Kraje v podpoře polytechnického vzdělávání

Podpora polytechnického vzdělávání patří v rámci krajských akčních plánů k významným prioritám napříč celou ČR. Vzbudit zájem žáků o polytechnické vzdělávání však v praxi mnohdy naráží na nedostatečnou materiálně technickou vybavenost škol i nedostatek znalostí části pedagogů, zejména na základních školách. Mnohé z krajů se tak v rámci implementací svých KAP snaží situaci zlepšit budováním sdílených polytechnických učeben a vytvářením programů variabilně zaměřených na různé cílové skupiny žáků i pedagogů od mateřských po střední školy.

Budování sdílených polytechnických učeben zvyšuje dostupnost technického, přírodovědného a environmentálního vzdělávání v rámci školních i mimoškolních aktivit. Tyto aktivity zároveň přispívají ke sdílení odpovědnosti za budoucnost žáka ze strany zřizovatele i školy a podporuje aktivní spolupráci a vzdělávání pedagogů všech úrovní škol. 

Pete Linforth z Pixabay .jpg

Polytechnické učebny mohou nést různá označení – centra odborného výcviku, centra interaktivní výuky, polytechnická hnízda. Zaměřením se může jednat o moderně vybavené spádové dílny, které umožní žákům MŠ a ZŠ pravidelnou odbornou výuku dosažitelnou během krátkého dojezdové času. Jednotná podoba učeben zajišťuje jednotnou nabídku výuky v jakékoliv dílně. Žáci se seznámí s materiály, nářadím, stavebnicemi spojenými s různými obory. Vyšší variantou jsou polytechnické učebny s hi-tech vybavením s oborovým zaměřením. Výuka v těchto učebnách vede k hlubšímu seznámení s náplní oborů, které jsou určeny pro žáky ZŠ. Učebny jsou plně využitelné pro výuku žáků SŠ i pro vzdělávání pedagogů z okolních škol. Obě varianty lze projektovat jako stabilní učebny nebo jako mobilní učebny různé velikosti. Každá z uvedených variant má své výhody a nevýhody.

  • Aktivity v hlavním městě Praze

Projekt iKAP Praha navazuje na dlouhodobou spolupráci mezi Hospodářskou komorou hl. m. Prahy a Odborem školství Magistrátu hlavního města Prahy. Partnerství se osvědčilo již při realizaci projektu Řemeslo žije! a dalších projektů na podporu řemesel a polytechnického vzdělávání.

Polytechnická hnízda

V prostorách středních a vyšších odborných škol a domů dětí a mládeže (DDM) jsou postupně budovaná polytechnická hnízda umožňující vzdělávání žáků ZŠ. Provozovateli polytechnických hnízd je 13 odborných škol a 5 DDM . Polytechnická hnízda nabízejí nejen klasické dílenské vybavení, ale i pracoviště vybavená počítači, 3D tiskárnami, uzpůsobená výuce mechaniky či robotiky pomocí robotických stavebnic apod. Několik z nich má úspěšně za sebou pilotní provoz. Minimální délka jednoho výukového bloku v polytechnickém hnízdě je nastavena na 4 hodiny (celkem 20 hodin za pololetí). Výuku zajišťují příslušní učitelé SŠ, aktivně se však zapojují i učitelé ZŠ, aby mohli v budoucnu vést výuku sami v dílnách (hnízdech), jež jsou v budoucnu plánována i při ZŠ.

PolyTechBus

Další projekt cílí na rozvoj znalostí a dovedností nejmladších dětí. Skupina profesionálů v mobilních dílnách PolyTechBusu představuje dětem MŠ a žákům 1. stupně ZŠ vybrané technické profese a řemesla formou her a soutěží. Mobilní „pracoviště“ PolyTechBusu tak umožňují rovný přístup ke kvalitním programům předškolního rozvoje. Dalším benefitem je síťování škol napříč stupni vzdělávání, přenos dobré praxe škol a jejich sociálních partnerů. PolyTechBusy mají velký význam pro školy, které z různých důvodů nemohou navštěvovat polytechnická hnízda.

TOP Kempy

Aktivita podporuje spolupráce škol a zaměstnavatelů, ať už jde o odborné či univerzitní pracoviště.  Žáci a pedagogové SŠ řeší společně s odborníky z praxe konkrétní pracovní úkoly, při jejichž plnění mají příležitost pracovat s exkluzivními materiály či vybavením, které ve školách nebývá běžně k dispozici. V rámci projektu je plánováno 250 kempů a 50 workshopů.

Interaktivní centra výuky

iKAP Praha počítá rovněž se vznikem sdílených center inovativní výuky – 48 multimediálních tříd u 18 provozovatelů z řad SŠ, ZŠ a speciálních škol a s vyškolením jejich lektorů. Dalším krokem jsou facilitované workshopy pro učitele SŠ a sestavení oborově specifických kabinetů a poté šíření konceptu CIV mezi pedagogy dalších škol, nejen středních, ale i ZŠ a MŠ. Aktuálně (začátek roku 2020) probíhá výběrové řízení na vybudování tříd.

  • Centra odborného vzdělávání v Libereckém kraji

V rámci aktivit krajského akčního plánování v Libereckém kraji vzniklo při SŠ a VOŠ  centra odborného vzdělávání (COV), které odpovídají zaměření jednotlivých odborných škol, v nichž jsou zřízena. Jedná se o:

COV strojírenství a informatiky v rámci Střední průmyslové školy v České Lípě,

COV uměleckoprůmyslové při Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské v Kamenickém Šenově, 

COV technické při Obchodní akademii, Hotelové škole a Střední odborné škole v Turnově,  

COV strojírenství a elektrotechniky při Střední průmyslové škole strojní a elektrotechnické a Vyšší odborné škole v Liberci,  

COV pro zemědělství při Střední škole hospodářské a lesnické ve Frýdlantu,

COV automobilového průmyslu při Integrované střední škole ve Vysokém nad Jizerou,

COV řemesel v rámci Střední školy řemesel a služeb v Jablonci nad Nisou.  

Kromě příslušných strojních vybavení jsou v COV i oborově specificky vybavené laboratoře, automatizovaná a robotické zařízení aj.

Smyslem zřízení COV je sdílení výukových prostor a spolupráce s dalšími zájemci při využívání jejich možností – jednotlivá centra nabízejí aktivity zaměřené na různé cílové skupiny. První zkušenosti s činností COV jsou pro kraj zároveň příležitostí ke zjišťování jejich dalších potřeb.

  • Podíl firemních partnerů při budování moderních odborných učeben v Jihomoravském kraji

Společnost VISC je v Jihomoravském kraji zapojena do projektu Vybavení technologického centra pro průmysl 4.0. Konkrétně se jedná o vybavení dvou odborných učeben a mobilní učebny, jejichž cílem je zvýšení kvality vzdělávání v technických oborech, vč. práce s digitálními technologiemi. To má přispět k lepšímu uplatnění absolventů škol na trhu práce.

Kamion s nápisem „Vezeme praxi do škol“ přiváží za žáky moderní učebnu vybavenou pro výuku pneumatiky, hydrauliky a elektroniky – variabilní program pokrývá možnosti výuky na 1. a 2. stupni ZŠ i na SŠ pro 10–15členné skupiny žáků v rámci projektové výuky, zájmových kroužků nebo dalších formátů podle domluvy. 

Při plánování podobných aktivit je na úrovni krajů nezbytné vycházet z potřeb kraje (existující síť škol, jejich zaměření, rozmístění, dlouhodobé plány v této oblasti), z požadavků a možností SŠ (uvedených např. ve školních akčních plánech), z potřeb MŠ, ZŠ, výstupů Místní akčních plánů.

  • Pozn.: O podpoře polytechnického vzdělávání v Královéhradeckém kraji jsme psali zde.

 INSPIRACE PRO ŠKOLNÍ AKČNÍ PLÁNY

  • Polytechnické vzdělávání

Je samozřejmé, že školy, při nichž jsou zřizována sdílená centra polytechnického vzdělávání, musí i po skončení projektu a vyhodnocení pilotního provozu dlouhodobě plánovat využití těchto prostor a zajištění jejich personálního obsazení.

Při zpracovávání školních akčních plánů pro další období by se však o možnost využívání těchto regionálních sdílených center měly zajímat i ostatní SŠ. Diskutovat je třeba o tom,

-          která centra jsou vhodná z hlediska dostupnosti a vybavení,

-          jakým způsobem by škola měla zájem konkrétní centrum využívat (projekty, výukové bloky, zájmové aktivity, podpora talentů…),

-          jak se zapojí do vzdělávání vlastních pedagogů

-          případně jak se podle potřeb a možností může zapojit do dalších aktivit centra.

  •  Kariérové poradenství včetně prevence předčasných odchodů ze vzdělávání

Možnost využívat nabídky sdílených center polytechnického vzdělávání k výukovým blokům, projektům, zájmovým kroužkům apod. je i příležitostí pro kariérové poradenství.

-          V rámci plánování KARIPO je důležitá součinnost s pedagogy, kteří mají návštěvy a aktivity ve sdílených centrech ve své gesci  

-          lze buď vycházet z programů, jichž se žáci v centru zúčastní,

-          nebo (v optimálním případě) formulovat vlastní, na kariérové poradenství zaměřené aktivity, které lze organicky propojit s odbornou částí.

Pokud ve škole působí kariérový poradce skutečně jako koordinátor aktivit, na kterých se podílejí všichni pedagogové školy*, je příležitost propojit odborný, vzdělávací obsah ve sdíleném polytechnickém centru s akcentem na kariérové poradenství skutečně reálná a může být velmi efektivní.

 *sebepoznání žáků, uvědomování si vlastních priorit, zájmů, limitů; přehled v oblasti možného profesního uplatnění; orientace v nabídkách a požadavcích pracovního trhu

Foto: Pixabay, fotobanka zdarma (Pete Linforth z Pixabay)