Liberecký

Liberecky.jpg V Krajském akčním plánu se odrážejí geografická i sociální specifika Libereckého kraje. Po rozvoji odborného a polytechnického vzdělávání je třetí krajskou prioritou rozvoj výuky cizích jazyků, zejména v oblasti odborného vzdělávání. Žádoucí jsou zejména projekty přeshraniční spolupráce škol a firem a motivace žáků k zájmu o německý jazyk. Na čtvrtém místě je práce s nadanými a talentovanými žáky, kterou chce kraj systémově řešit. Specificky je pojatá podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě – v rámci KAP 1 jsou naplánovány obvyklé aktivity (soutěže, kontakty s podnikateli, žákovské firmy aj.), ale i projekty zaměřené na etiku podnikání mající zlepšit pověst podnikatelského stavu v kraji a činnosti, jejichž cílem je podchytit žáky sociálně vyloučených lokalit a vzbudit v nich odpovědnost za vlastní existenci. Další zajímavostí libereckého KAP je řada naplánovaných činností v různých oblastech intervence, které mohou být splněny za předpokladu systémového řešení či legislativních změn v rámci celé republiky, nebo dokonce v EU (např. snížení administrativní zátěže při spolupráci v projektech).  

První prioritou libereckého KAP je rozvoj odborného vzdělávání a spolupráce škol se zaměstnavateli. K tomu má přispět i rekonstrukce a modernizace odborných učeben, dílen, IT technologií, v nichž chce kraj finančně podpořit  minimálně 10 % škol. Dalším cílem je přiblížit obsah a strukturu vzdělávání potřebám zaměstnavatelů, měly by se například realizovat alespoň 3 projekty na aktualizaci ŠVP ve spolupráci s firmami v regionu. K rozvoji odborného vzdělávání přispěje i zavedení mistrovské zkoušky. KAP počítá i s regulací škol tak, aby struktura nabízených oborů odpovídala požadavkům zaměstnavatelů. Zvýšit odbornou úroveň pedagogů mají pomoci min. 3 projekty na stáže či praxe učitelů ve firmách (s možností finanční motivace k práci nad rámec povinností i na zástup za stážujícího kolegu) a alespoň 1 projekt zapojující do DVPP zaměstnavatele. Vhodnou cestou ke zlepšení odbornosti a pracovních návyků žáků je podle KAP i duální vzdělávání, jemuž by se v kraji měly věnovat alespoň 2 projekty. 3 projekty mají podpořit spolupráci s úřady práce. Motivovat žáky k technickému a odbornému vzdělávání přispěje medializace příslušných oborů (min. 5 projektů), podpora stipendijních programů, odměn na výborné výsledky, výdělky z práce, možnost získání řidičského oprávnění, certifikátů z kurzů, zahraniční pobyty aj.  Min. 5 projektů má podpořit praktickou výuku žáků ZŠ v prostorách SŠ.


K podpoře polytechnického vzdělávání přispějí min. 2 projekty zaměřené na motivaci rodičů i žáků, dále rozvoj inovativních metod výuky s využitím atraktivních nástrojů a podpora stipendijních programů, které mají být systémově řešeny ze strany kraje. Alespoň 5 projektů má podpořit mezinárodní pobyty a stáže žáků i pedagogů zaměřených na spolupráci se školami i zaměstnavateli. Min. 3 projekty by měly být zaměřeny na přiblížení obsahu a struktury polytechnických předmětů požadavkům trhu práce. Podíl nově přijímaných žáků do polytechnických oborů je i nadále třeba udržet na stávající úrovni (66 %).  KAP navrhuje, jako námět na systémové řešení v ČR, posílení hodinové dotace polytechnických předmětů a matematiky.


Třetí nejdůležitější oblastí je rozvoj výuky cizích jazyků, zejména v oblasti odborného vzdělávání. Min. 1 projekt by měl být zaměřen na tuto oblasti (např. jazykové kurzy pro nejazykové učitele, metodika výuky jazyků v odborném školství, vytvoření odborné slovní zásoby). Další projekty mají podporovat spolupráci škol se zahraničními zaměstnavateli (přeshraniční spolupráce) a podpořit zájem o německý jazyk s ohledem na geografickou polohu kraje.


Dalším tématem libereckého KAP je zkvalitnění péče o nadané a talentované žáky, jež by rovněž mělo být v rámci kraje systémově řešeno. Bude realizován alespoň 1 projekt  na podporu identifikace a zlepšení práce s talenty (spolupráce s externím odborníkem, např. Mensa, zpracování metodiky vyhledávání talentů, aktualizaci ŠVP o práci s nadanými, zájem o vyhledávání talentů), další projekt směřující ke vzdělávání pedagogů v této oblasti a ke spolupráci odborníků z praxe s nadanými žáky.


Na pátém místě je podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a tvořivosti – tato oblast má však vzhledem ke specifikům regionu odlišný obsah než v jiných krajích. Má vzniknout min. 1 projekt na setkávání žáků s podnikateli, tvořivost, iniciativu a podnikavého ducha má podpořit alespoň 1 tematicky zaměřená soutěž či olympiáda, jakož i podpora fiktivních firem. KAP chce zároveň zlepšit pověst podnikatelů min. 1 projektem zaměřeným na etiku v podnikání. Rozvoj iniciativy a podnikavosti však KAP vidí i v projektech, které jsou zaměřené na aktivní život, odpovědnost za vlastní existenci, a osobnostní rozvoj žáků, ale i podpora zájmu zaměstnavatelů o absolventy. Do této tematické oblasti KAP zařazuje i činnosti směřující k socializaci a podchycení dětí už od předškolního věku handicapovaných zdravotně, psychicky a sociálně.


Odborný garant v Libereckém kraji

Mgr. Gabriela Samšiňáková


 KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ  (dokument KAP 1)

Souhrnný_krajský_report z 1. vlny dotazníkového šetření "Analýza potřeb škol" (2016) podle jednotlivých oblastí intervencí

Období KAP II

¨Základní informace ze druhé vlny dotazníkového šetření Analýza potřeb škol (2018)Liberecky_kraj_shrnuti


ZAJÍMAVOSTI A INSPIRACE ZE ŠKOL V KRAJI