Polytechnické vzdělávání v Gymnáziu Na Zatlance

Zejména v gymnáziích je zažitá tradice předávání znalostí a dovedností v rámci oddělených vyučovacích předmětů – fyziky, chemie, biologie, zeměpisu, matematiky…   Podle Jitky Kmentové, ředitelky Gymnázia Na Zatlance, je tak výuka přetížená dílčími fakty. Její názor koresponduje se soudobým pohledem na polytechnické vzdělávání, z něhož vychází i vymezení této oblasti intervence v krajském akčním plánování. Co s tím?

Při uzavření informací do „předmětových přihrádek“ chybí podle ředitelky čas na propojování poznatků a ukazování souvislostí. „Jako by se vytrácela reálná propojenost jednotlivých přírodních jevů a zůstávala izolovaná fakta, vzorečky, výpočty, informace. To mnohé žáky odrazuje zejména od dalšího studia přírodovědných a technických oborů,“ říká. Jak se tomto negativnímu trendu ve škole brání?  Některé příklady mohou být inspirativní i pro negymnaziální obory.

15128846_7_o.jpg

Projekt napříč předměty

V Gymnáziu Na Zatlance se rozhodli jednotlivé předměty propojovat – nejprve v rámci skupinových projektů. Například informatiku a informační a komunikační technologie a biologii s environmentální výchovou. „Žáci vytvářejí projekty spojující školní výuku s životem za zdí školy,“ vysvětluje ředitelka. Dospívající jsou k řadě věcí velmi kritičtí, proč tedy nevyužít tento přirozený postoj mládí k aktivnímu podílu na pozitivních změnách?

Školní projekty se orientují zejména na zlepšení životního prostředí na území Prahy 5, kde škola sídlí.

Například na vhodnější umístění přechodu pro chodce na rušné ulici před Smíchovským nádražím, dalším je návrh revitalizace staré vápenky v Řeporyjích. „Žáci vytipovali zanedbanou oblast staré vápenky, zjistili, komu patří a jaké s ní má záměry, vyhledali informace o minulosti vápenky a navrhli zřízení LIME parku pro celou rodinu. K celému projektu vytvořili webové stránky, kde popsali všechny kroky a seznámili veřejnost se svými nápady na zřízení odpočinkového parku pro celou rodinu,“ vysvětluje ředitelka Kmentová.

Podobné projektové aktivity se mohou v rámci tvorby školního akčního plánu velmi dobře uplatnit například v oblasti podpory kompetencí k iniciativě, kreativitě a podnikavosti či v oblasti polytechnického vzdělávání.

Závěrečná práce – průprava na další profesní život

Dalším zajímavým projektem Gymnázia Na Zatlance jsou závěrečné práce žáků čtvrtých ročníků. Každý si zvolí téma podle svého zájmu, vybere si vedoucího práce a celý rok se tématu věnuje.

„Žáci nejednou navazují i kontakty s vysokoškolskými nebo jinými odbornými pracovišti. K zajímavým nápadům patří například výroba elektrické kytary, do níž se někteří dali. Kromě toho, že tu kytaru udělali, museli precizně popsat postup a vysvětlit, proč postupovali právě takto. Jiní žáci si díky závěrečné práci třeba najdou cestu, jak se zapojit do dobrovolnické práce,“ říká Kmentová.

Závěrečná práce propojuje studium s praxí.  Z hlediska tematických oblastí, které se promítají do plánů rozvoje vzdělávání, se – třeba právě v případě výroby kytary – uplatňuje podpora polytechnického vzdělávání. Rozvíjí se též odborné vzdělávání, včetně spolupráce s řadou zaměstnavatelů (jimiž jsou, konec konců, i vysoké školy). Významné benefity směřují i do oblasti kariérového poradenství, protože žáci zjistí, jaké, leckdy nečekané, aktivity je mohou potkat, když se rozhodnout zájmové oblasti věnovat profesně.

Učení v souvislostech

Management i učitelé gymnázia došli ve svých úvahách o obsahovém provázání předmětů až k tvorbě alternativního školního vzdělávacího programu ALT využívajícího výuku v integrovaných tematických blocích. V tomto školním roce se podle něj začali učit první žáci. „Naším cílem je sloučit několik příbuzných předmětů do logicky provázaných bloků tak, aby výuka mohla probíhat v integrovaných obsahových celcích,“ vysvětluje Kmentová. Jeden ze čtyř bloků zahrnuje fyziku, chemii, biologii, fyzickou geografii, environmentální výchovu, informační a výpočetní techniku – velmi úzce tedy souvisí s pojetím polytechnického vzdělávání (v rámci ŠVP ALT pojmenován jako blok „přírodní vědy“). Výuka v blocích je nesena projektovými tématy umožňujícími komplexní přístup a zkoumání nejrůznějších souvislostí v rámci konkrétního tématu.

Při hodnocení žáků je kladen důraz na prvky formativního hodnocení. „Pro učitele je to náročnější způsob, zatím nemáme příliš mnoho zkušeností, ale kolegy to velmi baví, zajímá, obohacuje,“ konstatuje ředitelka školy.  

Studentské projektové fórum: sdílejte a inspirujte se!

Dalším z „tykadel“, které škola vystrkuje směrem k vnějšímu světu, je Studentské projektové fórum. Oslovuje nejen gymnázia, ale i střední odborné školy a už devátých rokem nabízí jejich talentovaným žákům nesoutěžní přehlídku zajímavých prací ve společenskovědní, přírodovědné a technické oblasti. „V nezávislé porotě fóra jsou odborníci z praxe – podnikatelé, lidé, kteří se angažují v hospodářské komoře, akademičtí pracovníci z univerzit, odborníci z Ústavu pro studium totalitních režimů a podobně. Jejich zpětná vazba je pro studenty velmi inspirativní a cenná, protože si odnášejí řadu podnětů k přemýšlení, co všechno by mohli zlepšit,“ doplňuje Jitka Kmentová. V rámci fóra zazní prezentace zhruba třicítky prací, a tak benefitem pro účastníky je i možnost seznámit se s ostatními tématy a jejich zpracováním a získat náhled na úroveň své práce.

Z hlediska tematických oblastí akčního plánování mohou tyto aktivity v oblasti přírodovědné a technické naplňovat obsah rozvoje polytechnického i odborného vzdělávání, podporovat iniciativu, tvořivost a podnikavost. Dají se využít také v oblasti kariérového poradenství – a nejen kvůli kontaktům s odbornými pracovišti. Pracovat lze i s reflexí přínosů a zkušeností, které zpracování vlastního projektu přineslo žákovi v oblasti jeho odborného i osobního rozvoje. 

Foto: archiv Gymnázia Na Zatlance