Oblasti intervencí

Při krajském akčním plánování je s ohledem na dlouhodobé cíle rozvoje vzdělávání a na posílení prvků strategického řízení věnována zvýšená pozornost klíčovým tematickým oblastem, tzv.  oblastem intervencí , které jsou podporovány operačním programem Výzkum, vývoj a vzdělávání (OV VVV).

Oblasti intervencí jako klíčová témata krajského akčního plánování přispívají ke sladění celostátní strategiie vzdělávání se specifiky regionu a s plány jednotlivých škol. Jsou rozděleny na povinné a nepovinné. 


Povinné oblasti intervencí:


Nepovinné oblasti intervencí:


Souhrnné informace o pojetí jednotlivých tematických oblastí v projektu P-KAP najdete zde (společný úvod a ke každé z tematických oblastí manažerské shrnutí, SWOT analýza a aktuální podrobné pojetí).