Práce se žáky se SVP v odborné přípravě s využitím ergoterapeutických přístupů

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Sezimovo Ústí má prostupný modulární systém umožňující společné vzdělávání na střední škole. Umožňuje mobilitu žáků dle jejich vzdělávacích možností a využívá ergoterapeutické přístupy pro diferenciální diagnostiku jejich vzdělávacích (in)dispozic.

Společné vzdělávání na této střední škole umožňuje díky modulárnímu systému vzájemnou prostupnost vzdělávacích programů L 0, M, H. Inspirativní je rovněž ergoterapeutický přístup zaštítěný školním poradenským pracovištěm s rozšířeným týmem odborníků.

Fotolia_5378475_Subscription_L.jpg

Z praxe školy se jeví jako pozoruhodná skutečnost spolupráce s Mgr. Petrem Jelenem, emeritním ředitelem Pedagogicko-psychologické poradny v Jihočeském kraji, speciálním pedagogem s dlouholetou poradenskou praxí. Mgr. Jelen se stal součástí školního poradenského pracoviště v rámci projektu VIP Kariéra (a jeho pokračování RAMPS VIP III) a působil jako dlouholetý zaměstnanec školy. Na základě své odborné erudice v oblasti speciální pedagogiky s přesahem do jednotlivých speciálně pedagogických subdisciplín navrhoval formy práce s jednotlivými žáky dle jejich handicapu, resp. speciálních vzdělávacích potřeb. Využíval ergoterapeutických přístupů ke splnění výstupů ze vzdělávání, resp. jednotek učení. U žáků se SVP provedl základní speciálně pedagogická vyšetření za účelem vhodného nastavení podpory při vzdělávání, vedl pečlivou a přesnou dokumentaci o jejich projevech a výsledcích vhodných přístupů, které na základě těchto záznamů cíleně upravoval. Byl rovněž poradcem pedagogů při vzdělávání žáků se SVP, a to nejen v teoretických, ale především v praktických předmětech.

Prováděl přímé konzultace s pedagogy i mistry odborného výcviku přímo v hodinách, reagoval na konkrétní situace a potřeby žáků, kteří díky jeho doporučením byli schopni plnit výstupy z RVP, resp. ŠVP, na úrovni svých dovedností a s přihlédnutím k handicapu.

Vzhledem k tomu, že se jako speciální pedagog školy stal stálým členem pedagogického sboru, mohli s ním všichni zainteresovaní (pedagogové, instruktoři odborného vyučování, žáci) průběžně konzultovat konkrétní speciální vzdělávací potřeby.

Jako stálý člen týmu tak Mgr. Jelen působil na proces společného vzdělávání ještě před jeho legislativním ustanovením. Závěry ze speciálně pedagogických vyšetření speciálního pedagoga byly přijímány poradenskými pracovišti veskrze pozitivně, zejména pro hluboký vhled do potřeb žáků a následně pak pro adekvátní doporučování podpůrných opatření.

Ke škodě celé situace bylo ukončení projektu VIP kariéra. Jeho substitucí je možnost čerpání prostředků z OP VVV, které ovšem nezajišťuje takovým odborníkům jistotu budoucnosti ve vzdělávací instituci.

Výsledky:

Velkým pozitivem popsané spolupráce je uvědomění si nutnosti speciálních pedagogů na školách inkluzivního charakteru.  Znalost speciálně pedagogických disciplín s přesahem do ergoterapie, znalost a vědomí limitů žáků se SVP a možností jejich podpory, či případné reedukace, je nezbytnou podmínkou pro realizaci procesu společného vzdělávání, zejména v případech řemeslných škol či odborných škol realizujících odbornou praxi.


 INSPIRACE PRO ŠKOLNÍ AKČNÍ PLÁNY

Inkluze: význam speciálně pedagogické diagnostiky a ergoterapeutických přístupů k žákům  SVP zejm. v rámci praktické výuky, stálý kontakt speciálního pedagoga s vyučujícími i instruktory praktického vyučování.

Vazba na další oblasti:

Kariérové poradenství

Odborné vzdělávání vč. spolupráce škol a zaměstnavatelů


Foto: Fotobanka NÚV

Zpracováno na základě rozhovoru s garantkou inkluze v JČK  a se zástupcem ředitelky VOŠ, SŠ, COP Sezimovo Ústí Mgr. Blechou