VŠPJ a síť škol podporuje technicky a přírodovědně nadané žáky

Vysoká škola polytechnická Jihlava jako jediná vysoká škola se sídlem v kraji Vysočina dlouhodobě spolupracuje se středními školami v regionu, kterým nabízí různé podpůrné aktivit pro žáky i učitele. Na začátku stál nápad směřující do podpory středoškolské odborné činnosti s cílem provázat (polytechnické) vzdělávání realizované na SŠ a VŠ, který se rozvinul v dlouhodobou spolupráci se středními školami.

V roce 2016 se Vysoká škola polytechnická Jihlava (VŠPJ) jako mladá neuniverzitní vysoká škola začala více zajímat o možnosti spolupráce se středními školami. Jednou z možností byly středoškolské odborné činnosti (SOČ), kde škola centrále organizující tyto aktivity nabídla možná témata na práce vznikající v SOČ. Následně se škola více zapojila do aktivit konaných v Kraji Vysočina a po vyhlášení dotace na podporu technického a přírodovědného vzdělávání oslovila střední školy na Vysočině a v jejím blízkém okolí. O vzájemnou spolupráci mělo zájem 13 středních škol. Na úspěšné realizaci projektu má zásluhu Katedra technických studií (KTS).

university-105709_1920.jpg

Hlavním cílem projektu bylo:

 • vytvořit regionální tvůrčí studentské komunity přesahující rámec jedné instituce,
 • vést žáky k samostatnému zpracování zvoleného technického nebo přírodovědného tématu formou standardizovaného odborného textu,
 • seznámit středoškolské studenty s principy vysokoškolské výuky.

Po oslovení škol, výběru žáků a sestavení témat (dle požadavků žáků SŠ a možností VŠPJ) byli žákům přiděleni konzultanti z řad SŠ i VŠ. Vyvrcholením projektu se staly obhajoby prací žáky, které probíhaly buď ústně, nebo formou posterové sekce.

Vzhledem ke krátkému času (6 místo plánovaných 12 měsíců z důvodů delšího schvalování dotace na projekt) je nutné ocenit vysoké nasazení pedagogů i nadšení a zápal studentů, jejichž práce měly vysokou úroveň – některé prošly až do republikového kola SOČ.

První společný projekt v číslech:

Zúčastnilo se 13 škol, 105 žáků SŠ, 23 pedagogických pracovníků, vzniklo 50 žákovských projektů..

Zastoupena byla města: Dačice, Havlíčkův Brod, Humpolec, Moravské Budějovice, Pacov, Pelhřimov, Třebíč, Jihlava.

Přínosy:

Největším přínosem pro středoškoláky byla možnost spolupráce s vysokoškolskými vyučujícími a vzájemná komunikace mezi žáky z různých středních škol. Podle vyjádření jejich pedagogů je projekt posunul a sami žáci se zajímali, bude-li možné v jiných tématech pokračovat.

Pří úvodním setkání studenti absolvovali přednášku na téma, jak zpracovat odborný text a jak se odborné téma prezentuje. Téma bylo přínosné nejen pro studenty středních škol, ale i pro pedagogický doprovod. Pedagogové sami přiznávali, že správně napsat text, a nejen odborný, je jedním z problémů středoškolských studentů. Při závěrečném setkání měli studenti středních škol odbornou přednášku o insigniích VŠPJ, která byla velmi zajímavá s ohledem na jejich vznik a vztah ke kraji Vysočina. (Žáci se mimo jiné dozvěděli, že drahé kameny, které se v insigniích nacházejí, pocházejí z právě regionu Vysočina.)

VŠPJ se na základě úspěšné realizace projektu rozhodla pro další systematičtější spolupráci se středními školami.

Volné pokračování projektu

VŠPJ rozvijí systematičtější spolupráci se SŠ a dlouhodobě realizuje aktivity na podporu nejen nadaných žáků. Do vybraných aktivit se daří zapojit zaměstnavatele a další sociální partnery z regionu. Aktivity realizuje již bez finanční podpory ESIF.

K probíhajícím aktivitám spolupráce se středními, ale i základními školami patří:

 • odborné exkurze do laboratoří KTS – každý rok 3x
 • přednášky GUG Jihlava pod záštitou katedry technických studií VŠPJ (cca v intervalu 2 týdnů)
 • projektové dny pod vedením odborných vyučujících VŠPJ (např. pravidelné dvoudenní soustředění pro Gymnázium Jihlava, kdy žáci s pedagogickým dozorem provádějí měření v laboratořích a získané poznatky dále zpracovávají a prezentují)
 • technický tábor, tzv. T-Camp – lektorská činnost pro děti ze ZŠ
 • Den s technikou na VŠPJ – pravidelná akce s účastí cca 300 žáků SŠ s prohlídkou a krátkými edukačními aktivitami v laboratořích KTS za účasti regionálních firem
 • spolupráce s Krajem Vysočina na dalších akcích
 • stálá nabídka materiální a odborné podpory při řešení SOČ

Medializace projektu na podporu polytechnického vzdělávání VŠPJ:

 • Středoškoláci budou přednášet na polytechnice (https://jihlavsky.denik.cz/zpravy_region/stredoskolaci-budou-prednaset-na-polytechnice-20171211.html)
 • Nadaní studenti, charitativní koncert, promítání. VŠPJ připravila na středu pestrý předvánoční program (https://www.jihlavskadrbna.cz/zpravy/spolecnost/4424-nadani-studenti-charitativni-koncert-promitani-vspj-pripravila-na-stredu-pestry-predvanocni-program.html)
 • https://kts.vspj.cz/fotogalerie/sit-podpory-nadanych-studentu-uvodni-setkani
 • https://kts.vspj.cz/fotogalerie/sit-podpory-nadanych-studentu-zaverecne-setkani
 • Na talentovani.cz:  https://goo.gl/5eXskQ

INSPIRACE PRO ŠKOLNÍ AKČNÍ PLÁNY

Polytechnické vzdělávání:

 • spolupráce s VŠ pracovištěm při zadávání a zpracování témat SOČ, ale i ročníkových prací žáků,
 • projektové dny v laboratořích (a dalších učebnách a prostorách) VŠ,
 • vytváření společné platformy setkávání SŠ v oblasti polytechnického vzdělávání,
 • pozornost věnovaná medializaci akcí na podporu polytechnického vzdělávání směrem k široké veřejnosti (vč. rodičovské).

Odborné vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů:

Současný projekt Den s technikou s kratšími edukativními aktivitami pro žáky SŠ, probíhající za účasti zástupců relevantních regionálních firem na VŠ pracovišti, má vztah k této tematické oblasti (setkání pedagogů SŠ se zástupci zaměstnavatelů může být příležitostí k navázání a prohloubení vzájemných vztahů a spolupráce).

Kariérové poradenství

Možnost osobně poznat VŠ pracoviště, vysokoškolský styl práce, konzultovat zde své práce v rámci SOČ, v průběhu projektových dnů pracovat ve VŠ laboratořích  – to vše jsou aktivity přispívající k lepší orientaci žáků v možnostech jejich dalšího profesního směřování.

Foto: Pixabay - fotobanka zdarma (Fotka od Nikolay Georgiev z Pixabay)