Nácvik Assessment Centre jako příprava na úspěšný přijímací pohovor

Úspěch žáků v praktickém životě předpokládá jejich připravenost v mnoha oblastech. Jednou z nich je dovednost efektivní sebeprezentace. Na tato témata v oblasti seberozvoje se soustředili na Obchodní akademii v Lysé nad Labem a zpracovali scénář Assessment Centre pro žáky třetího ročníku.

„Při hodinách Aplikované ekonomie žáci provozují reálnou firmu,“ uvádí Mgr. Lenka Hrubčíková, kariérová poradkyně OA Lysá nad Labem, a pokračuje: „Ke vhodnému výběru kandidátů na obsazení pracovních pozic využívají hodnotící metodu Assessment Centre (dále jen AC) pro heterogenní skupinu. Žáci, kteří byli do svých funkcí zvoleni volbou (prezident společnosti) a osobním pohovorem (ředitelé jednotlivých oddělení – personální, marketingové, finanční, Public relations [PR]), se AC účastní jako hodnotitelé. Zbylí mají přiřazenou roli uchazeče (kandidáta na pracovní pozici). Pro úspěšnou realizaci AC je zapotřebí předem definovat pracovní pozice včetně přiřazení měkkých kompetencí. Definované pracovní pozice musí být v souladu s předmětem podnikáni. Naše „firma“ hledala uchazeče na pracovní pozice – specialista spisovny a podatelny, asistentka personálního ředitele, specialista pracovně-právních vztahů, účetní, finanční kontrolor, správce sociálních sítí, asistentka tvorby reklamy a webmaster. Moderátorem celého AC je učitel. Pro simulaci reálného průběhu je zapotřebí klást důraz na formální oblečení hodnotitelů i uchazečů a dodržování pravidel etiky a etikety.  Vhodné je využití cateringu.

Fotolia_6250348_Subscription_XL.jpg

„Inspirovala jsem se knihou F. Hroníka Poznej své zaměstnance, a připravila jsem AC o šesti úkolech,“ říká L. Hrubčíková.

Realizace hodnotící metody Assessment Centre je rozdělena do dvou částí.

V první části (45 minut) dochází k získání teoretických znalostí o hodnotící metodě AC pomocí připravené prezentace a filmového šotu. Žák, který je ve funkci personálního ředitele dostává za úkol připravit pozvánky na AC, na kterých nesmí chybět datum, čas a místo konání včetně kontaktní osoby pro případ omluvy. Pozvánky jsou rozeslány přes Facebookový profil všem uchazečům.

Ve druhé části dochází k samotné realizaci AC (cca 120 minut). Pro hodnotitele jsou připraveny životopisy uchazečů, záznamové archy, přes dataprojektor jsou promítány měkké kompetence jednotlivých pracovních pozic. 

AC je realizováno v multifunkční třídě pro 30 žáků s 15 počítači, interaktivní tabulí s reprobednami, se stoly umožňujícími různé tvarové seskupení a možností připojení k internetu. Pro uchazeče je připravena vedlejší místnost s občerstvením a rozpisem připravených aktivit včetně časového harmonogramu na flip chartu.

Na počátku AC moderátor seznámí účastníky s jeho průběhem a pravidly hodnocení. Do hodnotící místnosti (učebny) vstupují uchazeči dle instrukcí moderátora. Některé úkoly plní samostatně bez účasti ostatních, u jiných je nutná kooperace.

Které úlohy jsme konkrétně zařadili

  • První úkol – Představení své osoby

Časová dotace: 2 minut na přípravu + 5 minut na realizaci úkolu + 2 minuty na zhodnocení úkolu a zapsání výsledků hodnotiteli.

Zadání úkolu: Během 1 minuty se představte a řekněte o sobě to nejdůležitější.

Typ úkolu: individuální, všichni jsou přítomni v jedné místnosti

Průběh úkolu: Všichni uchazeči vstoupí do místnosti a na pokyn moderátora se začnou postupně představovat.

Rizika úkolu: Uchazeči nevyužijí pro představení celou minutu. Používají větší množství parazitních slov, jsou nervózní.

Práce hodnotitele: V této situaci hodnotitelé sledují prezentační dovednosti.

  • Druhý úkol – Dvouminutový test

Časová dotace: 2 minuty + 3 minuty administrace

Zadání úkolu: Vyplňte zadaný test.

Typ úkolu: individuální, všichni jsou přítomni v místnosti

Průběh úkolu: Uchazeči sedí samostatně a vyplňují zadaný test. Na test mají dvě minuty. Mají postupovat přesně podle zadání. Po vypracování testu mají uložit tužku a sedět dál v klidu. Moderátor jim průběžně oznamuje zbývající čas do konce časového limitu.

Rizika úkolu: nedostatek psacích potřeb, neporozumění testu, prozrazení „kouzla testu“

Práce hodnotitele: U tohoto testu hodnotitelé sledují splnění jednotlivých bodů testu.

  • Třetí úkol – Prodej produktu

Časová dotace: 5 minut na přípravu + 15 minut realizace + 5 minut na administraci a koordinaci průběhu úkolu

Zadání úkolu: „Máte za úkol prodat výjimečný produkt. Je to nemačkavý, voděvzdorný a nehořlavý papír. Určitým omezením může být to, že pro jeho výjimečné vlastnosti je velmi obtížné na něj psát. Vaším zákazníkem je nákupčí z velkoobchodu s kancelářským materiálem.“

Typ úkolu: individuální, každý je v místnosti samostatně

Průběh úkolu: Uchazeči měli možnost se na zadaný úkol připravit a sepsat si své nápady na papír. Produkt prodávali moderátorovi AC (nákupčí z velkoobchodu s kancelářským materiálem), který se snažil být neoblomný a nechtěl nic koupit.

Rizika úkolu: společná příprava uchazečů – kopírování stylů, myšlenek a prodejních postupů

Práce hodnotitele: Hodnotitelé sledují prodejní a komunikační dovednosti.

  • Čtvrtý úkol – Modelová situace „BALÓN“

Časová dotace: 20 minut + 5 minuty na přečtení zadání a vysvětlení situace

Zadání úkolu: „Je vás zde 5 a budete tvořit posádku balónu. Vaším úkolem je dopravit přes obtížně přístupný terén životně důležité léky pro komunitu, která je odříznuta od světa. Nejdříve si rozdělte role, které budete během letu balónu zastávat, jak budete přispívat k jeho zdárnému průběhu.

Po rozdělení rolí:

Vzlétli jste, letíte, avšak změnily se povětrnostní podmínky. Abyste mohli pokračovat ve své misi, je třeba přistát, vysadit jednoho z vás, abyste měli naději, že přeletíte horský hřeben. Dohodněte se, kdo to bude.

Po vysazení člena posádky:

Pokračujete v letu, nicméně se opět mění povětrnostní podmínky. Nyní je třeba vysadit jednoho z vás. Dohodněte se, kdo z vás to bude.

Po vysazení dvou členů posádky:

Během letu jednoho z vás postihla nemoc, která může ohrozit splnění vaší mise. Co uděláte?

Po vyřešení situace:

Na území, kam jste dopravili potřebnou pomoc, vypukly nepokoje. Situace je nepřehledná. Jste zatčeni. Máte určit rukojmího a odletět pro další materiální pomoc. Než se rozhodnete, dozvíte se, že jiná výprava byla v téže situaci. Ovšem rukojmího ještě před příletem zabili a posádka, která se vrátila s pomocí, byla uvězněna a její osud je nepředvídatelný. Jak se rozhodnete: kdo bude rukojmím a jakou strategii zvolíte?“

Typ úkolu: skupinový, přítomni jsou všichni uchazeči v místnosti

Průběh úkolu: Pro lepší názornost dané situaci si moderátorka AC pro uchazeče připravila krabici s léky a širokou stuhu, kterou omotala kolem účastníků. Stuha měla simulovat koš balónu.

Rizika úkolu: nepochopení hry, dobrovolné vzdávání se role, nedostatek času x zbytečně moc času, nezaujetí úkolem

Práce hodnotitele: hodnotitelé sledují chování uchazečů pod tlakem

  • Pátý úkol – Argumentace – které roční období je lepší?

Časová dotace: 2 minuty na jednu dvojici (celkem 6 minut) + 2 minuty na organizaci

Zadání úkolu: Každý z vás představuje jedno roční období. Přesvědčte jeden druhého, které roční období je lepší.

Typ úkolu: individuální, v místnosti jsou vždy jen dva uchazeči

Průběh úkolu: Dva žáci sedí naproti sobě a snaží se přesvědčit jeden druhého, že to jeho roční období je lepší než toho druhého.

Rizika úkolu: nezaujetí tématem

Práce hodnotitele: hodnotitelé hodnotí umění argumentovat

  • Šestý úkol – IQ test

Časová dotace: 30 minut

Zadání úkolu: Uchazeči sedí každý u svého počítače a otevřou si zadané webové stránky, na kterých vyplní IQ test.

Typ úkolu: individuální, v místnosti jsou všichni uchazeči u svých počítačů

Průběh úkolu: Každý uchazeč sedí u svého počítače a vyplňuje test on-line.

Rizika úkolu: Výpadek internetu. Připravený test přes internet nemusí být validní.

Práce hodnotitele: Hodnotitelé tento test nehodnotí. Bylo by neetické znát výsledky IQ testů svých spolužáků.


Hodnocení

Každý hodnotitel hodnotí uchazeče dle výsledku jednotlivých úkolů do předem připraveného záznamového archu. Po skončení AC se zpracují výsledky od všech hodnotitelů. Na základě získaných výsledků je uchazečům nabídnuta odpovídající pracovní pozice ve studentské firmě. Zároveň se provede zpětná vazba s uchazečem s důrazem na hodnocení jeho role v AC.

Zpětná vazba

Žáci vyzkoušení metody AC hodnotili velmi pozitivně. Dle reakcí na otázku „Co vám metoda AC přinesla, co se vám líbilo, popřípadě nelíbilo?“ uváděli např., že své spolužáky měli možnost poznat z jiného úhlu pohledu (hodnotitel x uchazeč), že si mohli vyzkoušet prodej produktu či argumentaci, že získali nové schopnosti a dovednosti, zjistili, jak spolužáci reagují na nezvyklé situace, líbila se jim forma prezentace AC (AC bylo koncipováno jako opravdové AC ve firmě včetně oblékání, dodržování pravidel, …).

Z hodnotící metody Assessment Centre nejsou žáci klasifikováni. Myslím si, že absolvování AC ve školním prostředí je připraví na role, ve kterých se mohou ocitnout ihned po ukončení středního vzdělávání.

Mgr. Lenka Hrubčíková, kariérová poradkyně OA Lysá nad Labem


INSPIRACE PRO ŠKOLNÍ AKČNÍ PLÁNY

 Ve kterých intervencích školního akčního plánu se můžeme uvedenými aktivitami inspirovat?

Rozvoj kariérového poradenství

V kariérovém poradenství se popsané aktivity mohou uplatnit především v oblasti kariérového vzdělávání a rozvoje osobnosti žáků.

Podpora odborného vzdělávání a spolupráce škol se zaměstnavateli

Aktivity lze kombinovat s účastí odborníků z praxe, a potom mohou přispívat k volbě vhodné profesní orientace žáků.

Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě

Popsané aktivity podporují žáky v aktivním přístupu k profesní orientaci, mohou pozitivně ovlivnit jejich kreativitu a racionální přístup k profesnímu vývoji.


Další inspirace z Obchodní akademie Lysá nad Labem

„I díky školnímu akčnímu plánu (ŠAP) jsme si ujasnili, co vše patří do kariérového poradenství. Dříve bychom uváděli, že jde pouze o pomoc našim žákům v rozhodování o dalším studiu a výběru VŠ či VOŠ, přestože ve skutečnosti děláme mnohem víc,“ říká Lenka Hrubčíková, které se spolu s vedením školy této oblasti věnuje. Nahlédněte s námi do školního Assessment Centre, podívejte se, jak funguje KARIPO napříč předměty i na aktivity školy směrem k žákům ZŠ.

Foto: Fotobanka NÚV