Sázíme na odbornost a spolupráci zdravotnických škol

Jeden region a střední školy stejného zaměření.  Co vás napadne jako první? Pokud je to představa konkurence a soupeření o uchazeče, ve zdravotnických oborech Jihočeského kraje to neplatí. Schopnost vzájemné spolupráce je deviza, která se může zúročit i v krajském a školním akčním plánování.

IMG_9140.JPG

V kraji působí pět zdravotnických škol – v Českých Budějovicích, Českém Krumlově, Písku, Táboře a Jindřichově Hradci.  „A spolupracujeme dlouhodobě velmi dobře,“ říká PhDr. Karel Štix, ředitel Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Českých Budějovicích. „Ředitelé těchto škol mají přátelské vazby a pravidelně se setkávají. Jsme sdruženi do neformální krajské asociace a velmi těsně a aktivně spolupracujeme se zřizovatelem, jihočeskými nemocnicemi a dalšími zařízeními státní a privátní péče v Jihočeském kraji. Naší snahou je otevřeně a transparentně diskutovat o společných problémech a dalším směřování jihočeského zdravotnického školství se snahou nekonkurovat si, ale naopak posilovat pozice ohrožených ošetřovatelských profesí, kterých začíná být na trhu práce akutní nedostatek.,“ dodává ředitel Štix.

Každý má svůj recept

Každá z jihočeských zdravotnických škol se však samozřejmě snaží prosadit v rámci konkurence dalších škol ve svém městě a okolí. „Management každé školy má osvědčené a zavedené způsoby, jak nejlépe své obory prodat a získat do svých řad co nejvíce žáků,“ potvrzuje ředitel Štix. „My například už dva roky neinzerujeme v regionálních denících ani rádiích, ověřili jsme si, že ani televizní spoty nemají na rozhodování uchazečů zásadní vliv. Máme jen dny otevřených dveří, o kterých informujeme v rádiu KISS.“ Image SZŠ a VOŠZ České Budějovice staví vedení školy především na sedmdesátileté tradici kvalitního profesního vzdělávání, modernizaci nabízených oborů, zapojení všech oborů vzdělání do mezinárodních projektů mobilit, budování stabilního a kvalitního pedagogického sboru včetně dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Také na široké spolupráci s veřejností a na účasti žáků a studentů v soutěžích a olympiádách na všech úrovních.

Pravidelně se budoucí zdravotnice účastní například Psychologické olympiády vyhlašované MŠMT, která je akreditovaná Českou asociací sester.  Ve školním roce 2016/2017 se dvě studentky umístily na stupních vítězů v krajském kole a postupují do celostátního finále. „Soutěž je pro všechny zúčastněné příležitostí  uvědomit si, že psychologie není  jenom jedním z vyučovaných předmětů, ale také příležitostí  přemýšlet o důležitých tématech každodenního života  a možností osobního a odborného růstu,“ komentuje ředitel. To je ostatně i důvodem, proč soutěž podporuje celostátní předmětová komise pro výuku psychologie, která působí při Asociaci zdravotnických škol ČR.

Příprava na ŠAP? Společně!

Jihočeské zdravotnické školy dlouhodobě nemají problémy s naplněností ani v současné demograficky nepříznivé době, kdy došlo k vysokému úbytku absolventů základních škol. „Naše škola obdrží každoročně mezi 300–350 přihláškami do pěti tříd čtyř otvíraných oborů, což je více než dvojnásobná poptávka oproti nabídce,“ konstatuje ředitel. Letos je například na 144 nabízených míst 334 zájemců.

Opakovaně se ukazuje, že rodiče i budoucí žáci při výběru střední školy nejvíce slyší na reference starších spolužáků, kamarádů (a jejich rodičů), které si ověří osobní zkušeností při dni otevřených dveří – takže mezi pěti zdravotnickými školami vzdálenými desítky kilometrů od sebe se opravdu vytváří klima spíše spolupracující než tvrdě konkurenční. Všechny jihočeské zdravotnické školy například deklarují nejen zájem zapojit se do krajského akčního plánování, ale chtějí se společně zúčastnit i vzdělávacích seminářů k tvorbě školních akčních plánů a vyměňovat si mezi sebou zkušenosti, potvrzuje odborná garantka podpory KAP Ing. Agáta Kočí. Konkrétně v českobudějovické zdravotnické škole uvažují o tom, že by chtěli dosáhnout významnějšího posunu zejména v polytechnickém i odborném vzdělávání, v podpoře inkluze a rozvoji školy jako centra celoživotního učení.

IMG_9079.JPG

IMG_9198.JPG

IMG_9076.JPG

Udržet vysokou úroveň

Ředitel Štix, který je zároveň předsedou Asociace zdravotnických škol ČR (AZŠ ČR), není velkým zastáncem slučování „zdrávek“ se školami jiného zaměření v rámci optimalizaci středního školství.  „Důsledkem je pak slučování zdravotnické školy s gymnáziem nebo s jinou či několika odbornými školami odlišného zaměření. Sloučením škol se, dle mého, ztrácí určitý spirit a profesní charakter školy, který je jasně vymezen oblastí působení, a zdravotnické obory jsou v konkurenci např. s gymnáziem často odsunuty na druhou kolej.

Pro zajímavost na Slovensku je určitou výsadou a také výhodou zdravotnických škol jejich relativní nedotknutelnost. Legislativa nedovoluje, aby byly slučovány se středními školami jiného zaměření a školy si tak drží svou exkluzivitu v rámci profesního odborného vzdělávání. Další nespornou výhodou je fakt, že zdravotnické obory jsou vyučovány pouze a výhradně ve zdravotnických školách, zatímco v České republice se začínají z důvodu určité atraktivity potřebných a chybějících nelékařských profesí do českých zdravotnických škol ´vlamovat´ školy jiného odborného zaměření se snahou získat na školy žáky a studenty doslova za každou cenu,“ říká Karel Štix.

Obecně je spolupráce zdravotnických škol v Česku podle něj tradičně velmi silná. (V současnosti jich je v republice 73, většinou samostatných, téměř třicet je spojeno s vyšší odbornou školou a několik škol je pouze vyšších odborných.) „Velmi těsně spolupracujeme na poli odborného vzdělávání,“ říká předseda AZS ČR. „V rámci asociace pracují také celostátní předmětové komise, členské školy společně pracují na úpravách vzdělávacích programů pro VOŠ zdravotnické, na projektech mobilit žáků, studentů a učitelů v rámci programu Erasmus+. Odborníci napříč zdravotnickými školami ČR mohou připomínkovat a ovlivňovat úpravy rámcových vzdělávacích programů.“ K podpoře odborného vzdělávání slouží i oborové soutěže, např. mezinárodní soutěž první pomoci, soutěž zubních laborantů Studentlab nebo již zmíněná Psychologická olympiáda.

dak, foto: Archiv SZŠ a VOŠZ České Budějovice  (podzim 2017)