ŠAP jako příležitost – jak z ní vytěžit maximum?

Víme, že se vzdělávání v 21. století musí změnit. Vizi a dlouhodobé cíle jsme si ujasnili při tvorbě školního akčního plánu, naplánovali jsme i kroky, které k nim vedou. A když jsme objevili nabídku nadace Velux Fundation na podporu odborného vzdělávání, dlouho jsme neváhali.

Střední škola obchodní a služeb SČMDS ve Žďáru nad Sázavou patří k těm středním školám, které se do projektu akčního plánování zapojily hned v jeho počátcích .„Na podzim v roce 2016 jsme se ve škole začali zabývat tvorbou školního akčního plánu.  Příprava nebyla jednoduchá. Náročné diskuze v předmětových komisích, obsáhlá škála činností školy, široké spektrum názorů, pedagogický sbor s vysokým věkovým průměrem…. Nakonec jsme se dobrali k přijatelným kompromisům, učesali je s pomocí metodika do požadované formy a splnili požadavky, které jsou na školy kladeny z hlediska strategie jejich dalšího rozvoje a možností podpory financování z EU,“ říká Jana Rudelová, metodička celoživotního učení Střední školy obchodní a služeb SČMDS Žďár nad Sázavou. Po dvou letech byla nutná revize ŠAPu – ukázalo se, že dílčí cíle v tomto horizontu se téměř podařilo splnit. „Koncepční a dlouhodobé vize byly však stále v počátcích,“ dodává Jana Rudelová.

possible-379215_1920.jpg

Ve školním akčním plánu si škola mimo jiné nastavila i tyto cíle:

  • Zlepšit materiálně-technické vybavení učeben a pracovišť odborného výcviku. Vybudovat víceúčelovou učebnu pro výuku k podnikavosti a rozvoji profesních dovedností.
  • Zajistit vyhovující podmínky pro rozvoj a posílení digitálních kompetencí žáků a učitelů.
  • Organizovat odborné stáže pro učitele a žáky v tuzemsku a do zahraničí. Zapojit žáky i učitele do projektů na podporu mobility.
  • Prohlubovat kvalifikaci pedagogů.
  • Začlenit kariérové poradenství jako plnohodnotnou součást vzdělávání na škole. Vést žáky k sebepoznání a ke vstupu na trh práce.

Výzva jménem Velux Foundation

„V roce 2018 jsme se dozvěděli o možné spolupráci s nadací Velux  Foundation.  Nadace podporuje rozsáhlé smysluplné projekty na podporu odborného vzdělávání mladých lidí ve střední a východní Evropě.  Všichni, kteří pracujeme ve školství, již dlouho víme, že podoba našeho vzdělávání se musí změnit.  Situace v jarních měsících letošního roku to jen vytáhla více na povrch. Výrazná změna ale vedle drobných krůčků znamená i velké kroky a velké změny v myšlení.

Při rozhodování, zda projekt vytvořit, či nikoli, byla pro nás zásadní právě otázka nevyhnutelnosti změny. Naše dlouhodobé cíle a vize jsme měli v  ŠAPu nadefinované,“ pokračuje metodička. „Zbývalo je aktualizovat a konkretizovat tak, aby soukromý donátor považoval projekt na 5 let za smysluplný. Podařilo se a od prvního září začínáme!“

Co školu v příštích pěti letech čeká?

Jana Rudelová: „Projekt neznamená jen finanční podporu, ale také výraznou metodickou pomoc pedagogům, kteří jsou tím zásadním článkem. Ti musí proces změn nastartovat. Bez kvalitního učitele, který je pedagogicky způsobilý pro 21. století a v odborném školství znalý aktuálních trendů ve svém oboru, k žádné změně dojít nemůže.

Během 5 let se zaměříme na intenzivní individuální profesní rozvoj všech pedagogů. Jeho součástí je osobní plán růstu, jazykové a odborné vzdělávání pedagogů doma i v zahraničí.

Na střední škole považujeme za klíčovou práci karierového průvodce, který s žáky pracuje po celou dobu studia. Znamená to soustavnou tvorbu profesního portfolia každého žáka, individuální testování pracovních předpokladů a úzkou nadstandardní spolupráci s rodiči. Žáci se budou setkávat s personalisty, absolvovat vstupní pohovory a zájemci obhajovat podnikatelské záměry, které potom mohou být finančně podpořeny.

Modernizace odborných pracovišť a informačních technologií umožní jiné formy práce v prezenční i distanční výuce. Žáci budou ve větší míře prezentovat svoje dovednosti i na veřejnosti a tím podporovat nejen školu, ale také tolik potřebné povědomí o významu odborného vzdělávání. Dvacet nejlepších žáků napříč obory se každý rok zúčastní zahraniční stáže v délce 21 dní.

Úkolů a cílů je hodně. Po celých pět let bude mít projektový tým určitě hodně práce. Až budeme zase revidovat ŠAP, uvidíme, kam jsme pokročili,“ uzavírá s úsměvem metodička Jana Rudelová.


Pozn.: Dánská nadace The Velux Foundations  poskytuje granty primárně na projekty škol, organizací občanského sektoru, místních inovátorů a veřejných institucí. Prioritou pro období 2018-2028 je odborné vzdělávání a příprava (blíže zde).


 INSPIRACE PRO PRÁCI SE ŠKOLNÍMI AKČNÍMI PLÁNY

Příklad SŠOS ve Žďáru na Sázavou ukazuje potenciál kvalitně zpracovaného ŠAPu, na jehož tvorbě, realizaci i průběžném vyhodnocování se podílí širší tým.

Zapojení širšího týmu do diskuse nad vizí, dalším směřováním školy a do tvorby ŠAP přispívá k tomu, že většina pedagogů a pracovníků školy přijme plán rozvoje školy za svůj i s cíli a postupnými kroky, které k nim vedou. Průběžné sledování úkolů, plnění krátkodobých cílů a případné revize činí z ŠAPu živý dokument, který je schopen reagovat na konkrétní podmínky, aniž by se ztratily ze zřetele strategické priority rozvoje školy.

I když řada naplánovaných aktivit může být financována z Evropských strukturálních a investičních fondů, dlouhodobé cíle a priority školy, které jsou v ŠAPu zformulované, umožňují zároveň aktivní hledání dalších zdrojů – například dánské nadace The Velux Fundation, která se zaměřuje na projekty zlepšování kvality odborného vzdělávání mladých lidí, ale i dalších zdrojů v tuzemsku a v zahraničí. V ŠAPu rozpracované priority a cíle v jednotlivých tematických oblastech jsou dobrým základem pro zpracování konkrétních projektů financovaných či spolufinancovaných těmito partnery.

DaK 2020, Foto: Pixabay, fotoganka zdarma (Gerd Altmann z Pixabay)