji hlasování již 6. ročníku soutěže ŠKOLA DOPORUČENÁ ZAMĚSTNAVATELI, kterou pořádá v rámci celé republiky Klub zaměstnavatelů. V daném hlasování se zástupci významných firem vyjadřovali ke zkušenostem své firmy a spolupracujících středních škol prostřednictvím internetového dotazníku. Firmy vybíraly střední školy z předvolené nabídky za Zlínský kraj, případně mohly preferovat školu i z jiného kraje. Hlavním kritériem soutěže byl přínos střední školy pro trh práce a kvalitní příprava absolventů. Vyhlášení výsledků proběhlo 31. října během Veletrhu práce a vzdělávání v Kongresovém centru ve Zlíně, kde Střední průmyslová škola strojnická Vsetín obsadila druhé místo mezi všemi školami Zlínského kraje.

Dak (2019), Foto: fotobanka NÚV


INSPIRACE PRO ŠKOLNÍ AKČNÍ PLÁNY

  • Odborné vzdělávání a spolupráce škol se zaměstnavateli

Inspirativní je především komplexní přístup školy ke spolupráci, který vychází z analýzy vlastních potřeb, z podrobné znalosti potenciálních partnerů v regionu a z vypracované strategie spolupráce se zaměstnavateli. Ta počítá s širokou paletou konkrétních forem od prezentací firem ve škole přes exkurze, odborné praxí žáků i stáže pedagogů na pracovištích, spoluúčast zaměstnavatelů na samotném vzdělávacím procesu formou zapojení do společných projektů, do výuky ve škole, tvorby vzdělávacích materiálů, po finanční či materiální pomoc škole. Podle podmínek školy i daného partnera lze jednotlivé formy v plánech spolupráce upravovat a aktualizovat.

  • Kariérové poradenství

Ve výběrovém řízení nanečisto žáci reagují na poptávku reálných pozic ve firmách, které odpovídají profilu absolventů, zpracovávají všechny dokumenty, jaké budou předkládat při skutečném výběrovém řízení, a absolvují pohovor za účasti příslušných pracovníků zaměstnavatelů. Tato zkušenost představuje velmi praktickou přípravu na situaci, s níž se absolventi školy na pracovním trhu setkají. Přínosná je též zpětná vazba, která přichází natolik včas, že žáci mají dostatek času na slabších stránkách své sebeprezentace pracovat.

  • Podpora polytechnického vzdělávání a
  • Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě

Podpora žákovských projektů, které jdou nad rámec standardní výuky, stejně jako zapojování žáků do řešení reálných problémů (v rámci ročníkových prací, SOČ, tréninkových kempů apod.) rozvíjí zájem o dění v oboru, o nové trendy, podněcuje hledání inovativních, kreativních řešení i spolupráce při plnění náročných úkolů.


 [Pozn.] Další inspirativní příklady práce s CV v českém a cizím jazyce najdedete na http://www.nuv.cz/p-kap/zivotopis-zaka-je-zlaty-dul a příklad ze SOŠ pro administrativu EU- pracují se životopisem v AJ: http://www.nuv.cz/p-kap/sos-pro-administrativu-eu

Další články na téma spolupráce školy se zaměstnaneckými svazy, cechy, asociacemi a dalšími uskupeními sociálních partnerů