Kurz pro učitele a asistenty pedagoga

V Jihomoravském kraji proběhl dvoudenní kurz pro pedagogy a asistenty pedagoga, primárně určený pro střední školy (s možností účasti pedagogů a jejich asistentů i ze ZŠ). Po vyhodnocení kladné zpětné vazby lze očekávat jeho opakování.

Vzdělávací program zaměřený na spolupráci učitele a asistenta pedagoga (modul je realizován v NIDV, společností INFRA atp., v programu Cesty spolu, viz metodika) se orientuje na  podporu obou subjektů v pedagogické praxi v inkluzivní škole při současném pojmenováním rolí v subordinaci tak, aby spolupráce učitele a asistenta pedagoga možňovala optimální podporu žáků se SVP.

faculty-979902_1920.jpg

Kurz byl přednostně otevřen pro SŠ, doplňkově byla volná místa nabídnuta ZŠ.  Návrh na realizaci kurzu vzešel z jednání tematické skupiny Podpora Inkluze. Zmíněný kurz proběhl v JMK poprvé v termínu od 8. 11. do 9. 11. 2018, zúčastnilo se ho 25 pedagogů a asistentů pedagoga, nejednalo se vždy o tandem z jedné školy. 

1. den byl věnován týmové spolupráci formou zážitkového učení, které přispělo i ke spontánní výměně zkušeností mezi účastníky a seznámení se. Tuto část připravilo Středisko volného času Lužánky, jehož ředitel je členem tematické skupiny Podpora inkluze. 

2. den proběhl v podobě přednášek a řízené diskuse na téma práce s dětmi s poruchami autistického spektra a psychiatrickými diagnózami. Odpolední část byla věnována i sdílení zkušeností z práce s těmito dětmi.

V současnosti probíhá zpracování zpětné vazby z kurzu, ze které předběžně vyplývá zájem o opakování kurzu či navazující vzdělávání.


Orientační počty asistentů pedagoga v JMK: pro ZŠ – 1400, pro SŠ – 57

Z uvedených čísel je zřejmý značný pokles při tranzitu ze ZŠ na SŠ, který může mít různá vysvětlení a okolnosti:

  • Rodiče či žáci samotní chtějí na SŠ začínat tzv. s čistým stolem, žák nemá o asistenta zájem (bez ohledu na jeho potřebnost).
  • Neexistuje mechanismus zajišťující plynulý přechod žáka ze ZŠ na SŠ s přiznanými opatřeními (zvláště v 9. ročníku je žák přešetřován SPC nebo PPP před přijímacími zkouškami a po přijetí na SŠ, může se přitom jednat o jeden kalendářní rok. To ještě umocňuje stávající přetíženost PPP.)

Vzhledem k tomu, že mezi ukončením 9. třídy ZŠ a nástupem do 1. ročníku SŠ jistě nedochází k „zázračnému uzdravení“, toto téma by možná zasloužilo srovnání mezi kraji a další analýzu.

Mgr. Lenka Řeháková, PhD., odborný garant P-KAP v JMK, Ing. Simona Neubauerová, vedoucí referentka pro vzdělávání odboru školství, oddělení vzdělávání, KÚ JMK, Mgr. Helena Kumperová, garantka intervence inkluze

Foto: Pixabay - fotobanka zdarma (Image by thumprchgo from Pixabay)