Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě

Iniciativou a podnikavostí se rozumí schopnost jedince převádět myšlenky do praxe, která předpokládá tvořivost, schopnost nést rizika, plánovat a řídit projekty s cílem dosáhnout určitých cílů. Tato schopnost je přínosná pro jednotlivce nejen v jeho každodenním životě doma a ve společnosti, ale i na pracovišti. Pomáhá člověku pochopit souvislosti jeho práce a umožňuje mu chopit se příležitostí. Podle závěrů Evropské komise definovaných v strategii Evropa 2020 musí mít do konce roku 2020 každý žák počátečního vzdělávání praktickou zkušenost s výchovou k podnikavosti (VkP).

Fotolia_80644631_Subscription_XXL.jpg

Podpora kompetencí k iniciativě, kreativitě a podnikavosti se dá shrnout pod pojem výchova k podnikavosti. Zahrnuje všechny výukové metody směřující k posílení podnikatelských přístupů a postupů, znalostí a dovedností. Součástí VkP je i nauka o podnikání a problematika etiky v podnikání (vč. společenské odpovědnosti firem). Zejména se však jedná o rozvoj kompetencí, které podnikavost, iniciativu a kreativitu podporují.

Kompetence podporující podnikavost, iniciativu a kreativitu:

  • kritické myšlení – schopnost orientovat se v informacích a vyhodnocovat je,
  • vidění příležitostí, iniciativa a aktivita – schopnost aktivně vyhledávat vhodné příležitosti a využívat je,
  • kreativní myšlení a tvořivost – schopnost přicházet s nápady a dále je rozvíjet,
  • strategické řízení – kombinační schopnosti, schopnost zpracovat nápady do podoby záměrů, schopnost předvídat a dlouhodobě plánovat,
  • týmová práce –  leadership a schopnost práce v týmu,
  • flexibilita – schopnost přizpůsobovat se změnám,
  • vytrvalost a smysl pro zodpovědnost,
  • přijímání rizika – schopnost vyhodnocovat a akceptovat přiměřené riziko,
  • finanční povědomí – schopnost vidět věci ve finančních souvislostech.

Součástí metodické podpory jsou proto i zajímavé a inspirativní příklady z praxe  škol a firem v jednotlivých krajích.


Pojetí oblasti podpory podnikavosti pro potřeby RT KAP:

Projekt P-KAP přináší základní poznatky o oblasti podpory podnikavosti, tvořivosti a iniciativy využitelné při krajském akčním plánování s ohledem na různé cílové skupiny. Následující verze je určená zejména pro týmy, které se v krajích podílejí na realizaci krajských akčních plánů. Know-how v rámci tohoto tématu bude dále rozšiřováno a konkretizováno, zejm. formou seminářů pro realizační týmy KAP v jednotlivých krajích.  

P_KAP_pojeti_Podnikavost.pdf Pojetí tématické oblasti Rozvoj kompentencí k iniciativě, kreativitě a podnikavosti 


 

Úvod do oblasti   Nauka o podnikání a ekonomické vzdělávání
   
 P_KAP_videometodika_podnikavost_1.pdf Textové materiály z videometodiky ke stažení     P_KAP_videometodika_podnikavost_2.pdf Textové materiály z videometodiky ke stažení 

 

Rozvoj kompetencí   Tři úrovně výchovy k podnikavosti
 
 P_KAP_videometodika_podnikavost_3.pdf Textové materiály z videometodiky ke stažení    P_KAP_videometodika_podnikavost_4.pdf Textové materiály z videometodiky ke stažení 

 

Fiktivní firma
P_KAP_videometodika_podnikavost_5.pdf Textové materiály z videometodiky ke stažení

 

Garant této oblasti intervencí

Ing. Kateřina Lichtenberková