Rozvoj polytechniky a modernizace vzdělávání v Gymnáziu Nový Jičín

Gymnázium v Novém Jičíně má zajímavé zkušenosti s aktivitami, které souvisejí s polytechnických vzděláváním i dalšími oblasti, jež jsou součástí školních akčních plánů. Některé jsou výsledkem projektů, jiné představují součást standardní výuky.

Polytechnické vzdělávání dlouhodobě patří k prioritám školy. S ním velmi úzce souvisí podpora digitálních kompetencí pedagogů i žáků a rozvoj odborného vzdělávání. Ve svém prvním školním akčním plánu (ŠAP) si v oblasti polytechnického vzdělávání vytkli například podporu nadaných žáků, posun od nevyhovujících laboratoří k modernizaci a práci odpovídající potřebám žáků 21. století. Dále širší zapojení špičkových odborníků z praxe do výuky a navázání aktivní soustavné spolupráce s výzkumnými ústavy a vysokoškolskými odborníky.

chemistry-3533039_1920.jpg

Intenzivní přírodovědný kurz

Aktivitou přispívající k motivaci žáků i k propojení teoretických poznatků s praxí je přírodovědný kurz, jímž pravidelně zahajují školní rok žáci 3. ročníku. Týdenní program se skládá z exkurzí, měření, přednášek, plnění dovednostních úkolů. Žáci během kurzu získávají podklady pro další práci ve výuce fyziky, chemie, biologie. Konkrétní náplň kurzu vzniká po společné diskusi v předchozím školním roce. (Například při kurzu na Zlínsku žáci v ZOO Lešná tvořili interaktivní mapu s odkazy na zvířata, která nafotili, absolvovali několik exkurzí (likérka R. Jelínek ve Vizovicích, pivovar Maxmilián a Květná zahrada a mincovna v Kroměříži, Vincentka a Lázně Luhačovice). Součástí kurzu byl i odběr vzorků půdy a vody v různých lokalitách a následná kvalitativní analýza iontů, ale i kvantitativní analýza pomocí ISE čidel Pasco. Žáci gymnázia navštívili přednášky na Univerzity Tomáše Bati věnované prezentaci vědy i vlastní vědecké práce, seznámili se se současnými trendy instrumentální analytické chemie, především s hmotnostní spektrometrií a její aplikaci na univerzitě.

V závěru přírodovědného kurzu pak zpracovávali prezentaci o výhodách a nevýhodách exkurzí, kterou vytvořili v prostředí SlidesLive, jež propojuje videozáznam prezentujícího s jeho Google prezentací.

Spolupráce s výzkumnými pracovišti

K aktivitám, které v prostředí gymnázia naplňují obsah polytechnického vzdělávání i rozvoje odborného vzdělávání, patří spolupráce se třemi výzkumnými pracovišti. „Již několik let spolupracujeme s Laboratořemi Agel,“ říká zástupce ředitele Patrik Kočí.  „Měli jsme štěstí, že jsme narazili na zaměstnance s úžasným elánem a chutí podporovat vzdělávání mladé generace. První oblastí spolupráce jsou odborné přednášky o současných cestách v biologickém výzkumu, o tom, jaké předpoklady by měl mít výzkumný pracovník i zaměřené na konkrétní výzkumné aktivity Laboratoří Agel. Přednášky jsou motivací pro další práci našich žáků v rámci Středoškolské odborné činnosti.“ Mentorování v rámci SOČ je druhou oblastí spolupráce – učitel s odborníkem společně pracují s aktivními žáky na výzkumu. Třetí oblastí je praxe v laboratořích přímo ve firmě. V každém školním roce se uskuteční čtyři 90minutové návštěvy v provozech.

„Výborné zkušenosti máme i s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, která je velmi aktivní při vzdělávání našich žáků v oblasti analytické chemie v praxi,“ dodává. Na univerzitních pracovištích se chlapci a dívky seznámí s funkcí, významem a využitím přístrojů a mohou si je sami vyzkoušet v rámci laboratorních prací, které pro ně univerzitní pedagogové připraví. Novojičínské gymnázium spolupracuje rovněž s Ostravskou univerzitou, která doplňuje praktické zkušenosti žáků s vědeckou prací v oblasti fyziky.

Modernizace výuky a digitální kompetence

Na školním webu najdete hned několik projektů týkajících se modernizace výuky – od zařízení laboratoří fyziky či chemie přes výukové materiály (videa pro názornou výuku), která jsou ke stažení.  

„Pro výuku nejen přírodních věd slouží školní Youtube videokanál. V jednotlivých složkách žák nalezne řešené úlohy z fyziky, matematiky a chemie, ale i krátké reportáže z významných měst Evropy. Jedná se o postupy namluvené učitelem a doplněné obrazovým materiálem. Úlohy jsou vysvětlovány jednoduše a srozumitelně tak, aby materiál pomohl především žákům, kteří nestíhají tempo v běžné hodině. Navíc pak řešené úlohy mohou pomoci v opakování maturantům či na přijímací zkoušky,“ vysvětluje zástupce Kočí. Že jde o materiály velmi živé, dokládá více než 100 tisíc zhlédnutí během pěti let.

Prvkem, který rozhodně není ve středoškolském prostředí zdomácnělý, jsou zmíněné prezentace SlidesLive. Prostřednictvím propojení videozáznamu řečníka s jeho prezentací (v prostředí powerpointu či Googlu) získávají žáci zpětnou vazbu o svém vystoupení. „Uvidí, jak komunikují s diváky, jak je jejich projev v souladu s textem v prezentaci, a mohou získat náhled i na vlastní rétorické dovednosti,“ komentuje Patrik Kočí.

Ve výuce (nejen) přírodních věd škola dlouhodobě aktivně využívává aplikace Google Apps, například během spolupráce žáků na laboratorních protokolech, při sdílení prezentací a učebních textů. Sdílené prostředí má i další výhody. Kočí: „Každý žák školy dostane naši 800 stránkovou cvičebnici, kterou jsme vytvořili také v rámci projektu. Knihu si žák nechává doma, ve výuce učitel pracuje s její elektronickou verzí. Máme připraveny laboratorní práce s Pasco čidly, metodiky pro užívání mentálního mapování, záleží jen na vyučujícím, kterým směrem výuky se chce dát. Zapojujeme Google Classroom jako rozcestník úkolů, sdílených materiálů, ale i jako plánovač.“

Přidaná hodnota: rozvoj jazyků, podpora iniciativy a tvořivosti i kariérové poradenství

Partnerství se zahraničními školami je bezesporu přínosné v oblasti rozvoje jazykových kompetencí, přispívá k poznání života a kultury v jiné zemi.

Díky partnerství s německými školami Friedrich Schiller a Mörike v Ludwigsburgu novojičínské gymnázium dlouhodobě rozvíjí vzájemnou spolupráci žáků podporující i odbornou jazykovou výbavu. „Spolupráce s německými školami je rozdělena na 2 týdenní programy. První týden připravuje naše gymnázium a druhý týden se realizuje na německých školách,“ říká zástupce ředitele Kočí. Program je založen na dovednostních úkolech zaměřených na různá témata, ve kterých mohou žáci soutěžit. Žáci dostanou například za úkol vytvořit z dostupných materiálů mobilní produkt, který bude využívat různé alternativní zdroje energie. „Necháme je, aby hledali řešení a možnosti. Výstupem není jen produkt, ale i prezentace jejich práce, reklamní poster a komiks, který ukazuje cestu od nápadu k realizaci. Součástí setkání je také prezentace témat, na kterých žáci pracují během pololetí. Představují je formou minikonference. Připravujeme i společné laboratorní práce a návštěvy provozů nebo muzeí – Tatra Kopřivnice, Hornické muzeum Landek, Vysoké pece Dolní Vítkovice, Tatra muzeum… Během exkurzí dostávají žáci úkoly, otázky, náměty – výsledky se vyhodnocují a bodují do účastnické karty a během slavnostního ukončení je oceněn vítěz,“ vysvětluje P. Kočí. Dodejme, že komunikačním jazykem je angličtina.

Dak (2018), Foto: Pixabay, fotobanka zdarma (deepakrit z Pixabay)

 


INSPIRACE PRO ŠKOLNÍ AKČNÍ PLÁNY

Podpora polytechnického vzdělávání

Týdenní přírodovědný kurz žáků 3. ročníku je inspirativní např. v těchto oblastech:

 • Intenzivní odborný program a zpracování prezentací a reflexí žáků s využitím moderních digitálních technologií.
 • Získání vzorků, materiálů a podkladů pro další práci ve výuce v průběhu školního roku (chemie, fyzika, biologie), díky němuž dochází k přirozenému propojení vzdělávacích obsahů v průběhu kurzu a ve škole.
 • Exkurze a přednášky na pracovištích partnerů z oblasti vědy, aplikovaného výzkumu i výroby žákům umožňují komplexnější pohled na rozvoj přírodních věd a aplikaci vědeckých poznatků v praxi.

 Odborné vzdělávání

Průběžná, kvalitní a dlouhodobá spolupráce se sociálními partnery umožňuje:

 • Exkurze, stáže i odbornou výuku přímo na pracovištích (vč. možnosti vyzkoušet si nejmodernější techniku, nové technologie aj.).
 • Zapojení odborníků z praxe do výuky i jako konzultantů studentských prací (možnost řešit úlohy související s praxí podporuje motivaci a rozvíjí nadaní žáků – zároveň některé nové, „praxí nezatížené“ pohledy a přístupy talentovaných žáků k tématu mohou být inspirativní i pro sociální partnery).

Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě

 • Možnost spolurozhodovat o tom, kde se uskuteční týdenní přírodovědný kurz a jaký bude jeho program, podněcuje žákovskou iniciativu a kreativitu ve vazbě na obsah studia.
 • Týmová práce a soutěž mezinárodních žákovských týmů na zadané téma v rámci zahraniční mobility rozvíjí řadu důležitých dílčích kompetencí, z nichž vyrůstá klíčová kompetence k podnikavosti (plánování, strategické myšlení, práce v týmu, kritické myšlení, tvořivost, vytrvalost…)

Kariérové poradenství

 • Díky možnosti navštívit různá pracoviště vidí žáci příležitosti uplatnění ve studovaném oboru, poznávají konkrétní pracovní podmínky i prvky firemní kultury.
 • Přednášky a diskuse s odborníky přispívají k ujasnění si požadavků na určité pracovní pozice i vhled do dílčího profesního know-how.
 • S těmito impulzy pro další studijní a profesní směřování lze dále pracovat a rozvíjet je v aktivitách školního kariérového poradenství. Dalším inspirujícím tématem pro osobní rozvoj v rámci KARIPO je záznam prezentačních dovedností žáka v prostředí SlideLife.

 Digitální kompetence

 • Veškeré popsané aktivity ilustrují přirozené funkční prorůstání IT do výuky (nejen) přírodovědných předmětů i do života školy.
 • Škola věnuje pozornost rozvoji digitálních kompetencí žáků i pedagogů, využívání sdílených aplikací je standardem (digitální učební materiály, plánovače, rozcestníky, školní youtube kanál s vlastní vzdělávacím obsahem, žákovské multimediální prezentace Slidelife atd.).
 • Dobrá orientace v oblasti volně dostupných zdrojů a jejich využívání.

 Rozvoj výuky cizích jazyků

 • Pravidelná studentská setkání s německými partnerskými školami pomáhají oběma stranám rozvíjet cizojazyčnou komunikaci (v anglickém jazyce) včetně rozšiřování odborné slovní zásoby v souladu se soudobou koncepcí výuky jazyků.