Zřiďte a podporujte rozšířené školní poradenské pracoviště

Z 2. vlny dotazníkového šetření realizovaného na sklonku roku 2018 projektem P-KAP vyplynulo, že v rámci oblasti Podpora inkluze ve školách patří mezi často zmiňované překážky (řešitelné kraji a školami) to, že ve škole nepůsobí školní poradenské pracoviště v rozšířené podobě, tj. s psychologem nebo speciálním pedagogem jako členem týmu (uvádí 32 % škol). Zároveň mezi nejčastěji zmiňovanými opatřeními, jak napomoci inkluzivnímu vzdělávání, školy uváděly: vytvoření odpovídajících personálních podmínek pro inkluzivní vzdělávání (41 % škol), vytvoření podmínek pro práci školního poradenského pracoviště se žáky (35 % škol) a zřízení rozšířeného školního poradenského pracoviště (30 % škol). Odkud začít?

Integrovaná SŠ technická a ekonomická Sokolov je s více než osmi sty žáky jednou z největších středních škol v Karlovarském kraji. Připravuje absolventy v technických a ekonomických oborech s maturitou i kvalifikované řemeslníky v oborech zakončených závěrečnou učňovskou zkouškou. Školní poradenské pracoviště (ŠPP), v němž působí školní psycholog, pomáhá žákům řešit potíže se zvládáním učiva, se zapojením do kolektivu i další problémy, které brání úspěšnému studiu. Často úzce souvisejí s osobními, rodinnými a sociálními problémy žáků. (Sokolovsko patří k oblastem s nejnižší vzdělanostní úrovní obyvatelstva a nejvyšší rozvodovostí v ČR, je zde vyšší počet žáků ohrožených neprospěchem, rizikovým chováním, sociálním vyloučením a předčasným odchodem ze vzdělávacího systému.)

Fotka od Gerd Altmann z Pixabay .jpg

Individuální konzultace bývají zaměřené na zjišťování příčin neprospěchu a hledání cest k jejich minimalizaci. Důležitá je práce s motivací žáka a trénink efektivních technik správného učení, jimiž žáci nejsou vybavení – k zafixování obsahu učiva používají výhradně mechanickou paměť.

Téma předčasných odchodů ze vzdělávání bývá komplexní problém, který je ve škole řešen v součinnosti školního poradenského pracoviště s vedením školy i jednotlivými pedagogy. Je ukotvené ve školním akčním plánu v kapitolách věnovaných společnému vzdělávání a kariérovému poradenství.

Zkušenosti školy ukazují, že základem úspěšné identifikace problémů jednotlivých žáků a individuální práce s nimi, není jen zajištění vhodného prostoru a vybavení pro poradenskou činnost. Jako nezbytné se ukázalo také zřízení funkce školního speciálního pedagoga, případně školního psychologa a obsazení této pozice vhodným pracovníkem s odpovídajícími zkušenostmi a vzděláním. Další nutnou podmínkou úspěšné práce ŠPP je trvalá podpora a součinnost vedení a dalších pedagogů školy.

Foto: Pixabay, fotobanka zdarma (Gerd Altmann z Pixabay)