ŠAP: jednou z priorit je kariérové poradenství

Ve svém školním akčním plánu si Střední škola Brno, Charbulova stanovila vytváření podmínek pro činnost vlastního pracoviště kariérového poradenství a pro činnost pracovního a poradního týmu zaměstnanců. Za důležité ve škole považují zaměřit se na nábor uchazečů ze ZŠ i na vlastní žáky – oba směry kariérové poradenství mají společný cíl: připravit pro pracovní trh úspěšné absolventy, kteří budou mít zájem věnovat se profesi, na níž se připravili.

Z úst zaměstnavatelů, kteří jsou s brněnskou střední školou v kontaktu, zaznívá, že pociťují nedostatek řady profesí. Chybí zejména řezníci, pekaři, prodavači, obchodníci, kuchaři, číšníci, výrobci textilií… „Musíme spolupracovat s profesními organizacemi, asociacemi, zaměstnavateli – hovořit o problémech otevřeně, hledat společná řešení,“ říká ředitelka Jana Marková a pokračuje:

„Doposud oblast kariérového poradenství zajišťovali výchovní poradci a vedení školy, od školního roku 2017/2018 máme delegované činnosti na pracovní tým PR a výhledově kariérového poradce – zaměstnance školy, který se této činnosti bude věnovat v rámci projektu Šablony SŠ. Jeho náplní však není jen poradenství směřované na žáky ZŠ a zájemce o studium na naší škole, ale zejména na naše současné žáky.“

Tým, spolupracující v oblasti kariérové poradenství, chce společně hledat příčiny odchodů žáků v průběhu vzdělávání, i motivační faktory, které zvýší jejich zájem o studovaný obor, úspěšnost u závěrečných i maturitních zkoušek, a ochotu věnovat se profesi po ukončení studia.

Jak získávat zájemce o studium?

Fotolia_65288648_Subscription_XXL.jpg

Všeobecně malý zájem uchazečů zejména o obory s výučním listem motivuje pracovníky SŠ Brno, Charbulova hledat zajímavé interaktivní formy náborových aktivit, které přímo osloví cílovou skupinu žáků základních škol a jejich rodičů. Snahou a přáním školy je získat žáky, kteří mají o obor zájem, práce je baví a budou ji rádi vykonávat.

Podobně jako další střední školy v regionu se pravidelně setkávají s výchovnými poradci a vedením ZŠ v Brně a okolí, účastní se burz středních škol, jež se konají na brněnském výstavišti (BVV), „miniburz“, které probíhají v základních školách. SŠ Brno, Charbulova samozřejmě pořádá dny otevřených dveří a ve spolupráci se zaměstnavateli umožňuje základním školám exkurze přímo na pracovištích, kde žáci SŠ Brno vykonávají odbornou praxi. Jde například o brněnské hotely, v nichž absolventi mohou najít uplatnění v řadě pracovních pozic od kuchařů, číšníků, recepčních až po účetní.

Vedení školy si však je vědomo, že v oblasti náboru je třeba dělat víc. „V rámci dotazníkových šetření zjišťujeme, kdo nejvíce oslovil naše budoucí žáky, kde se o nás dozvěděli, co mělo či mohlo mít vliv při rozhodování o dalším směru studia,“ vysvětluje ředitelka Marková. Opakovaně se ukazuje, že největší vliv na konečné rozhodování mají rodiče a kamarádi.

„Proto se v maximálně možné míře zapojujeme do prezentace našich oborů vzdělání formou praktických ukázek činností na veřejnosti, kde předpokládáme účast naší cílové skupiny, včetně ochutnávek výrobků našich žáků, především z oborů řezník a pekař,“ pokračuje ředitelka. „Ve spolupráci se společností BVV se prezentujeme na akcích Sport Life, Vše pro ženy, Brněnské vánoce…

Nabízíme žákům základních škol ochutnávku některých oborů formou tzv. minikurzů. Ve školním roce 2017/2018 jsme do nabídky náborových akcí zařadili rovněž soutěže – on-line na našich webových stránkách a soutěže praktických dovedností v rámci dnů otevřených dveří, jejichž výsledky mohou být zohledněny v rámci kritérií pro přijetí.“

Jako málo efektivní náborová aktivita se naopak jeví placená inzerce v médiích. Přímý kontakt s prostředním, se samotnými žáky a aktivizační prvky, vtahující potenciální zájemce do reality oboru, jsou významnější pro odpovědnou volbu, kam po skončení ZŠ. Rozšířený názor, že „o nic nejde, míst na SŠ je dost a školy vezmou všechny,“ přispívá podle ředitelky Markové k neuvážené volbě, s níž souvisí jak nechuť věnovat se profesi, na níž se žák připravuje, tak opakované přestupy z jednoho oboru na druhý, které prodlužují dobu vzdělávání a mohou přispívat k předčasnému odchodu ze školy – bez maturity i bez výučního listu.  

Minikurzy pro žáky ZŠ

Prakticky zaměřené minikurzy probíhající v prostorách SŠ Brno jsou zaměřené na společenskou výchovu, přípravu a servírování pokrmů či nápojů, cukrářské zručnosti, balení dárků a vytváření dekorativních předmětů, fotografování a úpravu vlasů a zevnějšku. Účastníci minikurzu jsou vtaženi do konkrétních činností a jejich poradci jsou žáci příslušných oborů.

Zajímavé je, že tyto minikurzy orientované na rozvoj sociálních a pracovních kompetencí vznikly v rámci projektu „Dámy a pánové, život začíná“, který se v Jihomoravském kraji realizoval v letech 2010–2012, SŠ Brno Charbulova v něm pokračovala v rámci udržitelnosti projektu, a realizuje ho i po jejím ukončení. Formulář pro ZŠ k registraci třídy do minikurzu je dostupný přímo na webu školy.

Z pohledu kariérového poradenství je minikurz praktickým příspěvkem, který může ovlivnit rozhodování žáků ZŠ o jejich dalším profesním směřování. Pro starší chlapce a děvčata, kteří je jednotlivými činnostmi provázejí, je příležitostí k rozvoji vlastních odborných i sociálních kompetencí – od schopnosti ukázat a vysvětlit určité činnosti, jejich význam a posloupnost až po schopnost vhodné komunikace a vedení mladšího kolegy.

Nastavit pravidla

Tvorba školního akčního plánu je příležitostí formulovat strategická rozhodnutí, která mohou z různých stran přispět ke zvýšení motivace žáků o studijní obor a zvolenou profesi. Podle slov ředitelky Jany Markové k nim patří i stanovení pravidel, kritérií a postupů, které zpřísní neomezené přestupy a změny oboru vzdělání, opakování ročníků bez závažných důvodů, dodržování školního řádu apod. „Často zjišťujeme, že se žáci prvních ročníků diví, že mají předkládat důvody absence. Mnozí nemají nastavený režim odpovědnosti a nutnosti docházky do práce,“ dodává. „Chceme také nastavit a důsledně dodržovat minimální počet bodů v rámci přijímacího řízení a kritérií pro přijímání žáků do jednotlivých oborů vzdělání.“ 

Foto: fotobanka NÚV