Postav si svoje auto - jak maximálně využít potenciál krajského projektu

V letech 2017 a 2018 se VOŠ a SOŠ Bystřice pod Pernštejnem spolu s dalšími školami z Vysočiny zapojila do krajského projektu „Postav si svoje auto“. Cílem bylo podpořit zájem o technické vzdělávání mládeže, podnítit tvořivost a iniciativu žáků a spolupráci škol s partnery z firemního sektoru. Škola z projektu vytěžila maximum.

Ve VOŠ a SOŠ Bystřice pod Pernštejnem se stavby roadsteru Kaipan 14 účastnili žáci 1. a 2. ročníků. „Práci na stavbě automobilu si vyzkoušely snad všechny technické obory u nás ve škole. Od samotné přípravy svařence rámu automobilu a jeho povrchových úprav, které zajistili studenti oboru Zámečnické práce, přes demontáž zakoupeného Favorita automechaniky, až po oplechování rámu strojními mechaniky. Na přípravě motoru, převodovky a dalších mechanických částí se v nemalé míře podíleli opraváři zemědělských strojů,“ říká Ing. Tomáš Krejčí, zástupce ředitele pro praktický výcvik, odborný výcvik a doplňkovou činnost. Od počátku probíhaly práce za finanční spoluúčasti firmy Cooper Standard, která v Bystřici nad Pernštejnem vystavěla novou továrnu pro cca 450 zaměstnanců. Škole se podařilo zapojit i další sponzory, např. místní autoservis Hucar chlapcům odborně pomáhal se spuštěním nově osazeného motoru, firma Wrapstyle Brno přispěla ke grafickému pojetí kapoty.

Fotolia_25796502_Subscription_XL.jpg

Roadster jako marketingová hvězda školy

S hotovým vozem se škola zúčastnila všech akcí organizovaných Krajem Vysočina a firmou Bosch, která u tohoto projektu od počátku stojí. Roadster se stal nedílnou součástí propagace školy. Nový Kaipan 14 se spolu s Kaipanem 16, který žáci školy postavili v předchozím roce, zúčastnil květnových oslav Majáles Zubří země 2018.  

„Tradičně se výrobky našich studentů prezentují na firemních akcích sponzorů a na akcích vzdělávacího centra EDEN v Bystřici nad Pernštejnem. Během prázdnin se auto bude prezentovat za spolupráce našich učitelů na silnicích kraje Vysočina. Po prázdninách se společně s výrobky z dílny studentů představí na Mezinárodní výstavě červenostrakatého skotu v Radešínské Svratce. Kaipan 14 bude prezentován také na Mezinárodní atletické soutěži O Pohár starosty města Bystřice nad Pernštejnem v říjnu 2018. Festivaly vzdělávání, Gaudeamus a Veletrh středních škol v Brně zakončí marketingovou podporu pro školní rok 2018/2019,“ vysvětluje Tomáš Krejčí.

Pozitiva pro žáky…

„Pokusy a omyly při stavbě, které museli studenti překonávat, se sice odrazily na celkové době nutné pro realizaci tohoto projektu. V každém případě však studenti museli zapojit nejenom chuť něco dokázat, ale i znalosti a zkušenosti, které nabili během studia zvolených oborů,“ říká zástupce Krejčí. „Odborná pomoc učitelů i odborníků z řad podnikatelů jsou pro ně dalším nedocenitelným přínosem v dovednosti komunikace s dalšími subjekty při práci na zadaném úkolu.“

 … a pro školu

Projekt není jen způsobem, jak zatraktivnit školu žákům a její oborovou nabídku novým zájemcům.  „Zapojení do projektů dává škole možnost čerpat nejenom finanční příspěvky zřizovatele určené k podpoře vzdělávání na středních odborných školách, ale také se dostatečně prezentovat vůči sociálním partnerům školy. Jednání s partnery, kteří se do stavby vozu zapojili, bylo zároveň příležitostí k upevnění vzájemných vztahů školy s firmou. Mnoho partnerů pochopilo přínos školy pro vzdělávání studentů v technických oborech a více si ujasnilo další možnosti spolupráce i příležitost získat v našich absolventech kvalifikované pracovníky,“ jmenuje Tomáš Krejčí další přínosy.

Tyto aktivity a poznatky se zároveň promítly i do školního akčního plánu školy (nejen) v oblasti odborného vzdělávání a spolupráce školy se zaměstnavateli.

Dak (2018), Foto: Fotobanka NÚV


INSPIRACE PRO ŠKOLNÍ AKČNÍ PLÁNY

Významní zaměstnavatelé se v regionech nejednou zapojují do projektů na zatraktivnění odborného a polytechnického vzdělávání nebo je sami iniciují, podobně jako některé kraje: umožňují žákům středních škol například postavit si vlastní vozidlo (sportovní, nákladní, traktor, motocykl…), dálkově řízený model atd. V projektech se objevuje využívání alternativních zdrojů energií, technologií podporujících udržitelný rozvoj a další progresivní trendy. (Podobné aktivity viz: Soutěž H2AC - dálkově ovládané modely na hybridní vodíkový pohon, stavba nákladního vozu ve spolupráci s Tatra Trucks)

  • Odborné vzdělávání a spolupráce školy se zaměstnavateli

Odborný růst žáků, kteří jsou do aktivit zapojeni: řešení praktického úkolu; nutnost spolupráce v týmu; možnost bezprostředně vidět výsledky své práce; uvědomit si význam předchozích a následných pracovních (technologických) postupů a profesí, které se na konečném produktu podílejí a ovlivňují jeho kvalitu. Při plánování podobných akcí by se tedy mohlo objevit:

→ Podle konkrétních možností zapojit co nejširší spektrum žáků napříč obory a ročníky.

→ Zajistit průběžné informování ostatních žáků o průběhu projektu, případně je zapojit do jeho dokumentace, propagace aj. (možnost sledovat projekt v různých fázích realizace, sdílení zkušeností, zachycení klíčových akcí na videu…)

→ Posílit a rozšířit spolupráce se zaměstnavateli: vyhledávání nových partnerů dle konkrétních potřeb; další (nové) možnosti a formy spolupráce s těmi stávajícími (dílčí vstupy sociálních partnerů formou materiální pomoci, konzultace, mentoringu, spolupráce s odborníkem z praxe ve výuce při realizaci projektu, možnost propagace firmy ve škole, školy na firemních akcích, společné prezentace při různých příležitostech v regionu).

  • Podpora polytechnického vzdělávání

Tyto projekty mnohdy nabízejí prostor pro propojení teoretických a praktických odborných znalostí a dovedností z různých předmětů.

→ Podle konkrétních potřeb zajistit součinnost pedagogů teoretických a praktických předmětů, zařadit podle možností do výuky příklady, úlohy, aktivity související s projektem

  • Využití v marketingové komunikaci na úrovni školy se promítne i do plánů jednotlivých obsahových oblastí  

→  Využít projekt a jeho výsledky v marketingové komunikaci školy (školní časopis, FB, akce pro žáky školy, zájemce o studium a jejich rodiče, pro širší veřejnost, účast na regionálních vzdělávacích a dalších akcích organizovaných krajem, sociálními partnery aj., propagace v  regionálních médiích, včetně možnosti využití autorských textů, fotografií, filmů žáků – tyto aktivity se dotýkají například témat podpory podnikavosti, iniciativy a tvořivosti, digitálních kompetencí, gramotností, kariérového poradenství… 


Další články na téma Praktické vyučování jinak