Kraj Vysočina

Fotolia_41825496_Subscription_XXL.jpg KAP na Vysočině přiděluje řadu úkolů kraji: formulovat strategii obsahu výchovy k podnikavosti, iniciativě a kreativitě do kurikula ZŠ a SŠ, zahájit činnost metodických kabinetů přírodních a technických věd, iniciovat vznik sítě škol a spolupracujících partnerů v oblasti kariérového poradenství i krajské sítě podporující nadání, zpracovat metodiku přímé podpory dalšího vzdělávání a iniciovat spolupráci jeho aktérů. V rámci podpory kompetencí k podnikavosti motivuje KAP k tvůrčí iniciativě i školy samotné. Tím, že zpracují vlastní strategii efektivního využívání vybavení sloužícího rozvoji podnikavosti, i tím, že se budou orientovat v možnostech získávání prostředků z projektů a výzev. Zájem o polytechnické a odborné vzdělávání posílí PR aktivity, motivační stipendia i ocenění Talent Vysočiny. V „polytechnice“ KAP počítá s proškolováním učitelů v nových akreditovaných programech DVPP,  se spoluprací ZŠ, SŠ a VŠ při sdílení dílen, laboratoří, technologií, v rámci environmentální výchovy i zahrad. Zajímavý je plán zapojit min. 20 % škol do inovace ŠVP směrem k posílení kompetencí žáků při utváření vlastní profesní kariéry.  

V rámci své první priority, podpory kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě, plánuje KAP, že minimálně 30 % škol zpracuje strategii vybavování škol technologiemi s potenciálem rozvíjet podnikavost a kreativitu, včetně plánu jejich efektivního využití. S podporou kraje se 75 % škol má umět orientovat v podávání a realizaci projektů a čerpání prostředků z ESIF. Na úrovni kraje bude formulována strategie vzdělávacího obsahu výchovy k podnikavosti, iniciativě a kreativitě do kurikula ZŠ a SŠ. Rovněž mají vzniknout sady učebních materiálů, jejichž metodika bude garantována  odborníky z praxe. Minimálně 30 % v tomto duchu inovuje své ŠVP. KAP zároveň deklaruje podporu síťování MŠ-ZŠ-SŠ při rozvoji zmíněných kompetencí žáků. Minimálně 20 % se zapojí do soutěží, sdílení příkladů inspirativní praxe, DVPP, do realizaci vlastních projektů nebo se přihlásí k národním projektům žákovských firem.


Motivaci žáků i rodičů k zájmu o studium polytechnických oborů chce KAP podpořit masivními PR aktivitami, které by měly zvýšit podíl žáků 1. ročníků technicky a řemeslně zaměřených oborů. Svoji roli mají sehrát motivační stipendia. Talent Vysočiny, ocenění udělované žákům přírodovědných a technických oborů, přispěje ze zvýšení jejich prestiže. V technicky, přírodovědně a environmentálně zaměřených SŠ se zvýší podíl praktické výuky a nových forem spolupráce s aktéry regionálního trhu práce (např. na aktualizaci vzdělávacích obsahů a metod).  Min. 20 % žáků absolvuje praktickou výchovu v dílnách či na pracovišti zaměstnavatelů, min. 50 % SŠ zavede alespoň jednu formu spolupráce s VŠ či firmami se zaměřením na EVVO. Min. 50 % SŠ a ZŠ bude spolupracovat při využívání vybavení středních škol žáky ZŠ při výuce (školní dílny, laboratoře, technologie, zahrady). V kraji bude zahájena činnost metodických kabinetů přírodních a technických věd a vznikne akreditovaný vzdělávací program v rámci DVPP, jímž projdou učitelé z min. 20 % škol. 20 % škol se zapojí do nové formy spolupráce pedagogů ZŠ-SŠ-VŠ (tandemová výuka, kolegiální metodická podpora, vedení žákovské práce pedagogem školy poskytující vyšší stupeň vzdělávání aj.)


Také u odborného vzdělávání počítá KAP s popularizací oblasti, min. 10 % žáků a rodičů bude informováno o benefitech zaměstnavatelů. Ke zvýšení prestiže učebních oborů má přispět navýšení stipendií a zlepšení platových podmínek, zejm. odborných učitelů. Nejméně o 20 % se zvýší počet odborných škol, které umožní zaměstnavatelům přímo ovlivňovat kvalitu odborného vzdělávání ve školním prostředí (inovace ŠVP, účast odborníka u maturit apod.). KAP plánuje rovněž vyrovnání podmínek škol, co se týče moderních technologií, vzdělávacích a metodických materiálů pro odbornou přípravu – min. o 10 % vzroste počet škol, jejichž spolupracující partneři se budou na těchto aktivitách podílet (na základě realizace projektů ESIF).


KAP plánuje na pilotních školách (min. 15 %) ověřit následující aktivity z oblasti kariérového poradenství: a) propagační akce k posílení důležitosti kariérového poradenství (kulaté stoly, besedy, ukázky práce aj.) zaměřené na zřizovatele, pedagogy i rodiče; b) v rámci školního poradenského pracoviště ustavení samostatné pozice kariérového poradce, který bude i koordinátorem KP ve škole; c) využívání služeb školního psychologa pro kariérové poradenství; c) nastavení doložitelného systému spolupráce škola-školské poradenské zařízení-rodina. V rámci kraje vznikne regionální integrovaný podpůrný systém pro oblast kariérového poradenství (RIPS KP) – síť škol a spolupracujících partnerů. Min. 20 % inovuje ŠVP v oblasti rozvoje kompetencí žáků k utváření vlastní kariéry.


Hlavním cílem rozvoje škol jako center celoživotního učení je zajistit prostřednictvím dalšího vzdělávání zvýšení kvalifikace a adaptabilitu zaměstnanců i nezaměstnaných ohrožených sociálním vyloučením. Min. o 15 % škol více se má zapojit do programů aktivní politiky zaměstnanosti, realizovat nové projekty v oblasti CŽU. Kraj zpracuje metodiku přímé podpory DV a iniciuje ustavení funkční platformy pro setkávání, spolupráci a výměnu zkušeností aktérů DV v kraji.


V oblasti inkluze má min. 30 % škol zvýšit prostupnost a provázanost učebních a studijních oborů obdobného zaměření  (zejm. H a E) v rámci prevence předčasných odchodů žáků se SVP ze vzdělávání. Vznikne funkční krajská síť podpory nadání, o 20 % se zvýší počet škol, které zpracovávají individuální vzdělávací plány na mimořádně nadané.  V oblasti ICT plánuje KAP komplexní strategii počítaje obnovou infrastruktury starší 5 let, přes proškolení pedagogů, managementu i zřizovatelů škol, po on-line komunity učitelů různých typů škol, sdílení příkladů dobré praxe, zvýší se i počet škol umožňujících elektronické testování/hlasování ve výuce.


Odborný garant v kraji Vysočina

Mgr. Iveta Nemjová


KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ  a další novinky ze vzdělávací oblasti v kraji Vysočina 

KAP_návrh řešení.pdf

Souhrnný_krajský_report z 1. vlny dotazníkového šetření "Analýza potřeb škol" (2016) podle jednotlivých oblastí intervencí

Období KAP II

Základní informace ze druhé vlny dotazníkového šetření Analýza potřeb škol (2018): Kraj_Vysocina_shrnuti


ZAJÍMAVOSTI A INSPIRATIVNÍ ZKUŠENOSTI Z KRAJE A ŠKOL