TEO: Komplexní spolupráce SPŠ Tachov s regionálními zaměstnavateli

Při Střední průmyslové škole Tachov vzniklo v roce 2004 ojedinělé sdružení nejvýznamnějších zaměstnavatelů regionu TEO. Jeho členové se aktivně starají o svůj personální rozvoj již na úrovni základního a středního školství. Po 16 letech zkušeností se ukazuje, že spojit navzájem síly, se vyplatí . 

Firmy sdružené v TEO (Sdružení pro rozvoj technického odborného vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů v regionu Tachov) dlouhodobě spolupracují se Střední průmyslovou školou Tachov, Světce 1 v poskytování odborné praxe a odborného výcviku pro žáky školy, ale také při doplňkových odborných kurzech, za jejichž úspěšné absolvování je možné získat osvědčení. Ve spolupráci se sdružením se pořádají odborné exkurze do firem na české i německé straně a nabízejí tematické odborné stáže pro žáky i vyučující školy, a to nejen v českých, ale také v zahraničních provozech v Německu a Rakousku.  

kovo junior,t

Odborníci z praxe se podílejí na vytvoření profilu žáka školy a zaměření oborů. Vzdělávací moduly Racionalizace, Programování a obsluha CNC strojů a Kontrola a řízení kvality vytvořené společně se sdružením firem profilují vzdělávací program školy. Od školního roku 2019/20 je nastavena spolupráce při pokusném ověřování výuky oborů H+L v oboru Mechanik seřizovač.

Odborníci z firem sdružených v TEO jsou rovněž členy zkušebních komisí při závěrečných zkouškách, vedou i technické kroužky pro žáky školy. V posledních čtyřech letech školu materiálně podporují při pořízení součástek soutěžních výrobků pro Technickou olympiádu Plzeňského kraje. (V letošním roce se žáci školy účastnili s projektem Průmyslový robot aneb Automatizace ve výuce materiálně podpořeným členskou firmou Rotarex.)  

Významné benefity přináší škole spolupráce se sdružením zaměstnavatelů TEO v oblasti odborného výcviku na pracovištích, které se uskutečňuje již od druhého ročníku a účastní se ho všichni žáci daného oboru (podrobně zde).

Stipendijní program TEO

Z příspěvku členů Sdružení TEO se mj. vytváří stipendijní fond, který umožňuje vyplácet žákům prospěchová stipendia, ale také stipendia za vynikající tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí (soutěž studentských prací) a mimořádné odměny. Ročně je tak vyplaceno v průměru 85 tisíc korun.

Prospěchové stipendium se váže na studijní prospěch v uplynulém školním roce až do průměru 1,50 a současně nesmí mít sníženou známku z chování. Žáci v denní formě nezkráceného studia si tak mohou ve 2. ročníku přijít na 300–1000 Kč měsíčně, ve 3. na 600–1500 Kč a ve 4. ročníku na 1000–2000 Kč. 

Za účast v soutěži k prohloubení odborných kompetencí mohu žáci získat odměnu až ve výši 10 000 Kč, v závislosti na kritériích dané soutěže. Mimořádná odměna za výborný prospěch u maturitní nebo závěrečné zkoušky může být žákům vyplacena ve výši 3000 Kč.

Vybavení a špičkové technologie pro školu

Významnou pomocí je možnost využít zkušeností firem při výstavbě nových vzdělávacích kapacit a jejich vybavení špičkovou technikou a technologiemi (např. v období 2012-2015 byly společně realizovány inovativní projekty v hodnotě cca 41 milionů korun). Ze vzájemné komunikace mezi odbornými učiteli a odborníky ve firmách vznikají náměty pro průběžné pořizování dalších učebních pomůcek a strojů do dílen i do školy.

GRAMER.PNG

Od roku 2016 probíhá za podpory firem společná výuka programu CATIA 5 – Grammer Academy.

Sdružení podporuje také výuku cizích jazyků (zařazení animací do výuky němčiny, která se z odborného vzdělávání prakticky vytratila).

Firmy sponzorují konání odborných soutěží hodnotnými cenami pro zúčastněné žáky.

Další spolupráce probíhá v projektech, ve kterých jsou vytvářeny vzdělávací programy pro další vzdělávání zaměstnanců. Škola tak získala statut Místního centra celoživotního učení.

Podpora technických oborů, nabídky uplatnění

Stabilní pozice členských firem na regionálním trhu práce výrazně pomáhá při získávání žáků do technicky náročných oborů, které SPŠ vyučuje. Firmy se zapojují rovněž do náborových aktivit a podporují motivaci pro volbu technického povolání u žáků základních škol nejen v Tachově, ale také v ostatních základních školách v místě působení firem. Možnost pracovat ve firmě již v průběhu studia výrazně zvyšuje šanci na získání stálého pracovního místa a firma tak získá přehled o schopnostech potencionálního kvalifikovaného pracovníka. Zaměstnavatelé oceňují zájem a aktivitu žáků, podporují jejich talent, absolventy školy podporují i při vysokoškolském studiu.

Přátelský přechod na trh práce

Nezřídka se na pracovním trhu stává, že firmy nabízejí pozice pouze lidem s praxí, což je pro absolventy školy problém. Pro získávání nových kvalifikovaných zaměstnanců a zároveň jako nabídka uplatnění absolventů školy, však vznikl webový portál www. knamdoprace.cz, kde jsou nabídky šité na míru i absolventům. Na pracovní nabídky jednotlivých zaměstnavatelů mohou zájemci odpovědět prostřednictvím formuláře, a kontaktují tak přímo zaměstnavatele, který pracovní pozici nabízí.

Ředitelce školy Mgr. Janě Hrčkové se dokonce podařilo s některými členskými firmami vyjednat, že dlouhodobou stáž, odborný výcvik nebo odbornou praxi, kterou žák ve firmě absolvoval, mu při náboru firma uzná jako dvouletou praxi. Toto je nejdůležitější přínos dlouhodobé spolupráce s místními osvědčenými zaměstnavateli. Hlavně v době, kdy nabídka práce není tak široká jako například v dnešní době.


V současné době sdružuje 16 významných zaměstnavatelů Tachovska, Stříbrska a Borska:

BHS CORRUGATED Fertigungs, Montage, Service, s. r. o.; Formy Tachov s. r. o.; ROTAREX PRAHA, spol. s r.o.; GRAMMER CZ, s. r. o., záv. Tachov; INOTECH ČR, spol. s r. o.; Kermi s. r.;o.; Technické pružiny SCHERDEL s. r. o.; KETNET s. r. o.; FLEA s. r. o.; Panasonic Industrial Devices Czech s. r. o.; RSF Elektronik spol. s r. o.; NOVASPORT spol. s r. o.; KDK Automotive Czech. S. r. o.; Polytec Compozites Bohemia s. r. o.; PRESSOL Tschechien s. r. o.; Grammer CZ Servicecenter s. r. o.


INSPIRACE PRO ŠKOLNÍ AKČNÍ PLÁNY

 „Když máte dlouhodobé a osvědčené partnery, tak se samozřejmě lépe plánují a pak plní záměry k rozšíření a zkvalitnění odborného vzdělávání ve škole, spolupráci mezi školou a zaměstnavateli a kariérové poradenství. Tito partneři vám vyjdou vstříc nejen v dobách prosperity, ale i v období, kdy se jim tolik nedaří,“ konstatuje ředitelka SPŠ Tachov Mgr. Jana Hrčková.

  • Odborné vzdělávání a spolupráce školy se zaměstnavateli

Přestože sdružení významných regionálních zaměstnavatelů vzniklé při střední odborné škole není plně přenositelný příklad, z pohledu školy a jejího strategického plánování je inspirativní především komplexnost spolupráce s regionálními zaměstnavateli:

-          odborné vyučování na pracovištích partnerů formou krátkodobých (tematických) i dlouhodobých výcviků a praxí

-          úzká spolupráce pedagogů s odborníky z firem při aktualizacích ŠVP, vytváření profilu absolventa podle aktuálních a budoucích potřeb trhu práce, tvorbě výukových materiálů i vybavení školy, účast odborníků u závěrečných zkoušek…

-          možnosti dalšího odborného vzdělávání pedagogů

-          motivační a stipendijní program pro žáky ve spolupráci se zaměstnavateli

-          podpora odborných soutěží (materiálně, formou mentoringu aj.)

-          uznání dlouhodobého odborného výcviku či stáže na pracovišti jako praxe, pokud žák po ukončení studia k zaměstnavateli nastoupí do pracovního poměru

  • Škola jako centrum celoživotního učení

Škola jako Místní centrum celoživotního učení spolupracuje se sociálními partnery na vytváření vzdělávacích programů pro další vzdělávání zaměstnanců (nejen) partnerských firem.

Spolupracující firmy zároveň poskytují pedagogům a žákům školy účast na doplňkovém vzdělávání ukončeném certifikátem či osvědčením (např. konstruování v programu Catia).

Foto: Archiv školy

Další články na téma spolupráce školy se zaměstnaneckými svazy, cechy, asociacemi a dalšími uskupeními sociálních partnerů