Pardubický

Fotolia_42380097_Subscription_XL.jpg KAP Pardubického kraje vidí jako nejdůležitější oblast rozvoj odborného vzdělávání, následuje podpora polytechnického vzdělávání a kompetencí k podnikavosti, kreativitě a tvořivosti – podobné priority odhalilo i dotazníkové šetření mezi SŠ a VOŠ (2015/2016) v kraji. KAP přistupuje k jednotlivým oblastem velmi systematicky a v každé stanoví dílčí cíle a úkoly vedoucí ke zlepšení materiální úrovně, zvýšení odbornosti i kompetencí pedagogů a k realizaci aktivit zvyšujících znalosti, dovednosti a kompetence žáků. V každé z oblastí hraje významnou úlohu spolupráce se zaměstnavateli, dalšími sociálními partnery i spolupráce pedagogů různých typů škol od základních po vysoké. KAP akcentuje souvislosti mezi motivací k odbornému a polytechnickému vzdělávání a kariérovým poradenstvím a počítá s efektivním využíváním moderního odborného zázemí škol i díky rozvoji dalšího vzdělávání. V oblasti CŽU chce zavést rating institucí vzdělávajících dospělé a přetvářet školy v Centra celoživotního učení.  

První prioritou pardubického KAP je podpora odborného vzdělávání, v jejímž rámci kraj usiluje o zlepšení materiálních podmínek – alespoň 40 % škol má vybudovat či zrekonstruovat prostory pro výuky odborných předmětů a odborného výcviku, aby dílny a laboratoře odpovídaly moderním trendům, nebo pořídit moderní pomůcky pro výuku. (Podmínkou je odpovídající podpora investic z evropských, státních, krajských, školních zdrojů i spolupráce se sociálními partnery.) Min. 20 % škol má zapojit inovativní technologie do výuky odborných předmětů. Nové výukové materiály vzniknou ve spolupráci odborných učitelů s odborníky z praxe. 75 % škol aktivně naváže či prohloubí spolupráce se zaměstnavateli (praxe, výcvik na pracovišti, exkurze, stáže ve firmách v ČR i v zahraničí, vytvoření pozice školního koordinátora spolupráce, zapojení odborníků do výuky). KAP chce podpořit prvky duálního vzdělávání i vznik mapy sítě partnerů pro potřeby škol při realizaci stáží a exkurzí. Pozornost věnuje i dalšímu odbornému vzdělávání pedagogů ve spolupráci se zaměstnavateli, VŠ a výzkumnými institucemi, a to min. ve 40 % škol (jazykové kurzy zaměřené na CLIL, stáže, kurzy, stínování – vše v ČR i v zahraničí, spolupráce s odborníky při vedení závěrečných prací a u státních závěrečných zkoušek). KAP pamatuje na efektivní využívání modernizovaného odborného vybavení – zapojení škol do DV má vzrůst ze současných 80 % na 85 % škol, ale i na rozvoj měkkých dovedností žáků (např. podpora podnikavosti a rozšíření cizojazyčných schopností v rámci odborných předmětů). K propagaci oborů žádaných trhem práce mají podle KAP přispět významné osobnosti regionu, školy i zaměstnavatelé se mají podílet na tvorbě propagačních filmů využitelných ve školách a publikovaných na Školském portále Pardubického kraje.


KAP chce zajistit spolupráci SŠ a ZŠ při realizaci polytechnické vzdělávání včetně kariérového poradenství. Alespoň 50 % škol zapojí do aktivit na pracovištích SŠ/VOŠ  nejméně jednu ZŠ,  pedagogové obou stupňů škol ve spolupráci připraví motivační projekty pro žáky ZŠ k volbě povolání. Zapojení škol do soutěží (domácích i zahraničních) v polytechnice má vzrůst z 60 na 70 %. Kraj podpoří zájmové vzdělávání žáků (min. 20 % škol zřídí či inovuje polytechnické kroužky nebo kluby) i rozšíření nabídky volitelných předmětů na všech typech škol (plánuje nárůst z 15 na 30 % škol). Kraj chce podpořit i spolupráci pedagogů všech stupňů škol (vč. VŠ) a zaměstnavatelů, aby se rozšířily moderní metody polytechnického vzdělávání a rostly odborné kompetence pedagogů (stáže, semináře DVPP v didaktice přírodovědných a technických předmětů, metodě CLIL, organizaci projektového vyučování, badatelských aktivit aj.). Zapojit se má alespoň 25 %. Zvyšovat je podle KAP třeba i odbornou úroveň pedagogů volného času. Podobně jako v odborném vzdělávání i v polytechnické oblasti mají hrát významnou roli stáže a exkurze na pracovištích zaměstnavatelů, zapojení odborníků do výuky, zařazování aktivizačních a zážitkových metod apod.


Na třetím místě chce KAP podpořit podnikavost, nástroje na zvyšování měkkých kompetencí, rozvíjet finanční gramotnost, iniciativu a kreativitu. Alespoň 30 % škol zapojí žáky do fiktivních či reálných žákovských firem, a podpoří „podnikavé kompetence“ i v neekonomických předmětech. Min. 6 % škol uspořádá letní podnikatelské školy, kroužky v rámci mimoškolní zájmové činnosti. 70 % škol zrealizuje jednou ročně setkání s podnikateli, exkurzi, přednášku či debatu k tématu podnikavosti, naváže kontakt s podnikateli kvůli získání podnětu k rozvoji podnikavosti žáků. 15 % škol zrealizuje společnou akci se ZŠ zaměřenou na rozvoji podnikavosti (veletrh školních firem, soutěže aj.) 50 % škol (oproti stávajícím  28 %) zajistí účast svých pedagogů na školeních k problematice podnikatelské výuky, jejího významu a uplatnění.


V oblasti CŽU se KAP zaměřuje v první řadě na rozvoj akreditovaných rekvalifikačních programů škol v oborech, které budou v souladu s potřebami trhu práce. Proto chce podpořit i spolupráci škol s úřady práce a dalšími sociálními partnery a zavést rating vzdělávacích institucí poskytujících další vzdělávání. Do vzdělávání škol jako autorizovaných osob v oblasti realizace zkoušek se má zapojit 40 % škol (o 10 % více než dosud).  Kraj plánuje zavést do praxe výstupy z pilotního ověřování nástroje k hodnocení kvality vzdělávacích institucí. Uzavírat strategická partnerství v oblasti vzdělávání, propojovat poskytovatele DV a přetvářet školy v Centra celoživotního učení povede podle KAP k propojení DV s trhem práce. Min. 20 % škol má ve fázi KAP 1 realizovat např. DV pro zaměstnance, pro veřejnosti, kariérové poradenství pro dospělé, zřídit funkci průvodce pro potřeby profesních kvalifikací nebo se spojí do konsorcia využívajícího společně materiální zázemí pro DVD.


Odborný garant v Pardubickém kraji

Ing. Elena Pešková


KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

a další novinky ze vzdělávací oblasti v Pardubickém kraji 


ZAJÍMAVOSTI A INSPIRACE ZE ŠKOLY V KRAJI