Kurzy dalšího vzdělávání pro učitele teoretických odborných předmětů

Většina na trhu nabízených kurzů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) je svým zaměřením vhodná spíše pro učitele všeobecně vzdělávacích předmětů než pro učitele odborných teoretických předmětů. Přesto je nezbytně nutné, aby se právě oni po odborné stránce stále rozvíjeli a drželi krok s technickým vývojem svého oboru.

Když už škola objeví kurz vhodný pro učitele odborných teoretických předmětů, vyvstane současně několik problémů. Jedná se totiž většinou o kurzy neakreditované, které škola nemůže hradit z účelově vázaných prostředků na další vzdělávání učitelů. Takovéto kurzy často nabízejí firmy primárně pro své zaměstnance a akreditovat kurzy se jim vzhledem náročnosti celého procesu a vzhledem k tomu, že mezi účastníky převládají lidé z firemní sféry, zkrátka nevyplatí.

Je však více než nutné, aby se učitelé po odborné stránce pravidelně rozvíjeli a drželi krok s technickým vývojem v oboru. Všechny takto získané znalosti a dovednosti by pak měli přenášet do vzdělávání, do výuky svých žáků, u kterých zaměstnavatelé požadují ovládání nových technologií, a často konstatují, že znalosti a dovednosti absolventů vůbec nedrží krok s dobou. 

Odborná školení bývají drahá, a proto školy nezřídka využívají nabídky kurzů hrazených z různých projektů nebo je, je-li to možné, hradí z ostatních provozních prostředků školy či z hospodářské činnosti školy. Některé školy i jejich spolupracující zaměstnavatelé se k celé věci staví tak, že poskytování vzdělávání pro učitele je konkrétní formou jejich partnerské spolupráce. Firmy pak školám kurzy nabízejí pravidelně a zdarma, protože to samy vnímají jako přínosné a někdy pro to mají i marketingové důvody. Někdy je takováto „služba“ firmy vůči škole určitou reciprocitou, přičemž škola na oplátku nabídne např. pronájem prostor nebo jazykové vzdělávání zaměstnanců.

Představujeme vám inspirativní příklady z praxe 

  • Domažlické učiliště partnerem Siemens

Střední odborné učiliště v Domažlicích uzavřelo před pěti lety spolupráci s firmou Siemens ČR. Škola se tak stala partnerem nadnárodního elektrotechnického a elektronického koncernu Siemens AG. Zároveň se škola po vyškolení lektorů stala certifikovaným partnerem pro školení obsluh CNC strojů v řídicím systému SINUMERIK. Lektory se stali vyučující odborného výcviku i učitelé strojírenské teorie. Certifikát, který získali, jim umožňuje účast na systému školení Siemens AG ve školicím středisku v německém Erlangenu. Zde Siemens pořádá workshopy a externí školení v oboru CNC programování, které umožní další odborné vzdělání lektorů a přístup k nejnovějším technologiím. Vzdělávací kurz pro učitele odborného výcviku a odborných předmětů v  Erlangenu je zdarma, učitelům je proplaceno cestovné (ubytování a strava, dopravují se služebním vozidlem). Na základě tohoto proškolení je škole vydán certifikát – škola je oprávněna používat název Partner Siemens pro CNC školení a může poskytovat certifikované kurzy pro Sinumerik Operate typu: Obsluha a programování ShopMill, Obsluha a programování Shop Turn. Zájemci se přihlašují firmě Siemens a SOU Domažlice realizuje kurz pro zaměstnavatele nebo širokou veřejnost.

Kurzovné zůstává SOU Domažlice, přičemž ředitelka školy z něj pak může zaplatit učitele – lektory, materiál, nářadí. Podle ředitelky školy, Mgr. Zdeňky Buršíkové, toho škola využívá i oblasti počátečního vzdělávání pro výuku programování CNC strojů studentů ve studijním oboru Mechanik seřizovač a v učebním oboru Obráběč kovů. Zaměstnavatelé si žáky pochvalují, protože jsou připraveni tak, jak očekávají.

„V oboru Kadeřník, který škola také nabízí, využíváme nabídku firem, které zaškolují naše učitelky odborného výcviku zdarma. Jedná se především o pracovní postupy a zacházení s různými produkty (barvy, laky). Žáci si tyto kurzy hradí sami a vnímáme to jako výchovný prostředek ve smyslu investice do svého odborného rozvoje,“ dodává ředitelka.

  • Akademie řemesel Praha spolupracuje s cechy

Podle vedoucí oddělení vzdělávání dospělých, projektů a grantů z Akademie řemesel Praha – Střední školy technické, PaedDr. Ivany Nechvátalové, je nabídka akreditovaných programů DVPP pro učitele odborných předmětů neuspokojivá. Potřebu dále vzdělávat pedagogické pracovníky odborných předmětů řeší ve škole využíváním nabídky programů z různých projektových výzev.

V poslední době stále více oceňují spolupráci přímo se smluvními firmami a s  cechy v oblasti stavebnictví. Firmy a cechy oslovují školu často samy jako první – třeba s nabídkou na proškolení učitelů zdarma. Zástupci některých cechů totiž sídlí přímo v budově Akademie řemesel Praha a na pravidelných setkání  se v rámci dobrých vztahů rozvíjí plně funkční spolupráce, a to například s Cechem suché výstavby či Cechem zateplovacích systémů. Nadstandardní spolupráce funguje i s Cechem klempířů, pokrývačů a tesařů.  

Ve spolupráci s Cechem zateplovacích systémů se podařilo proškolit učitele v teorii a praxi v zateplování budov a ve spolupráci s Cechem suché výstavby uskutečnit školení pro učitele na sádrokartonové montáže. Jsou ale i další možnosti a cesty, kterých škola využívá pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Jde například o využití rekvalifikačního kurzu pro výuku a obsluhu CNC strojů u autorizované osoby, kterou je střední průmyslová škola.

Ve Akademii řemesel Praha využívají na úhradu akreditovaných vzdělávacích aktivit kromě vlastních finančních zdrojů také podpory svého zřizovatele, Magistrátu hlavního města Prahy, který v letech 2014–2017  vyčlenil prostředky na podporu některých aktivit v souladu s programem Podpora odborného vzdělávání na území hl. m. Prahy. Akademie řemesel Praha využila rovněž finančních prostředků z Nadačního fondu Cesta ke vzdělání na realizaci odborných stáží pedagogů, jejichž cílem je získávání odborných zkušeností ze zahraničí.

  • Jižní Čechy: firmy vzdělávají pedagogy zdarma

Jihočeská hospodářská komora (JHK) sdružuje nejen malé a střední podniky v Jihočeském kraji, ale i velké firmy, které se mohou pyšnit dobře fungující spoluprací s regionálními vzdělavateli. Právě potřeba řešit otázky spojené s formováním trhu práce efektivněji než doposud stála u zrodu Jihočeské společnosti pro rozvoj lidských zdrojů, o.p.s. (JSRLZ), kterou v roce 2005 založila Jihočeská hospodářská komora. Díky tomuto fungujícímu partnerství bylo možné se úzce specializovat na konkrétní opatření v oblasti lidských zdrojů.

Za účelem zlepšení situace na trhu práce iniciovali oba výše uvedení partneři jednání, která vedla ke vzniku pracovních skupin a platforem, jako např. Sektorová dohoda, Jihočeský pakt zaměstnanosti atp., do kterých se pravidelně zapojují všichni aktéři trhu práce, kterými jsou zejména zaměstnavatelé, školy, úřad práce, odbory, zástupci samosprávy a další.

Konkrétními důkazy fungující spolupráce mezi firemním sektorem a školstvím jsou akce zaměřené na podporu perspektivních studijních a učebních oborů, mezi které se na jihu Čech již dlouhodobě řadí technické obory. Jedná se o interaktivní výstavu „Dobrodružství s technikou“ či technicky zaměřenou soutěž „T – profi, aneb Talenty pro firmy“, které organizují JHK a JSRLZ společně se školami a jihočeskými podniky.

Mezi další aktivity na podporu prohloubení spolupráce škol a firem, které v partnerství JHK a JSRLZ realizují, patří například projekty zaměřené na zvýšení odborné úrovně výuky žáků např. formou workshopů pro žáky i pedagogy přímo ve firmách nebo zapojením odborníků z firem do výuky ve škole, kdy se vzdělávají současně nejen žáci, ale i pedagogové. Jedním z diskutovaných témat je právě již zmíněné vzdělávání pedagogů, které se z pohledu zvyšování úrovně výuky žáků jeví jako klíčové a je nutné se tomuto tématu více věnovat. Zástupci škol však vnímají další vzdělávání pedagogů jako problematické – jedním z důvodů je nedostatek finančních prostředků, ale i demografický vývoj, spojený s nízkým zájmem o učitelskou profesi mezi mladými.

„Díky dobře nastavené spolupráci poskytuje většina velkých firem odborné vzdělávání pedagogických pracovníků zdarma, a současně Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Jihočeského kraje poskytuje finanční prostředky na další vzdělávání pracovníků,“ uvádí ředitel Střední odborné školy strojní a elektrotechnické Velešín, Ing. Milan Timko. „Konají to ve vlastním zájmu, aby byli absolventi dostatečně připraveni a měli potřebné kompetence, které po nich po nástupu do práce zaměstnavatelé vyžadují. V některých firmách se nejedná jen o klasické školení pedagogů, ale příkladem dobré praxe je např. firma Jihostroj, a. s., kde pan Walner, ředitel pro strategii a marketing, seznamuje žáky, ale i pedagogy s nejmodernější technikou a novými trendy a společně mají příležitost se přímo ve firmě podílet na vývoji řešení nových projektů, např. na vývoji nového čerpadla pro leteckou výrobu.“

Nedostatek odborného personálu považuje ředitel Timko za latentní dlouhodobý problém. Naštěstí díky dobré pověsti Střední odborné školy strojní a elektrotechnické Velešín, kterou vede, jej nemusel doposud řešit a kvalitní pedagogové se zatím hlásí sami. Uvědomuje si však, že je jen otázkou času, kdy odcházející starší generace nebude mít své nástupce v takovém počtu, aby je nahradili, a že je potřeba tento problém zavčas začít řešit.

Vzhledem k velice rychlému technologickému vývoji a v současnosti i se stále diskutovaným tématem Průmyslu 4.0, který se vyznačuje vysokými nároky na oblast digitalizace a robotizace, je potřeba se více zaměřit na zvýšení kompetencí pedagogů, kteří mají zásadní význam při formování profilu absolventů a mají tedy přímý vliv na jejich profesní kariéru. Tento velice zodpovědný úkol, který nesou na svých ramenou právě učitelé, by měl být však chápán v širším kontextu. „Vzdělávání pedagogů je také otázka společenské odpovědnosti firem, které by se měli ve vlastním zájmu na školení pedagogů podílet, dát učitelům možnost seznámit se s moderními technologiemi“, uvádí ředitel Jihočeské hospodářské komory Luděk Keist a dodává: „dobrým příkladem je také, pokud firma po nákupu nového vybavení věnuje škole starší vybavení, na kterém si mohou žáci zvyšovat svoji odbornou úroveň praxe.“

 „Jsme pyšní na dosavadní vazby mezi aktéry trhu práce, kteří aktivně a efektivně spolupracují na řadě aktivit, kterými jsou například Jihočeský pakt zaměstnanosti, soutěže a volnočasové aktivity na podporu perspektivních oborů a mnohé další,““, shrnula úroveň spolupráce v jihočeském regionu ředitelka Jihočeské společnosti pro rozvoj lidských zdrojů Dana Feferlová.