Rozvoj škol jako center celoživotního učení

Strategie vlády ČR, která určuje rozvoj vzdělávání do roku 2020, jasně deklaruje, že působení středních škol se postupně rozšíří z poskytování počátečního vzdělávání, tedy vzdělávání žáků a studentů o vzdělávání dospělých, a tím naplní koncept celoživotního učení.  Pro školy to znamená, že budou využívat svého personálního a materiálního zázemí oborů, které vyučují i ve prospěch dospělých občanů, a postupně se stanou centry celoživotního učení (CŽU). Tím rozšíří cílovou skupinu vzdělávaných z žáků a studentů i na dospělou populaci včetně vzdělávání starší generace.  

 

Fotolia_40344925_Subscription_XL.jpg

Co mohou střední a vyšší odborné školy v oblasti dalšího vzdělávání (DV) poskytovat:

1) Další vzdělávání v oblasti profesního vzdělávání (rekvalifikační programy DV a doplňující vzdělávání – rozšiřující, prohlubující a aktualizační programy DV)   

2) Proces uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení (zkoušky pro uznání profesní kvalifikace podle standardů Národní soustavy kvalifikací  – NSK podle Zákona o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání  č. 179/2006 Sb.) včetně modulových programů DV vycházejících ze standardů profesní kvalifikace, kterré v případě potřeby uchazeči před zkouškou absolvují (např. je-li tento proces hrazen úřadem práce). 

3) Občanské další vzdělávání dospělých (představuje 8 oblastí rozvoje podle konceptu EU, tedy jaké občanské kompetence by měl mít občan Evropy):

V oblasti osobnostního rozvoje a sebeřízení:
-        znalost řešení problémů;
-        komunikace v mateřském jazyce včetně čtenářské gramotnosti;
-        komunikace v cizím (evropském) jazyce;
-        matematické gramotnosti a její praktické aplikace (např. finanční gramotnost);
-        přírodovědné gramotnosti, digitální gramotnosti, připravenost na podnikání.

V oblasti zdravého životního stylu:
-       výchova ke zdraví včetně pohybových aktivit a programů zdravotní prevence a přípravy na stárnutí;
-       civilní ochrana obyvatel;
-       regionální témata a rozvoj občanské aktivity.

4) Vzdělávání starší generace (nabídka programů DV pro vzdělávání seniorů), mezigenerační vzdělávání.

5) Poskytování zájmového vzdělávání dospělých, případně i dětí, včetně spolupráce se základními školami (ZŠ) v oblasti mimoškolního vzdělávání (zájmové kroužky pro žáky ZŠ v  oblasti odbornosti školy v prostorech a s vybavením střední školy, společné projekty…). 

Součástí metodické podpory jsou proto i zajímavé a inspirativní příklady z praxe  škol a firem v jednotlivých krajích.


Pojetí oblasti Rozvoj škol jako center CŽU pro potřeby RT KAP:

Projekt P-KAP přináší základní poznatky o oblasti rozvoje celoživotního učení využitelné při krajském akčním plánování s ohledem na různé cílové skupiny. Následující verze je určená zejména pro týmy, které se v krajích podílejí na realizaci krajských akčních plánů. Know-how v rámci tohoto tématu bude dále rozšiřováno a konkretizováno, zejm. formou seminářů pro realizační týmy KAP v jednotlivých krajích.

P_KAP_pojeti_Skoly_centra_CZU.pdf Pojetí tématické oblasti Rozvoj škol jako center celoživotního učení – ke stažení


Podívejte se na videometodiky k této oblasti:

Část I.: Pojmy, legislativa Část II.: Další vzdělávání SŠ a VOŠ
 P_KAP_videometodika_CZU1.pdf Textové materiály z videometodiky ke stažení  P_KAP_videometodika_CZU2.pdf Textové materiály z videometodiky ke stažení

 

Část III.: Další vzdělávání pedagogických pracovníků Část IV.: Další vzdělávání – občanské vzdělávání dospělých
 P_KAP_videometodika_CZU_3.pdf Textové materiály z videometodiky ke stažení  P_KAP_videometodika_CZU_4.pdf Textové materiály z videometodiky ke stažení
Část V.: Další vzdělávání – vzdělávání starší generace Část VI.: Specifika pedagogického projektování
 P_KAP_videometodika_CZU_5.pdf Textové materiály z videometodiky ke stažení  P_KAP_videometodika_CZU_6.pdf Textové materiály z videometodiky ke stažení
Část VII.: Specifika plánování a tvorba ŠAP
 P_KAP_videometodika_CZU_7.pdf Textové materiály z videometodiky ke stažení


Strategické dokumenty


Kurzy DVPP k podnikavosti, na které lze využít šablony SŠ,najdete v aktualizované tabulce.

Seznam-DVPP_podnikavost_2017-10_FIN.xlsx


Garant této oblasti intervencí

PhDr. Jana Bydžovská


Metodická podpora projektu P-KAP v oblasti intervence CŽU

Metodická podpora vychází z konceptu rozvoje gymnázií, středních a vyšších odborných škol jako center celoživotního učení (CŽU) a potřebných dovedností k poskytování dalšího vzdělávání dospělých (DVD).