Jihomoravský

bRNO.jpg Jihomoravský KAP vidí jako významný předpoklad rozvoje odborného i polytechnického vzdělávání zlepšení vybavení odborných škol a center odborného vzdělávání, ale i znalostí a dovedností učitelů odborných předmětů a odborné praxe. Dalším krokem k růstu zájmu žáků o tyto obory je zvýšení informovanosti o nabídce studia a možnostech uplatnění směrem k ZŠ.  K tomu přispěje spolupráce se zaměstnavateli i zřízení funkce kariérového poradce ve školách. Velký důraz klade KAP na rozvoj podnikavosti, kreativity a tvořivosti, jež jsou žádané na trhu práce. Školy mají tuto oblast podpořit spoluprací s podnikatelskými subjekty, změnami ve výuce (aktualizace ŠVP, nové aktivizační metody ve výuce), podporou start up komunit, podnikatelských inkubátorů, mentoringu atd. Vyšší zapojení škol plánuje KAP rovněž v oblasti dalšího vzdělávání, zejména profesního ve spolupráci se zaměstnavateli. Považuje za nutné zlepšit marketingové aktivity a strategické plánování škol jako center celoživotního učení a propojení nabídky dalšího vzdělávání SŠ a VOŠ s databází krajského Centra vzdělávání všem. KAP plánuje rovněž zkvalitnit poradenské služby, zvýšit jejich kapacitu a dostupnost.

Hlavní prioritou KAP Jihomoravského kraje je rozvoj odborného vzdělávání. Na prvním místě je zmíněna potřeba zlepšit vybavení odborných škol (stroje, technologie, odborné učebny) a center odborného vzdělávání – alespoň 7 % škol má dosáhnout díky těmto investicím standardních podmínek pro výuku, 2 ze 4 center odborného vzdělávání zlepší podmínky na nadstandardní úroveň a další centrum vznikne. Kraj počítá s financováním z prostředků IROP, zřizovatelů škol i dalších zdrojů. Dalším cílem je zlepšit znalosti a dovednosti učitelů odborných předmětů a odborné praxe (pedagogové z min. 30 % škol  se zúčastní dalšího vzdělávání v oblasti odbornosti i měkkých dovedností, stáží u zaměstnavatelů, výměny zkušeností, tandemové výuky s odborníkem aj.) a kompetence učitelů k využití SW produktů (zapojí se min. 20 % škol). KAP dále podporuje zvyšování zájmu žáků o vzdělávání v technických oborech a v oborech s výučním listem. Min. 60 % škol příslušných oborů se zapojí do propagace, 31 % zrealizuje akci společně se zaměstnavateli (např. nábor), 5 % zřídí pozici kariérového poradce.


Další významnou oblast KAP představuje podpora žákovských kompetencí k podnikavosti, kreativitě a tvořivosti. K tomu, aby absolventi SŠ a VOŠ uplatňovali větší míru iniciativy a podnikavosti žádanou na trhu práce, mají přispět změny ve výuce: aktualizace ŠVP, spolupráce s firmami (workshopy, stínování, stáže, praxe, žáků i učitelů ve firmách aj.). Zrealizuje je min. 15 % škol. Další cestou je posilování měkkých dovedností žáků ZŠ, SŠ i VOŠ (prostřednictvím projektového, badatelského vyučování, zapojení žáků do programů, projektů a dalších iniciativ na úrovni místní, krajské, národní i mezinárodní)  a klíčových kompetencí vedoucích k posílení sebevědomí a motivace k práci (fiktivní i reálné žákovské firmy, start up komunity, letní školy a kurzy podnikání, podnikatelské inkubárory, spolupráce s neziskovými i korporátními organizacemi, mentoring), do aktivit se zapojí min. 24 % škol. Žáci z min. 10 % škol absolvují pobytové programy v terénu se zaměřením na podnikavost a environmentální vzdělávání.


Zvyšování informovanosti žáků i rodičů o polytechnickém vzdělávání a zájmu o studium těchto oborů na SŠ chce KAP docílit prostřednictvím motivačních akcí pro žáky ZŠ, do nichž se zapojí min. 70 % SŠ oproti stávajícím 60 %. Zlepšit se má i odborné zázemí pro polytechnické vzdělávání alespoň u 5 % škol.


Velkou pozornost věnuje jihomoravský KAP oblasti celoživotního učení, kterou chce personálně podpořit – alespoň 10 % SŠ a VOŠ  zvýší počty úvazků na tomto úseku, posílí své aktivity směrem k veřejnosti i firmám a propagaci směrem k zaměstnavatelům. Zástupci škol – center celoživotního učení se účastní setkání tematické skupiny při KAP JmK. 40 % škol realizujících další profesní vzdělávání se zúčastní marketingového školení, na jehož základě vytvoří vlastní marketingovou strategii, aktualizuje a rozšíří stávající propagační materiály školy v DV. Alespoň 80 % škol prezentuje svoji nabídku DV (profesního i zájmového) v databázi Centra vzdělávání všem.


Význam kariérového poradenství akcentuje KAP JmK již v úvodní části věnované rozvoji odborného vzdělávání. Jako prioritu nejvyššího významu jmenuje vyčlenění samostatné pozice kariérového poradce, zajištění časové i finanční kapacity pro jeho práci. Kariérový poradce by měl podle KAP metodicky podporovat všechny pedagogy při propojování výuky s poznatky v praxi, systematicky pracovat s žáky po celou dobu studia a přinášet aktuální informace z trhu práce.


V části věnované inkluzi KAP deklaruje zájmem na zkvalitnění poradenských služeb a posílení jejich kapacity – 65 % škol vytvoří podmínky pro činnost školního poradenského pracoviště (oproti současným 52 %) a plných 95 % škol má rozšířit spolupráci se školskými poradenskými zařízení. Ta mají být dostupnější a čekací doby kratší.


 Odborný garant P-KAP v Jihomoravském kraji


KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ a další novinky ze vzdělávací oblasti v Jihomoravském kraji 

Souhrnný_krajský_report z 1. vlny dotazníkového šetření "Analýza potřeb škol" (2016) podle jednotlivých oblastí intervencí

Období KAP II

Základní informace ze druhé vlny dotazníkového šetření Analýza potřeb škol (2018): Jihomoravsky_kraj_shrnuti


INSPIRACE A ZKUŠENOSTI  Z KRAJE A ZE ŠKOL V KRAJI