Podzimní série webinářů P-KAP pro SŠ a VOŠ začíná

Po úspěšné sérii jarních webinářů pokračujeme s aktuálními tématy ve všech devíti obsahových oblastech akčního plánování i na podzim (od konce září do začátku prosince). Tentokrát jsme přidali také webinář týkající se samotného procesu plánování a řízení vzdělávacích procesů ve školách i na úrovni krajů, v nichž se mimo jiné zúročují i zkušenosti, které jsme získali rychlým přechodem ke vzdělávání na dálku. Ukázalo nám své výhody, odkrylo další příležitosti, ale samozřejmě i nevýhody, rizika a hrozby, které bychom měli promítnout do našich budoucích rozhodnutí, protože některé prvky této výuky jistě přejdou i do běžné školní praxe.

Webináře jsou věnované především středním a vyšším odborným školám – jejich pedagogům či zástupcům vedení školy. Mnohá témata osloví i pracovníky krajských realizačních týmů KAP, odborníky ve vzdělávání i zájemce o dané téma. Webináře se opět uskuteční v prostředí MS TEAMS a budou nahrávány. Připravujeme zároveň další webináře na první měsíce roku 2021.


 

Témata a termíny webinářů v jednotlivých oblatech akčniho plánování souhrnně nabízíme v následující tabulce, kam bude průběžně doplňován i program a možnost online registrace.

 

Tematická oblast Název (téma) webináře; Program Termín Registrace
Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě
a kreaktivitě, Podpora polytechnického vzdělávání
Projekty na podporu inovací ,výměna zkušeností. (Představíme projekty inovačních center a další příklady inspirativní praxe, které podporují tvorbu inovací a propojují oblasti podpory polytechnického vzdělávání a rozvoje kompetence k podnikavosti. Součástí programu budou i zkušenosti z mezinárodních projektů. Webinář je určen zejména učitelům středních škol, zástupcům zřizovatelů a RT KAP / I-KAP. Účastníci budou mít možnost vyslechnout si zajímavé příspěvky a následně se zapojit formou diskuze a anketních otázek.). Program. 30. 9. 2020
13.00-14.30
 již uzavřena
 Akční plánování Školy v distančním vzdělávání

15. 10. 2020
14.00-16.00
 
 Digitální kompetence  Aktuální vývoj revizí RVP v oblasti informatického myšlení a digitální gramotnosti (V rámci tématu budeme diskutovat o tom, co budou potřebovat školy pro realizaci a v čem mohou kraje školám pomoci. Styl webináře - akvarium, tj. diskuse má specifický formát tzv. Akvária, ve kterém se diskutuje uvnitř kruhu a ostatní mají možnost naslouchat a případně vstupovat do diskuse v rámci pravidel.)

 23. 10. 2020  
 Čtenářská a matematická gramotnost  Čtenářská a matematická gramotnost pro SŠ - jak začít s jejich rozvojem (Snahou projektu P-KAP je šířit myšlenku rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti do škol plošně. V tomto webináři se zaměříme na to, coje tím určujícím momentem, proč se škola rozhodne začít se věnovat rozvoji ČMG. Nejlépe k tomu poslouží sdílené zkušenosti konkrétních škol jako inspirace pro školy, které by chtěly začít případně k inspiraci, jak pracovat dále.)  4. 11. 2020
13.30-15.00
 
 Rozvoj výuky cizích jazyků  Doba koronavirová přinesla nové výzvy v rámci přípravy výuky. Které aktivity a nástroje se osvědčily před i během ní? Webinář nabízí možnost sdílet zkušenosti a to mezi všemi účastníky. Hlavní mluvčí představí top aktivity a nástroje a to nejen při výuce Aj, ale i v dalších jazycích (NJ, FJ, ŠJ, RJ?) a na různých typech škol (gymnázia, SOŠ atd.)  5. 11. 2020  
Odborné vzdělávání a spolupráce škol se změstnavvateli Modularizace jako podpora flexibilní vzdělávací cesty (Modularizace je jeden z nástrojů podporujících felxibilní vzdělávací cestu jednotlivce a umožňující pružnější reakci na aktuální vývoj a potřeby trhu práce. Vedle propojení teorie a praxe nebo specializace žáka umožňuje modulový vzdělávací program  také snadněji přizpůsobit organizaci vzdělávacího procesu různým nepředvídatelným situacím. Webinář si klade za cíl zprostředkovat zkušenosti SŠ i VOŠ, které modulárnímu způsobu přišly v minulosti na chuť a několik let jej úspěšně využívají. Příspěvky tří prezentujících by měly vytvořit jakousi mozaiku přístupů k modularizaci, která současně ukáže případným zájemcům výhody i nevýhody z pohledu školy i zaměstnavatele. Smyslem webináře je rovněž podpořit sdílení vrstevnické zkušenosti a přenos inspirativní praxe. Zmíněno bude také prostředí informačního systému, který vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání)
11. 11. 2020 13.00-14.30  
 Kariérové poradenství vč.
prevence předčas. odchodů
 Kariérové poradenství a aktuální problémy dneška (Kariérové poradenství by mělo reagovat na aktuální situaci jak v oblastech vzdělávání, tak i na trhu práce. V roce 2020 celý svět překvapila pandemie Coronaviru a její dopady ještě nedokážeme dostatečně predikovat. Každopádně by kariérové poradenství mělo přinést (nejenom) žákům základních a středních škol náměty, jak s neznámou situací pracovat. V tomto webináři se zaměříme na dvě klíčové oblasti - osobnostní rozvoj žáků a připravenost na změny na trhu práce. V obou oblastech hraje klíčovou roli mimo jiné práce s portfoliem žáka.) 19. 11. 2020  
Podpora inkluze Práce s žáky s psychickými problémy (Společně s odborníky se podíváme na jednu skupinu žáků se SVP. V mapování na SŠ a VOŠ se ukazuje, že těchto žáků s psychickými problémy na školách přibývá a pracovníci škol by potřebovali při práci s nimi podporu. Webinář může být užitečný nejen pro pracovníky škol, ale také pro zástupce jednotlivých krajů, neboť bude zaměřen na mezikrajovou výměnu zkušeností formou zprostředkování zkušenosti “jak na to”. 23. 11. 2020  
 Školy jako centra celoživotnho učení  Moderní trendy ve vzdělávání nejen dospělých (Celoživotní učení v projektech KAP - poskytování dalšího vzdělávání středními a vyššími odbornými školami)  3. 12. 2020 13.00-14.30