Trend úspěšných středních škol: propojování odborného a jazykového vzdělávání

I letos pokračuje mírný nárůst zájmu žáků devátých tříd o technické obory. Přispívají k němu informace o moderním technickém vybavení středních odborných škol i o praxích přímo na pracovištích firem. Při vzdělávání budoucí generace technických odborníků však nesmíme zapomínat ani na jazykovou výbavu – nejen na všeobecnou schopnost domluvit se v cizím jazyce, ale také na znalost odborné tematiky a příslušné terminologie ve studovaném oboru.

Ke školám, které si nutnost odborného jazykového vzdělávání nejen uvědomují, ale hlavně pro to i něco dělají, patří například Akademie řemesel Praha – SŠt Zelený pruh. K dostupným učebnicím (např. Job Masters pro řemesla a služby) vydávají i vlastní pracovní listy v angličtině. Ukazuje se, že jazyk ve spojení s budoucí odborností je žákům daleko bližší. „Pracovní listy jim dávají velmi dobrou zpětnou vazbu pro ověřování správnosti úlohy i okamžitou možnost nápravy. Proto s nimi rádi pracují,“ uvádí Ing. Danuše Černá, statutární zástupkyně ředitele AŘP SŠT. „Zkušenosti žáků ze zahraničních pobytů potvrdily, že znalost odborné terminologie svého učebního oboru, stejně jako schopnost  vyjádřit základní pracovní postupy je posouvá dopředu, pozvedne jejich sebevědomí  a otevírá jim  větší možnosti v budoucím uplatnění na trhu práce,“ doplňuje Ing. Černá. 

Příprava pracovních listů znamená úzkou spolupráci mezi pedagogy odborných předmětů a jazykáři, která je součástí moderních trendů ve výuce cizích jazyků v rámci tzv. metody CLIL (content and language integrated learning – výuka školního předmětu prostřednictvím cizího jazyka, při níž si žák osvojuje znalosti a dovednosti v obou předmětech současně). Konkrétní příklad při výuce maturitního oboru autotronik a učebního oboru elektrikář, popisuje Mgr. Jaroslav Sojka, učitel anglického jazyka na Akademii řemesel Praha – SŠT: Znalost odborné slovní zásoby získávají žáci rovněž v dílnách praktické výuky, kde jsou jednotlivá nářadí a zařízení označena cedulkou s výrazem v anglickém, německém a ruském jazyce. V současné době pracujeme na modelu, kdy by se část výuky anglického jazyka, která se bude týkat odborných témat, konala přímo v reálném prostředí dílen pod vedením mistra odborného výcviku a učitele anglického jazyka.“ Popis ukázkové hodiny najdete zde.

Vhodnou příležitost, jak ve škole plánovat rozšiřování mezipředmětových vztahů skrze rozvíjení cizojazyčné komunikace v různých předmětech a při tvorbě vlastní digitálních učebních materiálů, nabízejí například školní akční plány, které střední školy zpracovávají mj. pro oblasti odborného a polytechnického vzdělávání, výuky cizích jazyků či digitálních kompetencí. Bližší informace na www.pkap.cz