Královéhradecký

Hradec_kral.jpg Dotazníkové šetření NÚV (2015/2016) bylo jedním z výchozích dokumentů při tvorbě KAP v Královéhradeckém kraji. Ukázalo, že SŠ a VOŠ Královéhradeckého kraje přisoudily nejvyšší význam podpoře odborného vzdělávání a spolupráci škol a zaměstnavatelů a podpoře polytechnického vzdělávání. Jednou z hlavních priorit KAP je podpora aktivit, které zvýší atraktivitu a prestiž polytechnického a odborného vzdělávání, včetně spolupráce všech stupňů škol a zaměstnavatelů. Kraj také počítá se zavedením pozice kariérového poradce, se vzděláváním poradců i spoluprací se zaměstnavateli, aby byla vytvořena dostatečná podpora žákům při volbě profesní dráhy. Další z priorit je též podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě – kromě aktivit cílících na žáky věnuje KAP velký prostor i zvyšování kompetencí pedagogů. Čtvrtou strategickou oblastí je podpora společného vzdělávání – KAP si klade za cíl nejen zajištění teoretické a praktické připravenosti pedagogů, ale i vybudování materiálního a personálního zázemí v oblasti společného vzdělávání. Neméně důležitá jsou však i ostatní klíčová témata, jako jsou podpora rozvoje kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě, rozvoj škol jako center celoživotního učení či rozvoj matematické a čtenářské gramotnosti a klíčových kompetencí.

Cílem v oblasti podpory polytechnického vzdělávání je zvýšit zájem žáků o polytechnické a odborné vzdělávání, které mají vnímat jako prestižní a odpovídající nejnovějším trendům a potřebám. Ve školách se má podle KAP zlepšit vybavení (prostory, pomůcky, ICT atd.), kraj chce podpořit aktivity škol vč. jejich spolupráce se zaměstnavateli, výzkumnými pracovišti apod., které povedou k provázání teoretické a praktické výuky a k zapojení odborníků (vč. stínování, tandemové výuky, praxe na pracovištích, k podpoře žákovských projektů, odborných jazykových znalostí, tuzemských i zahraničních pobytů, stáží apod.). Dále podpoří práci s talenty i žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, organizování soutěží, projektových dnů i aktivit směřujících ke zvyšování kvalifikace pedagogů.


V oblasti podpory odborného vzdělávání je cílem zvýšení jeho atraktivity. Kraj podporuje spolupráci, partnerství a síťování včetně provazby MŠ-ZŠ-SŠ/VOŠ-VŠ-zaměstnavatelé i akce zacílené na veřejnost propagující obory i jednotlivé školy (weby, výstavy, prezentace aj.) Ke zvýšení zájmu žáků plánuje KAP podpořit i neformální komunikační cesty (besedy, diskuse, sociální sítě, motivační příspěvky a stipendia), ale i rozvoj klíčových kompetencí, gramotností či kariérové poradenství.


Jednou z priorit královéhradeckého KAP je též rozvoj kariérového poradenství. Kraj chce zlepšit podmínky pro podporu žáků při volbě profesní dráhy – předpokladem k tomu je vytvoření zázemí pro poskytování kariérového poradenství vč. pozice kariérového poradce s dostatečnou časovou dotací podle potřeb konkrétní školy, dostupné vzdělávání (výcviky, tréninky) pro tyto pracovníky a přístup k aktuálním informacím z trhu práce. Proto KAP deklaruje i podporu spolupráci škol a dalších aktérů kariérového poradenství v regionu. Ke zlepšení orientace žáků přispívá i kooperace školy se zaměstnavateli, např. zapojení odborníků z praxe při výuce teoretických i praktických předmětů nebo spolupráce (vč. finanční) při realizaci sebezkušenostních bloků pro žáky.


Další strategickou oblastí je podpora společného vzdělávání. Cílem je zajistit dostupnost příslušného vzdělávání pro pedagogické i nepedagogické pracovníky a odstranění komunikační bariéry mezi všemi zainteresovanými partnery působícími v oblasti společného vzdělávání. KAP chce také zajistit technickou připravenost škol pro realizaci společného vzdělávání. Počítá rovněž s podporou aktivního zapojení žáků a studentů se SVP do zájmového a neformálního vzdělávání.


Jmenované oblasti intervencí jsou také součástí implementačního projektu I-KAP (Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji I), který realizuje aktivity, jež naplňují cíle KAP.


Odborný garant v Královéhradeckém kraji

Ing. Mgr. Miloš Rojka 


KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ   a další novinky ze vzdělávací oblasti v Královéhradeckém kraji 

Návrhová část  KAP


ZAJÍMAVOSTI A INSPIRACE Z PRAXE