Projekt

Cílem projektu P-KAP je přispět ke zvýšení kvality vzdělávání a úrovně strategického řízení této oblasti cestou metodické podpory nejvýznamnějších aktérů na úrovni kraje, včetně jednotlivých škol. Posláním projektu je zároveň sladit vzdělávací politiku na školské, krajské a národní úrovni.     

puzzle-1721464_1920.jpg

Národní ústav pro vzdělávání (NÚV) v rámci projektu poskytuje metodickou podporu

a)    krajům při přípravě, realizaci a vyhodnocování krajských akčních plánů rozvoje vzdělávání,

b)    středním a vyšším odborných školám využívajícím přístupy akčního plánování a vytvářejícím vlastní plány aktivit a školní akční plány (PA a ŠAP).


Při akčním plánování je s ohledem na dlouhodobé cíle rozvoje vzdělávání věnována zvýšená pozornost klíčovým tematickým oblastem, tzv. oblastem intervencí, které jsou podporovány operačním programem Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Projekt tedy umožní i efektivní podporu škol prostřednictvím Evropských strukturálních fondů a koncentraci investic do školské infrastruktury podle potřeb. Klíčová témata, oblasti intervencí, mají pomoci sladit celostátní strategii se specifiky regionu a s plány jednotlivých škol. Jsou rozděleny na povinné a nepovinné.

Povinné oblasti intervencí:

Nepovinné oblasti intervencí:

  • Rozvoj výuky cizích jazyků
  • ICT kompetence
  • Čtenářská a matematická gramotnost

Projekt P-KAP

tabulka P-KAP.png


Významnou úlohu při plnění úkolů metodické podpory akčního plánování má v projektu P-KAP provázaný systém dvou skupin garantů - odborných garantů v krajích a garantů jednotlivých oblastí intevencí.

GARANTI P-KAP

ANALÝZA POTŘEB ŠKOL 

ROLE KRAJE A ŠKOLY V KRAJSKÉM AKČNÍM PLÁNOVÁNÍ


PRO MÉDIA 

Tiskové zprávy k výsledkům šetření potřeb škol

V souvislosti s vyhodnocením dotazníkového šetření Analýzy potřeb škol byly vydány tiskové zprávy za celou ČR i jednotlivé regiony (červen 2016). TZ ke stažení najdete zde