Škola musí reagovat na dynamický vývoj v oboru – pomáhají odborníci z praxe i výzkumu

Ostravská SPŠCH akademika Heyrovského drží tempo s vývojem v oboru ve spolupráci s odborníky z výrobní praxe i akademické sféry a podporuje zájem o přírodovědné i technické obory, o ekologická témata a ochranu přírody i mezi žáky ZŠ a dětmi mateřských škol.

Zaměstnavatelé jsou „vtaženi do hry“

Fotolia_71988902_Subscription_XL.jpg

Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského spolupracuje zhruba se sedmi desítkami zaměstnavatelů. Nejaktivnější jsou Biocel Paskov, BordsoChem Ostrava a opavský výrobní závod Teva Czech Industries. „Kromě finanční a materiální podpory, např. v podobě ukázkových vzorků do výuky, nám odborníci z těchto firem poskytují součinnost při odborných soutěžích, zajišťování exkurzí, odborných praxí žáků i dlouhodobých stáží pro žáky či pedagogy naší školy,“ říká ředitel Ing. Jiří Kaličinský.

Zástupci firem se zapojují do školních projektových dnů, mají zastoupení ve školské radě. „Rovněž nám pomáhají při úpravách, revizích a modernizaci školního vzdělávacího programu v odborných předmětech, při tvorbě učebních materiálů nebo odbornou oponenturou k těm, které vytvářejí naši učitelé. Díky nim jsou učební materiály stále aktuální a absolventi jsou obeznámeni se soudobými trendy a technologiemi,“ dodává Kaličinský.  Spolupráce s ostatními firmami se podle slov ředitele vyvíjí v čase, její míra je rozličná a částečně ovlivněná i složením managementu. „Pro školu je však důležitá,“ dodává ředitel.

Odborník ve výuce: jak si vzájemně vyhovět

SPŠCH akademika Heyrovského zkouší „zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ“ na základě stejnojmenné šablony (projekty zjednodušeného vykazování Šablony I vyhlášené MŠMT).  K poskytnutí svého odborníka do výuky se smluvně zavázal Biocel Paskov. Podle ředitele Kaličinského však představa experta opakovaně dojíždějícího do školy na konkrétní vyučovací hodinu je z pohledu zaměstnavatele neefektivní. A tak se nakonec čtyřhodinové výukové bloky chemické technologie vedené příslušným odborníkem uskuteční v laboratoři Biocelu.

Vzbudit zájem o obor, technické vzdělání i ochranu přírody

Jednou z aktivit školy je pořádání regionálního kola každoroční soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ, již vyhlašuje Svaz chemického průmyslu ve spolupráci s MŠMT. „V rámci soutěže pořádáme ve spolupráci se Světem techniky-Dolní oblast Vítkovice přípravné kurzy. Žáci  ZŠ se účastní projektových dnů, jejichž součástí je například týmová práce,“ líčí ředitel Kaličinský. SPŠCH akademika Heyrovského se postupně orientuje také na mladší děti: Spolu s VŠB-TUO a Ostravskou univerzitou pořádá akci „Přírodní vědy na hradě“ (dříve „Chemie na hradě“). K dalším aktivitám patří  Den ve škole, Den země, Den v lese.. Ředitel Kaličinský doplňuje: „Naši chemikáři natočili pro kolegy ze základních škol i krátké filmy s ukázkami postupů, které jsou v jejich laboratořích těžko proveditelné.“ 

Další vzdělávání pedagogů

Být neustále „v obraze“ co se týká novinek v oboru pomáhá pedagogickým pracovníkům školy další vzdělávání v kurzech a  seminářích především na VŠ, ale i stáže v podnicích, na pracovištích Akademie věd či vysokých škol. Samozřejmostí je stálá obnova knihovny odborné literatury včetně odborných časopisů. Pedagogové se zároveň v rámci projektu sami účastní lektorské činnosti.

Dak (2018), foto: Fotobanka NÚV


INSPIRACE PRO ŠKOLNÍ AKČNÍ PLÁNY

Odborné vzdělávání a spolupráce škol se zaměstnavateli

Inspirativní je především flexibilní přístupu školy ke spolupráci se zaměstnavateli, která se promítá do zvyšování úrovně polytechnického vzdělávání a přispívá k jeho atraktivitě:

  • široké spektrum forem spolupráce umožňuje spolupracovat na různých úrovních s větším počtem sociálních partnerů (při vyšším počtu těchto partnerů lze uvažovat o zřízení pozice koordinátora spolupráce se zaměstnavateli, aktuálně lze hradit z Šablon II pro SŠ: 2.III/5 Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele – personální podpora SŠ),
  • udržování úzkých kontaktů s klíčovými sociálními partnery -  působí v radě školy, podílejí se na inovaci a tvorbě vzdělávacích materiálů (jako spoluautoři, konzultanti či odborní oponenti) i na modernizaci školních vzdělávacích programů v odborných předmětech, mohou tvořit poradní sbor ředitele školy (viz. odst. 3 §57 ŠZ) nebo vstupovat do ukončování studia. U oborů s výučním listem je  ředitelem jmenován jako člen komise u závěrečné zkoušky odborník z praxe, sociální partneři z řad zaměstnavatelů  se mohou účastnit také jako členové komise profilové části maturitní zkoušky, podílet na realizaci závěrečné zkoušky na pracovišti firmy nebo participovat na zadávání témat a vedení odborných prací žáků.
  • zapojení odborníka z praxe do výuky konkrétního odborného tématu způsobem, který zohledňuje možnosti zaměstnavatele i samotného odborníka a je přínosem i pro školu (zde bloková výuka v laboratoři zaměstnavatele),
  • spolupráce se zaměstnavateli v oblasti vzdělávání pedagogů formou stáží na pracovištích firemního i akademického sektoru.

Podpora polytechnického vzdělávání

  • v rámci zvyšování zájmu žáků ZŠ o přírodovědné a technické předměty se škola zapojuje nejen do organizace regionálních soutěží, ale pořádá též kurzy pro zájemce z řad žáků ZŠ,
  • příkladem oborové spolupráce střední a základní školy je vytvoření videí s laboratorními postupy k zatraktivnění výuky chemie na ZŠ,
  • projektové dny v terénu s environmentální tematikou pro děti (ZŠ, MŠ) ve spolupráci s regionálními sociálními partnery.