Podpora KAP

Je směrována ke krajům, resp. k týmům, které na úrovni kraje zpracovávají, realizují a vyhodnocují krajský akční plán rozvoje vzdělávání  (KAP). 


Materiály metodické podpory v období KAP I


Materiály metodické podpory v období KAP II


Předčasné odchody ze vzdělávání ve vztahu k oblastem intervence krajského akčního plánování

Počet předčasných odchodů ze vzdělávání se prokazatelně zvyšuje. Existuje velké množství důvodů a příčin, které vedou mladé lidi k opuštění školy před jejím absolvováním, a stejně tak je velké množství opatření, které mohou pomoci tyto překážky překonat. Dokument se snaží postihnout některé z nich – dívá se přitom na předčasné odchody pohledem jednotlivých tematických oblastí, tzv. oblastí intervence, kterým se v projektu Podpora krajského akčního plánování na úrovni středního a vyššího vzdělávání věnujeme.


Příklady aktivit IKAP II 

Materiál je metodickou podporou navazující na výzvu Implementace krajských akčních plánů II vyhlášenou v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Odborní garanti projektu P-KAP nabízí konkrétní příklady aktivit a podaktivit, které mohou realizační týmy zařadit do projektů IKAP II. Příklady v sobě snoubí zkušenosti z probíhající realizace IKAP I v krajích a know-how garanta příslušného tématu.


Postupy KAP

Aktualizovaný materiál MŠMT vydaný v roce 2018  je základním dokumentem stanovujícím postup tvorby a výstupy krajských akčních plánů II (dále KAP II).  Metodický pokyn pro tvorbu KAP II doplňuje materiál Postupy KAP tím, že upřesňuje zdroje a východiska pro tvorbu jednotlivých částí dokumentu KAP II, strukturu těchto částí a doporučený postup jejich tvorby.

Postupy KAP III  s účinností od 24. února 2021 jsou zveřejněné  na stránkách OP VVV ministerstva školství. KAP III - soubor dokomentů krajského akčního plánování se vztahuje na roky 2023–2025.


Pojetí tematických oblastí krajského akčního plánování pro realizační týmy KAP: 

Projekt P-KAP přináší základní poznatky o základních tematických oblastech (tzv. povinných a nepovinných oblastech intervence), jež jsou využitelné při krajském akčním plánování s ohledem na různé cílové skupiny. První verze (2017) jsou určené zejména pro týmy, které se v krajích podílejí na realizaci krajských akčních plánů. Know-how v rámci tohoto tématu je dále rozšiřováno a konkretizováno. Verze (2019) pro decizní sféru, obsahující kromě  obecného úvodu (část I., aktualizace 2020) podrobného pojetí oblasti intervence (část IV.) též manažerské shrnutí a podrobnou SWOT analýzu (II. a III. část), byla nově aktualiována v srpnu 2020.

Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a  kreativě:                                      2017            2020        Manažerské shrnutí a SWOT analýza

Podpora polytechnického vzdělávání:                                                                      2017            2020        Manažerské shrnutí a SWOT analýza

Odborné vzdělávání a spolupráce škol a zaměstnavatelů                                       2017            2020         Manažerské shrnutí a SWOT analýza

Rozvoj kariérového poradenství vč. prevence předčasných odchodů ze vzděl.:     2017            2020         Manažerské shrnutí a SWOT analýza

Rozvoj    škol jako center celoživotního učení:                                                         2017            2020         Manažerské shrnutí a SWOT analýza

Podpora inkluze:                                                                                                       2017            2020         Manažerské shrnutí a SWOT analýza

Rozvoj výuky cizích jazyků:                                                                                      2017            2020         Manažerské shrnutí a SWOT analýza

Digitální kompetence:                                                                                               2017            2020         Manažerské shrnutí a SWOT analýza

Čtenářská a matematická gramotnost:                                                                     2017            2020         Manažerské shrnutí a SWOT analýza


Ohlédnutí za webinářem „Aktivity a náměty I-KAP pro oblast Čtenářská a matematická gramotnost se zohledněním specifik SOŠ a SOU“ projektu P-KAP