Škola s Centrem informačních technologií pro celý kraj

Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace, nemodernizuje jen vlastní odbornou výuku, ale buduje i Centrum podpory výuky IT předmětů, které slouží i dalším školám v Jihomoravském kraji. Reaguje tak na současný stav absolventů SŠ oboru IT, kteří nejsou schopni jak počtem, tak ani požadovanou úrovní znalostí pokrýt požadavky trhu práce. Chybí také kvalifikovaní učitelé s aktuálními znalostmi, a právě pro ně škola připravuje odborné vzdělávací akce.

Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace je státní škola s bezplatným studiem pro více jak 1300 žáků. V současné době patří mezi největší a nejvýznamnější brněnské školy. Škola prošla během své existence několika transformacemi a slučováním s jinými školami. Výsledkem je současná profilace do tří oborů vzdělávání - informační technologie, elektrotechnika a sociální činnost, a to v devíti studijních či učebních oborech.
Ve všech těchto vzdělávacích oblastech disponuje škola velmi dobrým odborným zázemím, tvořeným kvalifikovanými učiteli a moderními odbornými učebnami.
Žáci se pravidelně umisťují na předních místech v odborných i tělovýchovných soutěžích a absolventi dosahují velmi dobrého bodového ohodnocení v rámci prvních ročníků studia na VUT Brno.

P4260291.jpg

Ve svém školním akčním plánu (ŠAP) si škola vytyčila cíl udržovat ICT vybavení a kompetence zaměstnanců na vysoké úrovni. Za tímto účelem vyvíjí řadu aktivit, které v ŠAP rozpracovává takto:

 

 • Škola má vybudovanou rozsáhlou interní infrastrukturu, kterou využívá jak pro vzdělávání, tak pro rozsáhlou administrativu, a to i směrem k žákům, jejich rodičům a veřejnosti. V rámci počítačové sítě obhospodařuje více než 600 počítačů a k tomu příslušných komponentů.
 • Samozřejmostí je softwarové vybavení na vysoké úrovni koncipované jako serverové. Vyučující a žáci využívají prostředí Moodle, iSAS, cloudové úložiště a další pro přenos výukových materiálů, výsledků vzdělávání atd.
 • Škola je připojena do sítě prostřednictvím VUT Brno a v rámci budovy školy funguje wi-fi připojení.
 • Téměř všechny učebny jsou vybaveny učitelským PC a dataprojektorem, které využívají jak učitelé odborných, tak i všeobecných předmětů.
 • Veškerou techniku škola průběžně a pravidelně obnovuje, nicméně finanční náklady na obnovu a modernizaci nedostačují rychlým trendům ve vývoji výpočetní
  techniky.
 • Přesto lze konstatovat, že vybavení ICT technikou je na velmi kvalitní úrovni.
 • V rámci plánu DVPP se realizují mnohé semináře z ICT oblasti a dále dochází k přenášení znalostí mezi jednotlivými zaměstnanci nebo jsou realizovány
  workshopy pro zvýšení ICT kompetencí. Tím škola využívá kompetencí zejména vyučujících informačních technologií.

Škola je zapojena do projektu Polygram – Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji. V rámci praktických workshopů pro žáky partnerských škol je sdílena odborná učebna se zařízením pro výuku vláknové optiky. Součástí projektu je organizace kroužků přímo na partnerské ZŠ a organizace přednášek odborníků z praxe pro žáky SŠ. Témata přednášek budou rozvíjet běžnou výuku – bude se jednat o témata z pokročilého programování, počítačové techniky, prezentačních schopností a marketingu. Pro účely projektu byl zakoupen šestiosý průmyslový robot s bezpečnostní skříní, s dopravníkem a jeho následným zavedením do výuky automatizace.

Pro žáky proběhl na podzim 2018 ve spolupráci s AT&T a JA Czech 3. ročník soutěže HACKATHON JUNIOR 2018. Úkolem šestičlenných týmů bylo vytvořit během 24 hodin funkční aplikaci na téma: Ecology & Sustainability, Smart buildings, Security, Smart grids & Infrastructure. Výsledkem práce týmu bylo naprogramování systému pro řízení semaforů podle hustoty provozu s pomocí umělé inteligence. Odborná porota ocenila takřka profesionální zdatnost a výbornou týmovou spolupráci cenou Za nejlepší technické řešení. Cílem soutěže je ocenit organizace veřejného sektoru, které jsou v Jihomoravském kraji aktivní při realizaci principů CSR a jsou v této oblasti vzorem ostatním subjektům. V kategorii organizací veřejného sektoru získala škola 2. místo.

Centrum Informačních technologií Jihomoravského kraje

P4260275.jpg

Škola se momentálně soustředí na budování Centra Informačních technologií Jihomoravského kraje, které nabízí podporu školám, které se zabývají výukou informačních technologií v JMK. Založení centra předcházela obsáhlá analýza a ředitel školy Ing. Antonín Doušek shrnuje její výsledky: „Chybí programátoři, síťaři i grafici. V Jihomoravském kraji je 125 SŠ  a jen 13 z nich učí obor Informační technologie. Úřad práce v Brně eviduje t. č. cca 360 volných míst pro SŠ – absolventy oboru IT. Jedná se především o místa programátorů, správců sítě. Ve své podstatě se na základě prvních propočtů zdá, že počet přijímaných žáků ke studiu (510) bez problémů pokryje počet volných míst. Když ale uvážíme, že průměrný průchod studiem představuje cca 68 % a více jak 200 absolventů pokračuje ve studiu na VŠ, tak zjistíme, že do praxe v IT ze středních škol může jít jen 62 žáků. Navíc z nich jen malé procento disponuje dostatečnou úrovní.“

Dalším krokem analýzy bylo oslovení podstatné části Jihomoravských firem z oblasti IT (80)  a získání informací o požadavcích na absolventy včetně hodnocení jejich odborných znalostí.      

Úkoly Centra: Na základě analýzy byly definovány úkoly, které Centrum bude poskytovat:

 • vzdělávání pro učitele IT s důrazem na současnou všeobecnou problematiku oboru, ale i jednotlivých zaměření (specializací) dle jejich požadavků, včetně získání praktických dovedností
 • tvorbu a aktualizaci výukových podkladů pro žáky rozšířením systému Moodle (program pro tvorbu výukových systémů a kurzů), který je již funkční na SPŠ Purkyňova
 • praktické zkušenosti z prezentací na firemních dnech, pořádaných v prostorách Centra

Konkrétní aktivity Centra:

 • soutěže (na jejichž obsahové části i organizaci se podílejí žáci)
 • vzdělávání pro pedagogy
 • sdílení zkušeností
 • praktická zkušenost pedagogů s dražším a méně běžným vybavením
 • výukové podklady v elektronické nebo snadno tisknutelné podobě
 • spolupráce na organizaci odborných praxí
 • spolupráce při zadávání témat maturitních praxí – preference týmových prací
 • organizace konferencí

V rámci Centra zatím proběhla série odborných školení na téma Linux, které zajišťovala firma Red Hat a také školení na téma Kybernetická bezpečnost.

Současně proběhlo i jednání skupiny ICT kompetence Krajského akčního plánu JMK, která má za cíl, pod vedením ředitele školy Ing. Antonína Douška, vytvářet vhodné podmínky pro rozvoj oblasti ICT Jihomoravských škol a počítačové gramotnosti jejich studentů. Právě tato setkání budou velmi významnou činností centra tak, aby byly nadále evaluovány a zpřesňovány požadavky na další odborné vzdělávání pedagogů i žáků.

Foto: archiv SPŠ Purkyňova, Brno