PolyGram

Projekt PolyGram je součástí implementace prvního Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Jihomoravském kraji. Cílí na podporu polytechnického vzdělávání, čtenářské a matematické gramotnosti.

Projekt PolyGram byl vyhlášený v listopadu 2017 na období 3 let. Je v něm zapojeno 27 jihomoravských středních škol a Centrum pro mezinárodní mobilitu JMK, jež je partnerem klíčové aktivity matematická a čtenářská gramotnost. Základem projektových aktivit je spolupráce středních, základních a mateřských škol. Cílem projektu PolyGram směrem ke školám nižších stupňů je zpřístupnit žákům a pedagogům ZŠ nejnovější informace z oblasti přírodních věd (chemie, biologie, fyziky, mikrobiologie, ekologie), atraktivní formou seznámit žáky s teoretickými základy přírodních věd a umožnit jim i praktickou výuku v laboratořích a dílnách.

Partnerským středním školám přinese PolyGram nové možnosti spolupráce se sociálními partnery z řad firemního sektoru i vysokoškolských a vědeckých pracovišť, které představují benefit pro žáky i pedagogy.

Novinky z výzkumu do výuky

Podle Ing. Radomíra Pernici, věcného manažera projektu PolyGram, si učitelé mohou díky projektu prohloubit své odborné i pedagogické znalosti a dovednosti. „Například formou seminářů, workshopů, předávání zkušeností odborníků z praxe,“ vysvětluje manažer Pernica.  

Jednou z partnerských škol je i Střední průmyslová škola chemická v Brně, která využila možnosti zapojení odborníků z praxe do výuky. „Zařadili jsme do profilových chemických předmětů 3. a 4. ročníků přednášky odborníků z praxe o soudobých tématech aplikovaného výzkumu a díky projektu je můžeme bez problémů zaplatit,“ konstatuje zástupkyně ředitele Ing. Zdenka Kučerová. Dosud ve škole přednášeli odborníci z oborů aplikované chemie,  především z řad bývalých absolventů nebo rodičů žáků, více méně zdarma. Díky PolyGramu lze tuto formu spolupráce využívat ve výuce systematicky.

Do laboratoří a dílen vstup povolen

 „Když si střední školy vybudují laboratoře, zmodernizují učebny či dílny, je samozřejmě dobré, pokud tyto prostory poskytnou základním, ale i mateřským školám,“ potvrzuje Ing. Radomír Pernica. Své místo tu mají projektové dny s připraveným programem, aby si děti mohly leccos zajímavého vyzkoušet a měly představu, „co to je, když je řekne..“ Ale také volnočasové kroužky pro zájemce, jež mohou přispět k případnému lepšímu studijnímu nasměrování žáka po základní škole.

Konkrétními výstupy projektu budou různé metodické listy pro výuku, návrhy obsahové náplně zájmových kroužků a další návodné a inspirující materiály rozvíjející technické a přírodovědné znalosti a dovednosti dětí, které budou vytvářet pedagogové středních škol, mnohdy ve spolupráci se svými sociálními partnery,“ doplňuje věcný manažer projektu. 

Prvním takovým výstupem byl na jaře 2018 pilotní materiál pro učitelky mateřských škol o tom, jak pojmout technickou výchovu nejen v rámci předškolní přípravy, ale v celém období docházky dítěte do MŠ, jehož autorem je středoškolský pedagog.

 Podrobnosti, aktuality, připravované i již uskutečněné aktivity najdete na webu projektu http://www.jcmm.cz/projekt/polygram

Foto: archiv Projektu PolyGram