P-KAP a mapování stavu inkluze

V projektu P–KAP zjišťujeme aktuální stav v oblasti inkluze na středních a vyšších odborných školách, jakož i vývoj a podporu v aplikaci nového právního prostředí prostřednictvím aktivity nazvané Mapování stavu inkluzivního vzdělávání na SŠ a VOŠ. Na základě analýzy stavu inkluzivního vzdělávání v konkrétní škole garant inkluze zpracovává zprávu a navrhuje opatření vedoucí ke zlepšení. Budou vytvořeny také souhrnné zprávy, a to za období 2016–2018 a 2019–2021.  

V rámci aktivit Mapování stavu inkluzivního vzdělávání na SŠ a VOŠ  garant inkluze v každém kraji  připravuje, realizuje a vyhodnocuje polostrukturované rozhovory v jednotlivých školách. Rozhovorů, které se v rámci mapování uskutečňují, se účastní zástupce vedení školy, učitel, pracovník školního poradenského pracoviště a žák/student či jeho zákonný zástupce (nebo oba). Účast v mapování je dobrovolná a bezplatná a svůj souhlas s ním respondenti předem vyjádří podpisem informovaného souhlasu s poskytnutím rozhovoru. Garanti inkluze jsou povinni striktně zachovávat důvěrnost informací, anonymitu respondentů a ochranu osobních údajů v souladu s příslušnými právním předpisy (zejm. v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. a zákonem č. 101/200 Sb.). Předpokládaný čas věnovaný rozhovoru s garantem inkluze je zhruba 30 až 45 minut a mapování nevyžaduje ze strany školy žádnou přípravu.

Do 15. 8. 2018 bylo v rámci mapování stavu inkluze osloveno 603 škol v celé republice.